eArsiv@Adu

KADINLARIN DOĞUM SIRASINDAKİ MAHREMİYET İLE İLGİLİ DENEYİM, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karaçam, Zekiye
dc.contributor.author Bal Şaraldı, Hilal
dc.date.accessioned 2020-08-14T07:28:06Z
dc.date.available 2020-08-14T07:28:06Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3899
dc.description.abstract Bu araştırma, kadınların doğum sırasındaki mahremiyet ile ilgili deneyim, görüş ve önerilerini belirlenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı olarak Aralık 2018 ve Aralık 2019 tarihleri arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Obstetri Servisi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya gelişi güzel örnekleme yöntemi (convenience sampling) ile 300 kadın alınmıştır (n=300). Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Deneyim, Görüş ve Öneri Belirleme Formu ile toplanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde ve ortalama) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27,10±5,9’dur. Çalışmadaki kadınların %56,7’si İlkokul ve ortaokul mezunu ve %82,7’sinin ev hanımı olduğu, %20,7’sinin sağlık güvencesinin bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmadaki kadınların %58’sinin 2-3 gebe kaldığı ve %45,3’nün normal doğum yaptığı tespit edilmiştir. Kadınların, %76,7’sinin doğum salonunda yanlarında yakının bulunması ve %53,3’nün doğum eylemi süresince bağırma ya da istemsiz ses çıkarma ile ilgili deneyim yaşadığı belirlenmiştir. Doğum eylemi süresince kadınların %91,6’sının doğum salonunda mahremiyetin korunması, tamamının doğum salonunda fiziki ortam konusunda, %97,3’nün muayene sonuçlarının yüksek sesle paylaşılması ve %94,7’sinin doğum eyleminde bazı fiziksel durumlara ilişkin mahremiyet ile ilgili görüşlerinin olduğu saptanmıştır. Kadınların %47,3’ünün doğum salonunda fiziki ortam konusunda ve %25’inin doğum eylemi süresince ortamda bulunan kişilere ilişkin önerilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, kadınların doğum eylemi süresince genellikle mahremiyet kaybı yaşamadıkları, ancak mahremiyete ilişkin çok sayıda görüş ve öneri bildirdikleri sonuçları elde edilmiştir. Ebelerin hizmet sunumunda hasta mahremiyetine dikkat etmeleri, empatik yaklaşımda bulunmaları, mahremiyet hakkının insan hakkı olduğunu kabul ederek etik davranmaları ile kadın sağlığının geliştirilmesine ve kadınların pozitif doğum deneyimi yaşamalarına katkı sağlanabilir. tr_TR
dc.description.tableofcontents İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ v ŞEKİLLER DİZİNİ vi TABLOLAR DİZİNİ vii ÖZET ix ABSTRACT x 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Mahremiyet Kavramı 4 2.2. Mahremiyet Kültür İlişkisi 6 2.3. Bilişim, Bilgi Güvenliği ve Mahremiyet 7 2.4. Mahremiyet ve Etik 8 2.5. Hukuk ve Mahremiyet 9 2.6. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Mahremiyet 10 2.7. Kadın Sağlığı ve Mahremiyet 11 2.8. Ebelerin Mahremiyet ile İlgili Rol ve Sorumlulukları 16 3. GEREÇ VE YÖNTEM 18 3.1. Araştırmanın Şekli 18 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 18 3.3. Araştırmanın Zamanı 19 3.4. Araştırmanın Evreni 19 3.5. Araştırmanın Örneklemi 19 3.6. Araştırmaya Dahil Etme Kriterleri 20 3.7. Araştırmaya Dahil Etmeme Kriterleri 20 3.8. Veri Toplama Araçları 20 3.8.1. Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek 1) 20 3.8.2. Deneyim, Görüş ve Öneri Belirleme Formu (Ek 2) 20 3.9. Ön Uygulama 23 3.10. Verilerin Toplanması 23 3.11. Araştırmanın Güçlükleri 23 3.12. Araştırmanın Etik Boyutu 24 3.13. Verilerin Analizi 24 4. BULGULAR 25 4.1. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 25 4.2. Kadınların Yakınlarının Doğum Salonunda Yanlarında Bulunma Durumu 27 4.3. Doğum Yapan Kadınların Mahremiyet ile İlgili Deneyim, Görüş ve Önerileri 31 4.4. Kadınların Doğum Eylemi Süresince Bağırma ya da İstemsiz Ses Çıkarma ile İlgili Deneyim, Görüş ve Önerileri 34 4.5. Kadınların Doğum Eylemi Sürecinde Karşılaştığı Kişiler ya da Meslek Üyelerine İlişkin Bulguları 37 4.6. Kadınların Doğum Salonunun Fiziki Ortama ilişkin Deneyim, Görüş ve Önerileri 40 4.7. Kadınların Muayene Sonuçlarının Yüksek Sesle Paylaşılmasına ilişkin Deneyim, Görüş ve Önerileri 43 4.8. Kadınların Bazı Fiziksel Durumlara ilişkin Mahremiyet ile ilgili Deneyim, Görüş ve Önerileri 46 4.9. Kadınların Sağlık Personeli/Kurumdan Mahremiyet ile ilgili Beklentileri 49 5. TARTIŞMA 50 5.1. Araştırmanın Sınırlılıkları 56 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 57 6.1. Sonuçlar 57 6.2. Öneriler 58 KAYNAKLAR 59 EKLER 71 Ek 1. Anket Formu 71 Ek 2. Deneyim, Görüş ve Öneri Belirleme Formu 73 Ek 3. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Ön Onayı 74 Ek 4. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı 76 Ek 5. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Son Onayı 77 Ek 6. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu... 78 ÖZGEÇMİŞ 82 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bakım, deneyim, doğum, ebelik, görüş, mahremiyet tr_TR
dc.title KADINLARIN DOĞUM SIRASINDAKİ MAHREMİYET İLE İLGİLİ DENEYİM, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account