eArsiv@Adu

PREPUBERTAL DÖNEMDE HYRAX VE HAFIZALI GENİŞLETME APAREYLERİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN STRES VE AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.advisor GEÇGELEN CESUR, MİNE
dc.contributor.author Şahin Özant, Eda
dc.date.accessioned 2023-08-28T12:11:02Z
dc.date.available 2023-08-28T12:11:02Z
dc.date.issued 2023-08-28
dc.date.submitted 2023-08-03
dc.identifier.other 10568167
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/5054
dc.description.abstract ÖZET PREPUBERTAL DÖNEMDE HYRAX VE HAFIZALI GENİŞLETME APAREYLERİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN STRES VE AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZANT EŞ. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Doktora Programı, Doktora Tezi, Aydın, 2023. Amaç: Bu çalışmanın amacı prepubertal dönemde üst çene darlığına sahip hastalarda hafızalı genişletme apareyi ve hyrax apareyi uygulamasında gelişen stres ve ağrının fizyolojik ve psikometrik yöntemler ile değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 6 ile 11 yıl arasında değişen, üst çenede transveral yönde darlık tespit edilen 19 kız 20 erkek toplam 39 hasta dahil edilmiştir. Bu koşulları sağlayan hastalardan kapalı zarf yöntemi ile seçilen 19 hastaya hafızalı genişletme apareyi, 20 hastaya hyrax apareyi uygulanmıştır. Hyrax apareyinin vidası yeterli genişletme ve aşırı düzeltme elde edilene kadar eşit gün aralıklarında haftada 2 kez aktive edilmiştir. Hafızalı genişletme apareyi ise tedavi başlangıcında aktive edilip genişletme ve aşırı düzeltme elde edilene kadar aktif kalıp tedavi sonucunda aktivasyon durdurulmuştur. Her iki grupta tedavi gören hastalardan 8 farklı zaman diliminde alınan tükütük örneklerinde kortizol ve substans P düzeyi değerlendirilmiş ve psikometrik testler ile ağrı ve kaygı düzeyi incelenmiştir. Bulgular: VAS ağrı skorları, kortizol, substans P ve anlık-sürekli kaygı değerlerinin gruplar arasında ve her bir grubun zaman içindeki değişimi incelenmiştir. İkili grup karşılaştırmaları sonucunda T4, T5, T6 ve T7 noktalarında kortizol düzeyi hyrax grubunda hafızalı genişletme grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Substans p düzeyi tüm zaman noktalarında hyrax grubunda hafızalı genişletme grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). VAS ağrı skorları, anlık ve sürekli kaygı değerleri tüm zaman noktalarında gruplar arası karşılaştırmada benzer bulunmuştur (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızın sonıuçlarına göre hafızalı genişletme apareyi ve hyrax apareyinin hastalarda kortizol, substans p, anlık-sürekli kaygı ve ağrı skorlarında değişime yol açtığı tespit edilmiştir. Hafızalı genişletme apareyi uygulanan hastalarda hyrax apareyi ile tedavi edilen hastalara göre ağrı ve kaygı bulgularında farklılık olduğu gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Ağrı, Kortizol, Hafızalı üst çene genişletmesi, Anlık-sürekli kaygı tr_TR
dc.description.sponsorship AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ tr_TR
dc.description.tableofcontents KABUL VE ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………………..iii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ…………………………………………………viii ŞEKİLLER DİZİNİ…………………………………………………………………………...ix RESİMLER DİZİNİ…………………………………………………………………………...x TABLOLAR DİZİNİ…………………………………………………………………………xi ÖZET………………………………………………………………………………………...xiii ABSTRACT xv 1. GİRİŞ 1 2.GENEL BİLGİLER 3 2.1. Üst Çenenin Transversal Gelişimi 3 2.2. Üst Çene Darlığının Teşhisi……………………………………………………………….4 2.3.Üst Çene Darlığının Etiyolojisi 5 2.3.1. Genetik Etkiler 5 2.3.2. Çevresel Etkiler 5 2.3.3. Alışkanlıklar 6 2.4. Görülme Sıklığı……………………………………………………………………………7 2.5. Posterior Çapraz Kapanış 7 2.5.1. Dişsel Posterior Çapraz Kapanış 8 2.5.2. İskeletsel Posterior Çapraz Kapanış 8 2.5.3. Fonksiyonel Çapraz Kapanış 8 2.6. Üst Çene Genişletmesi 8 2.6.1. Üst Çene Genişletmesinin Tarihçesi 9 2.6.2. Genişletme Protokolü 11 2.6.2.1. Hızlı Üst Çene Genişletmesi 11 2.6.2.2 Yarı Hızlı Üst Çene Genişletmesi 12 2.6.2.3 Yavaş Üst Çene Genişletmesi 13 2.6.3. Üst Çene Genişletmesinde Kullanılan Apareyler 14 2.6.3.1. Hızlı Üst Çene Genişletmesinde Kullanılan Apareyler 14 2.6.3.2. Yavaş Üst Çene Genişletmesinde Kullanılan Apareyler 16 2.6.4. Üst Çene Genişletme Tedavisine Karar Verilmesinde ve Genişletme Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler 19 2.6.4.1 Ortodontik Model Analizi 19 2.6.4.2. Posteroanterior Sefalometrik Film Analizi 20 2.6.4.3. Dijital Modeller 21 2.7. Ağrı 22 2.7.1. Ağrının Tanımı 22 2.7.2. Ağrının Sınıflandırılması 22 2.7.2.1. Ağrının Başlama Süresine Göre Sınıflandırılması 22 2.7.2.2. Mekanizmalarına Göre Sınıflandırılması 22 2.7.3. Ağrı İletim Mekanizması 23 2.7.4. Ağrı Algısı 23 2.7.5. Ağrıyı Etkileyen Faktörler 23 2.7.5.1. İmpulsların Beyin Kökünde Yükselme Düzeyi 24 2.7.5.2. Geçmişteki Ağrı Deneyimi 24 2.7.5.3. Duygusal Faktörler 24 2.7.5.4. Davranış Özellikleri 24 2.7.5.5. Cinsiyet 25 2.7.5.6. Yaş 25 2.7.6. Ağrı Değerlendirme Yöntemleri 25 2.7.6.1. Sözel Değerlendirme Skalası (Verbal Rating Scale-VRS) 26 2.7.6.2. Sayısal Değerlendirme Skalası (Numerical Rating Scale- NRS) 26 2.7.6.3. Görsel Analog Skalası (Visual Analogue Scale-VAS) 27 2.7.6.4. Yüz İfadesi Skalası 28 2.8. Stres 28 2.8.1. Ağrıda Stresin Rolü 28 2.8.2. Strese Cevabın Düzenlenmesi 29 2.8.3. Kortizol Hormonu ve Strese Dirençteki Önemi 30 2.8.4. Kortizol Hormonunun Sirkadiyen Ritmi 30 2.8.5. Kortizol Ölçümleri 31 2.8.6. Substans P ve Stres İlişkisi 31 2.9. Kaygı (Anksiyete) 31 2.9.1. Kaygı Türleri 32 2.9.1.1. Anlık Kaygı (Anlık-Durumluluk Kaygı) 32 2.9.1.2. Sürekli Kaygı 33 2.9.2. Dental Kaygı 33 2.9.3. Kaygı Ölçüm Skalaları 34 2.9.3.1. Anlık Ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI) 34 2.9.3.2. Görsel Analog Skala (Visual Analog Scale- VAS) 35 3. GEREÇ VE YÖNTEM 36 3.1. Araştırmanın Türü ve Etik Kurul İzni 36 3.2. Katılımcıların Belirlenmesi ve Gruplandırılması 36 3.2.1. Dahil Edilme ve Dışlama Kriterleri 37 3.2.1.1. Dahil Edilme Kriterleri 37 3.2.1.2. Dışlama Kriterleri 38 3.3. Yöntem 38 3.3.1. Kayıtların Toplanması 38 3.3.2. Laboratuvar İşlemleri 39 3.3.3. Apareyin Simantasyonu ve Aktive Edilmesi 40 3.4. Tedavi Programı 41 3.4.1. 1. Seans T(0) 41 3.4.2. 2. Seans T(1) 42 3.4.3. 3. Seans T(2) 42 3.4.4. 4. Seans T(3) 43 3.4.5. 5. Seans T(4) 43 3.4.6. 6. Seans T(5) 43 3.4.7. 7. Seans T(6) 44 3.4.8. 8. Seans T(7) 44 3.5. Verilerin Değerlendirilme Yöntemleri 47 3.5.1. Biyokimyasal Analizler 47 3.5.2. Psikometrik Değerlerin Analizi 52 3.6. İstatistiksel Analiz 52 4. BULGULAR ………………………………………………………………...…………….54 4.1. Kortizol Ölçümüne İlişkin Değerlerin İncelenmesi……………………………………...54 4.2. Substans P Ölçümüne İlişkin Değerlerin İncelenmesi…………………………………..57 4.3. Sürekli Kaygı Ölçümüne İlişkin Değerlerin İncelenmesi……………………………….60 4.4. Anlık Kaygı Ölçümüne İlişkin Değerlerin İncelenmesi…………………………………61 4.5. VAS Ağrı Ölçümüne İlişkin Değerlerin İncelenmesi …………………………………..64 5. TARTIŞMA 77 5.1. Çalışmanın Amacının Tartışılması 77 5.2. Çalışmanın Yönteminin Tartışması 54 5.3. Bulguların Tartışması 85 5.3.1. Kortizol ve Substans P Bulgularının Tartışması 85 5.3.2. Anlık ve Sürekli Kaygı Değerlerinin Tartışması 88 5.3.3. VAS Ağrı Değerlerinin Tartışması 92 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 97 KAYNAKLAR 100 EKLER 116 BİLİMSEL ETİK BEYANI……..…………………………………………………………..143 ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………………144 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess tr_TR
dc.subject Ağrı, Kortizol, Hafızalı üst çene genişletmesi, Anlık-sürekli kaygı tr_TR
dc.title PREPUBERTAL DÖNEMDE HYRAX VE HAFIZALI GENİŞLETME APAREYLERİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN STRES VE AĞRININ KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type doctoralThesis tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-3777-9674 tr_TR
dc.contributor.department AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account