eArsiv@Adu

SİSTEMİK HİPERTANSİYONLU KÖPEKLERDE PLAZMA SİSTATİN C KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.advisor gültekin, mehmet
dc.contributor.author şimşek, engin
dc.date.accessioned 2021-09-17T10:05:01Z
dc.date.available 2021-09-17T10:05:01Z
dc.date.issued 2021-09-17
dc.date.submitted 2021-08-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/4282
dc.description.abstract SİSTEMİK HİPERTANSİYONLU KÖPEKLERDE PLAZMA SİSTATİN C KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Engin Ş. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, İç Hastalıkları (Veteriner) Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2021 Amaç: Bu çalışmada köpeklerde sistemik hipertansiyonun görülme sıklığının belirlenmesi ve sistemik hipertansiyonlu köpeklerde erken renal hasar biyobelirteci olarak sistatin C düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya farklı ırk, yaş ve cinsiyetten toplam 93 köpek dâhil edildi. Kan basıncı ölçümü non-invaziv olarak köpekler için kullanıma uygun osilometrik cihaz (petMAP Graphic II, Ramsey Medikal, ABD) ile gerçekleştirildi. Sistolik kan basıncı sınır değerine göre köpekler normotansif ve sistemik hipertansiyon; hedef organ hasarı riskine göre ise normotansif, prehipertansif, hipertansif ve şiddetli hipertansif olarak alt gruplarda değerlendirildi. Plazma sistatin C konsantrasyonu ELISA yöntemiyle ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan 93 köpeğin 57’si (%61) sistemik hipertansiyonlu olarak tanımlandı. Hedef organ hasar riskine göre %19’u prehipertansif, %23’ü hipertansif ve %19’u şiddetli hipertansif olarak belirlendi. Plazma sistatin C konsantrasyonu sistemik hipertansiyonlu köpeklerde normotansif köpeklere göre yüksek bulundu (p<0,01). Hedef organ hasarı riski sınıflandırmasında prehipertansif (p<0,05) ve şiddetli hipertansif (p<0,001) gruplarda normotansif gruba göre yüksek bulundu. Sonuç: Sistemik hipertansiyon ve hipertansiyona bağlı organ hasarı riskinin köpek popülasyonlarında oldukça yaygın olabileceği, sistemik hipertansiyonlu köpeklerde sistatin C seviyelerinin yükselebileceği ve bu durumun hipertansiyona bağlı hedef organ hasarı nedeniyle oluşabileceği öne sürülebilir. Ancak bu bilgilerin daha fazla olgu sayısı ve böbrek fonksiyonunun daha detaylı incelendiği çalışmalarla geliştirilmesi gerekmektedir. tr_TR
dc.description.tableofcontents KABUL VE ONAY ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ vi ŞEKİLLER DİZİNİ vii TABLOLAR DİZİNİ viii ÖZET ix ABSTRACT x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Köpeklerde Hipertansiyon 3 2.1.1. Etiyoloji 3 2.1.1.1. Primer Hipertansiyon 3 2.1.1.2. Sekonder Hipertansiyon 3 2.1.1.3. Durumsal Hipertansiyon 6 2.1.2. Tanı…………….. 6 2.1.2.1. Normal Tansiyon Değerleri 6 2.1.2.2. Tansiyon Ölçüm Yöntemleri 6 2.1.2.3. Doğrudan Tansiyon Ölçüm Yöntemleri 6 2.1.2.4. Dolaylı Tansiyon Ölçüm Yöntemleri 7 2.1.2.5. Osilometrik Yöntem 7 2.1.2.6. Doppler Ultrasonografi Yöntemi 7 2.1.2.7. Fotoplestismografi Yöntemi 8 2.1.2.8. Tansiyon Ölçüm Protokolü 8 2.2. Hipertansiyonlu Hastaları Değerlendirme ve Tedaviye Yaklaşım 9 2.3. Hipertansiyona Bağlı Organ Hasarı 11 2.4. Sistatin C 14 3. GEREÇ VE YÖNTEM 18 3.1. Hayvan Materyali 18 3.2. Anamnez, Klinik Muayene ve Gruplandırma 18 3.3. Kan Basıncı Ölçümü 20 3.4. Kan Örneklerinin Toplanması, İşlenmesi ve Analizi 23 3.4.1. Sistatin C Analizi 23 3.4.2. Üre ve Kreatinin Analizi 24 3.5. İstatistiksel Analizler 24 4. BULGULAR 25 4.1. Sistemik Hipertansiyonlu Köpeklerde Bulgular 26 4.2. Hedef Organ Hasarı Riski Düzeyine Göre Sınıflandırılan Sistemik Hipertansiyonlu Köpeklerde Bulgular 28 4.3. Plazma Sistatin C ve Diğer Parametreler Arasındaki Korelasyon Bulguları 29 5. TARTIŞMA 30 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 35 KAYNAKLAR 36 EKLER 46 Ek – 1 (ADÜ – HADYEK) 46 Ek – 2 (BİLGİ ONAM FORMU) 47 BİLİMSEL ETİK BEYANI 48 ÖZ GEÇMİŞ 49 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Hipertansiyon, Köpek, Sistatin C tr_TR
dc.title SİSTEMİK HİPERTANSİYONLU KÖPEKLERDE PLAZMA SİSTATİN C KONSANTRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.authorID 0000-0002-4810-0364 tr_TR
dc.contributor.department adnan menderes üniversitesi, veteriner fakültesi, iç hastalıkları bölümü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account