eArsiv@Adu

Futbolda dar alan oyunlarının bazı fizyolojik ve motorik özelliklere etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kartal, Alper
dc.contributor.author Özer, Semih
dc.date.accessioned 2022-04-01T06:38:37Z
dc.date.available 2022-04-01T06:38:37Z
dc.date.issued 2022-04-01
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/4631
dc.description.abstract Amaç: Futbolda dar alan oyunlarının bazı fizyolojik ve motorik özelliklere etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Futbolda dar alan oyun antrenmanının, geleneksel interval, aerobik ve anaerobik antrenmanlarda fizyolojik ve motorik gereklilikler yerine alternatif olarak kullanılmıştır. Araştırmaya Aydın ilindeki Süper Amatör Futbol Liginde yer Aydınspor futbol takımından (n=26) sporcu katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcular (n=13) deney (n=13) kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Sporculara sezon öncesi antrenman programı içerisine yerleştirilmiş 8 haftalık 3v3 ve 4v4 dar alan oyun antrenman programı 3 gün uygulanmıştır. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu doğrultusunda tüm futbolculara çalışmanın amacı ve eğitim programının içeriği anlatılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak futbolcuların vücut kitle indeksini ölçmek amacıyla dijital baskül, sürati, çevikliği ve gücü ölçmek amacıyla fotosel cihazı ile 20 metre sprint testi, illinois çeviklik testi, tekrarlı sprint testi ve aerobik dayanıklılığı ölçmek amacıyla Yo-Yo aralıklı toparlanma testi ölçümü yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıştır. İstatistiksel açıdan, Deney ve kontrol grubunun ön test ve son test arasındaki ölçümlerde Independent Sample T Testi (Bağımsız Örneklem t testi), ön test ve son test arasında yapılan analizde ise Paired Sample T testi (Bağımlı Örneklem t testi) uygulanmıştır. Bulgular: : Araştırma bulguları sonucunda deney grubunda 20 Metre Sprint Koşusu , İllinois Çeviklik Testi, Yo Yo Toplam Mesafe testi, VO2 Max (kg/ml/dak) testi, güç testi, en kötü zaman (sn), ideal zaman (sn), Yorgunluk Zamanı (sn) ve Yorgunluk indeksi (sn); kontrol grubunda ise Yo Yo Toplam Mesafe testi, VO2 Max (kg/ml/dak) testi, güç testi, ortalama zaman, en kötü zaman, yorgunluk zamanı ve yorgunluk indeksi sonuçlarına göre yapılan bağımlı örneklem t testi istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05). Deney ve Kontrol Grubunun Ön Test Sonuçlarına Göre Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçlarına baktığımızda ise 20 metre sprint koşusu, İllinois çeviklik, Güç, Ortalama Zaman, En İyi Zaman, İdeal Zaman, En kötü zaman, ideal zaman analizleri sonucu istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05). Deney ve kontrol grubunun son test ölçümlerine göre yapılan bağımsız örneklem t testi sonucu VKİ, 20 metre sprint koşusu, İllinois çeviklik, Güç, Ortalama Zaman, En İyi Zaman, İdeal Zaman, En kötü zaman, ideal zaman ve yorgunluk indeksi analizleri sonucu istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmektedir (p<0.05). Sonuç: Yapılan bu çalışmanın sonucunda da elde edildiği üzere Dar Alan Oyun antremanlarının futbolcularda 20 metre sürat koşusu, İllinois çeviklik , Aerobik ve Anaerobik Dayanıklılık gelişimi için anlamlı farklılıklar görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Objective: It is the examination of the effect of narrow field games on some physiological and motoric properties in football. Material and Methods: In football, narrow field game training has been used as an alternative to the physiological and motoric requirements in traditional interval, aerobic and anaerobic training. Athletes from Aydınspor football team (n=26) in the Super Amateur Football League in Aydın participated in the research. The athletes (n=13) participating in the study were divided into two groups as the experimental (n=13) control group. The 8-week 3v3 and 4v4 narrow field game training program included in the pre-season training program was applied to the athletes for 3 days. In line with the Informed Voluntary Consent Form, the purpose of the study and the content of the training program were explained to all players. In the research, digital scales were used to measure the body mass index of football players as a data collection tool, 20 meters sprint test with photocell device to measure speed, agility and power, Illinois agility test, repeated sprint test and Yo-Yo intermittent recovery test to measure aerobic endurance were used. The analysis of the obtained data was made with the SPSS 25.0 package program. Statistically, the Independent Sample T Test (Independent Sample t-test) was used in the measurements between the pre-test and post-test of the experimental and control groups, and the Paired Sample T-test (Dependent Sample t-test) was used in the analysis between the pre-test and post-test. Results: As a result of the research findings, 20 meters Sprint Run, Illinois Agility Test, Yo Yo Total Distance test, VO2 Max (kg/ml/min) test, strength test, worst time (sec), ideal time (sec), Fatigue Time (sec) and Fatigue index (sec); In the control group, there is a statistically significant difference in the dependent sample t test performed according to the Yo Yo Total Distance test, VO2 Max (kg/ml/min) test, strength test, mean time, worst time, fatigue time and fatigue index results (p). When we look at the Independent Sample T-Test Results according to the Pre-Test Results of the Experimental and Control Groups, it is seen that there is a statistically significant difference in the results of the 20-meter sprint run, Illinois agility, Power, Average Time, Best Time, Ideal Time, Worst Time, Ideal Time Analysis ( p<0.05). The results of the independent sample t-test performed according to the post-test measurements of the experimental and control groups, BMI, 20 meters sprint run, Illinois agility, Power, Average Time, Best Time, Ideal Time, Worst Time, Ideal Time and Fatigue Index analyzes were statistically significant. It is seen that there is a difference (p<0.05). Conclusion: As a result of this study, significant differences were observed for the development of Narrow Space Play training in 20 meters sprint, Illinois agility, Aerobic and Anaerobic Endurance in football players. tr_TR
dc.description.tableofcontents KABUL VE ONAY ....................................................................................................................i TEŞEKKÜR ...............................................................................................................................ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ...............................................................................v ŞEKİLLER DİZİNİ...................................................................................................................vi TABLOLAR DİZİNİ................................................................................................................vii ÖZET.......................................................................................................................................viii ABSTRACT ...............................................................................................................................x 1. GİRİŞ......................................................................................................................................1 1.1. Araştırmanın Amacı ............................................................................................................3 1.2. Araştırmanın Problem Durumu ...........................................................................................3 1.3. Araştırmanın Alt Problemi ..................................................................................................3 1.4. Araştırmanın Hipotezleri.....................................................................................................3 1.5. Araştırmanın Varsayımları ..................................................................................................3 1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları ...................................................................................................4 1.7. Tanımlar ..............................................................................................................................4 2. GENEL BİLGİLER................................................................................................................5 2.1. Futbol...................................................................................................................................5 2.1.1. Futbolun Fiziksel Özellikleri............................................................................................6 2.1.2. Futbolun Fizyolojik Özellikleri ........................................................................................7 2.1.2.1. Aerobik Özellikler.........................................................................................................8 2.1.2.2. Anaerobik Özellikler .....................................................................................................9 2.2. Futbolda Dar Alan Oyunları..............................................................................................10 2.2.1. Dar Alan Oyunlarının Fizyolojik Etkileri.......................................................................12 2.2.2. Dar Alan Oyunlarının Fiziksel Etkileri ..........................................................................13 2.3. Motorik Özellikler.............................................................................................................14 2.3.1. Kuvvet ............................................................................................................................15 2.3.1.1. Maksimal Kuvvet ........................................................................................................15 2.3.1.2. Kuvvette Devamlılık....................................................................................................16 2.3.1.3. Çabuk Kuvvet..............................................................................................................16 2.3.2. Sürat................................................................................................................................17 2.3.2.1. Reaksiyon Sürati..........................................................................................................17 2.3.2.2. İvmelenme Sürati.........................................................................................................18 2.3.2.3. Süratte Devamlılık.......................................................................................................19 2.3.3. Dayanıklılık ....................................................................................................................19 2.3.3.1. Aerobik Dayanıklılık ...................................................................................................20 2.3.3.2. Anaerobik Dayanıklılık ...............................................................................................20 2.3.4. Koordinasyon .................................................................................................................21 2.3.5. Esneklik ..........................................................................................................................21 3. GEREÇ VE YÖNTEM.........................................................................................................23 3.1. Araştırmanın Modeli .........................................................................................................23 3.2. Evren Örneklem.................................................................................................................24 3.3. Veri Toplama Araçları.......................................................................................................24 3.3.1. Antropometrik Ölçüm Araçları ......................................................................................24 3.3.2. Sürat Ölçüm Aracı..........................................................................................................25 3.3.3. Çeviklik Ölçüm Aracı.....................................................................................................25 3.3.4. Anaerobik Ölçüm Aracı..................................................................................................26 3.3.5 Aerobik Ölçüm Aracı ......................................................................................................27 3.4. Verilerin Analizi................................................................................................................27 4. BULGULAR ........................................................................................................................29 5. TARTIŞMA..........................................................................................................................34 6. SONUÇ VE ÖNERİLER .....................................................................................................42 6.1. Sonuç .................................................................................................................................42 6.2. Öneriler..............................................................................................................................42 KAYNAKLAR.........................................................................................................................43 EKLER .....................................................................................................................................54 Ek 1 . Etik Kurul Onay Raporu ................................................................................................54 Ek 2. Sekiz Haftalık 3v3 Dar Alan Oyun Antrenman Programı ..............................................55 Ek 3. Sekiz Haftalık 4v4 Dar Alan Oyun Antrenman Programı ..............................................56 Ek 4. Kulüp İzin Onayı.............................................................................................................57 BİLİMSEL ETİK BEYANI .....................................................................................................58 ÖZ GEÇMİŞ.............................................................................................................................5 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Dar Alan Oyunları, Futbol, Motorik Özellikler, Performans Testleri tr_TR
dc.subject Football, Motoric properties, Performance tests, Small sided games ,Training tr_TR
dc.title Futbolda dar alan oyunlarının bazı fizyolojik ve motorik özelliklere etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigatıon of the effects of sharp games in football on some physiologıcal and motorical properties tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0001-5593-0959 tr_TR
dc.contributor.department Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabiilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account