eArsiv@Adu

Lebedos antik kenti Ürkmez-Mersinalanı kurtarma kazısından ele geçen seramikler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Civelek, Aynur
dc.contributor.author Balaban Uğur, Duygu
dc.date.accessioned 2020-07-08T13:11:19Z
dc.date.available 2020-07-08T13:11:19Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3775
dc.description.abstract 2016 yılında, Ġzmir Müze Müdürlüğü tarafından Ġzmir ili, Seferihisar ilçesi Ürkmez köyü yakınlarında I. derece sit alanı olan Lebedos antik kentinin, kuzey kesiminde bulunan Ürkmez Mersinalanı Mahalesi, III. derece sit alanında kazısı çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 2016 yılında, Ürkmez Mersinalanı Mahallesi, 25-31 pafta, 226 ada içerisindeki 3 No’lu parselde baĢlayan sondaj çalıĢması, 2017 yılında geniĢletilerek, 4 No’lu parsel sondaj ve kurtarma kazısı Ģeklinde devam etmiĢ ve kısa sürede sonlandırılmıĢtır. Lebedos, Batı Anadolu’da hakkında çok fazla çalıĢmanın olmadığı önemli kentlerden biridir. Ürkmez Mersianalanın’da ele geçen malzemeler, Lebedos yerleĢiminin bilinmeyenlerini sunması açısından önem taĢımaktadır. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde, Lebedos sınırları içerisinde yer alan Ürkmez Mersinalanı kazısının ne zaman ve kimler tarafından gerçekleĢtirildiği, Ionia Bölgesi tarihi hakkında genel bilgi ve Ürkmez Mersinalanı seramikleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Birinci bölümde, daha önce kazısı yapılmamıĢ ve hakkında az bilgi bulunan Lebedos antik kenti, kentin araĢtırma tarihi, siyasi tarihi, coğrafyası, sikkeleri ve yazıtlarıyla birlikte Lebedos yerleĢimi incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde, Lebedos ve Ürkmez Mersinalanı’nın araĢtırma tarihçesi ve araĢtırmalar sonucunda ulaĢılan veriler ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde, Ürkmez Mersinalanı’nda yapılan kurtarma kazısı ve açığa çıkartılan mekânlar hakkında bilgi verildikten sonra, dördüncü bölümde, tezimizin baĢlıca konusunu oluĢturan seramikler tipolojik ve kronolojik olarak ayrıntılı biçimde incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızda Ürkmez Mersinalanı mekân yapılarının değerlendirilmesinde, daha önce yayınlanmamıĢ kazı raporları kullanıldığı kadar, sistemli bir kaynakça araĢtırılması yapılmıĢtır. Seramik eserlerin el ve dijital çizimleri, kataloglanması, buluntuların tanımlanması, kil ve hamur katkı maddelerinin incelenemesi ve kronolojisinin oluĢturulması vi tarafımca yapılmıĢtır. Seramikler form özelliklerine göre gruplandırılarak, stil özelliklerine göre benzerleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Son olarak konuya iliĢkin harita, fotoğraf, seramik çizimleri metnin içinde yer almaktadır. tr_TR
dc.description.tableofcontents ĠÇĠNDEKĠLER KABUL VE ONAY SAYFASI .............................................................................................. iii BĠLĠMSEL ETĠK BĠLDĠRĠM SAYFASI ............................................................................... iv ÖZET ....................................................................................................................................... v ABSTRACT .......................................................................................................................... vii ÖNSÖZ ................................................................................................................................... ix KISALTMALAR DĠZĠNĠ ..................................................................................................... xii GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM .............................................................................................................................. 4 1. LEBEDOS ANTĠK KENTĠ TARĠHĠ VE COĞRAFYASI ................................................. 4 2. BÖLÜM ............................................................................................................................ 11 2. ARAġTIRMA TARĠHÇESĠ .............................................................................................. 11 3. BÖLÜM ............................................................................................................................ 16 3. ĠZMĠR MÜZESĠ ÜRKMEZ-MERSĠNALANI KURTARMA KAZISI ........................... 16 3.1. “1 No’lu Mekan” (2 No’lu Açma) ............................................................................. 19 3.2. “2 No’lu Mekan” (3 No’lu Açma) ............................................................................. 20 3.3. “3 No’lu Mekan” ( 3, 4, 7, 8 No’lu Açma) ................................................................ 21 3.4. “4 No’lu Mekan” (4, 8 No’lu Açma) ......................................................................... 22 3.5. “5 No’lu Mekan” (8, 12 No’lu Açma) ....................................................................... 23 3.6. “6 No’lu Mekan” (7, 8, 11, 12 No’lu Açma) ............................................................. 24 3.7. “7 No’lu Mekan” (2, 6, 10 No’lu Açma) ................................................................... 24 3.8. “8 No’lu Mekan” (Avlu?) (1, 5, 9 No’lu Açma) ....................................................... 26 4. BÖLÜM ............................................................................................................................ 29 4. ĠZMĠR MÜZESĠ ÜRKMEZ-MERSĠNALANI KURTARMA KAZISI SERAMĠKLERĠ ........................................................................................................... 29 4.1. Kotyleler .................................................................................................................... 31 4.1.1. Katalog ............................................................................................................. 33 xi 4.2. Kandiller .................................................................................................................... 38 4.2.1. Katalog ............................................................................................................. 47 4.3. Siyah Firnisli Seramikler (ĠÖ 6-2. yüzyıl) ................................................................. 58 4.3.1. Katalog ............................................................................................................. 77 4.4. Amphoralar .............................................................................................................. 119 4.4.1. Klazomenai Tipi Amphoralar ........................................................................ 120 4.4.1.1. Katalog .............................................................................................. 123 4.4.2. Samos Tipi Amphoralar ................................................................................. 131 4.4.2.1. Katalog .............................................................................................. 133 4.4.3. Miletos Tipi Amphoralar ............................................................................... 135 4.4.3.1. Katalog .............................................................................................. 137 4.4.4. Zeest Samos Tipi Amphoralar ....................................................................... 142 4.4.4.1. Katalog .............................................................................................. 146 4.4.5. Thasos (Mende?) Tipi Amphoralar ............................................................... 157 4.4.5.1. Katalog .............................................................................................. 159 4.4.6. Khios Tipi Amphoralar .................................................................................. 161 4.4.6.1. Katalog .............................................................................................. 163 4.4.7. Güney Ege Mantar Ağızlı Amphoralar .......................................................... 165 4.4.7.1. Katalog .............................................................................................. 169 4.5. Megara Kaseleri ....................................................................................................... 178 4.5.1. Katalog ........................................................................................................... 185 4.6. Unguentaria .............................................................................................................. 192 4.6.1. Katalog ........................................................................................................... 195 4.7. Gri Seramikler .......................................................................................................... 198 4.7.1. Katalog ........................................................................................................... 205 5. TARTIġMA VE SONUÇ .............................................................................................. 215 6. KAYNAKLAR ............................................................................................................... 222 ÖZGEÇMĠġ ....................................................................................................................... 237 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Anadolu, Arkeoloji, Ionia, Lebedos, Seramik tr_TR
dc.title Lebedos antik kenti Ürkmez-Mersinalanı kurtarma kazısından ele geçen seramikler tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account