eArsiv@Adu

Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler: Kocagür Örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hazar, Hale Uyar
dc.contributor.author Sünbül, Azize
dc.date.accessioned 2019-09-18T07:56:46Z
dc.date.available 2019-09-18T07:56:46Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3636
dc.description.abstract Bu çalışma, kadın sağlığını etkileyen faktörleri Kocagür örneğinde incelemek amacı ile analitik-kesitsel tipte olarak yürütüldü. Araştırma, Mayıs 2017 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında, Aydın ili Kocagür mahallesindeki 15-49 yaş grubu 212 kadın ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında, tanıtıcı bilgi formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma, çıkarımsal istatistiklerden tek grup Ki-kare testi kullanıldı ve Ki-kare testinde Bonferroni düzeltmeli sütun karşılaştırmaları yapıldı. Kadınların yaş ortalaması 30.89±10.88’dır. Kadınların %51.4’ünün 18 yaşından önce gebe kaldığı, %27.8’i iki yıldan daha az bir sürede tekrar gebe kaldığı, %17 sinin adetlerinin düzensiz olduğu, %32’sinin sigara kullandığı, %25.5’inin anemisinin olduğu, %85.4’ünün şiddet gördüğü, % 77.4’ünün aile içi şiddet gördüğü saptandı. Yapılan bu çalışmada Kocagür’de yaşayan 15-49 yaş kadınların sağlığını ilk gebelik yaşı, gebelik sayısı, gebelik aralarında geçen süre, toplam doğum sayısı, toplam düşük sayısı, toplam küretaj sayısı gibi doğurganlık ile ilgili faktörler, ilk adet yaşı, adet düzeni, eşi ile akrabalık durumu, anemi olma durumu, sigara kullanma durumu, kronik veya sistemik hastalığı olma durumu, ihtiyaç olduğunda sağlık kuruluşuna başvurma ve şiddet görme durumu gibi doğurganlık dışı faktörlerin etkilediği sonucuna varıldı. Anahtar Sözcükler: Kadın, Sağlık tr_TR
dc.description.tableofcontents İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI .............................................................................................. i TEŞEKKÜR .......................................................................................................................... ii SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ .......................................................................... vi TABLOLAR DİZİNİ ........................................................................................................... vii ÖZET… .............................................................................................................................. viii ABSTRACT ......................................................................................................................... ix 1. GİRİŞ ................................................................................................................................. 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi .......................................................................................... 1 1.2. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları .................................................................... 3 2. GENEL BİLGİLER ........................................................................................................... 4 2.1. Kadın Sağlığı Nedir? ...................................................................................................... 4 2.2. Kadın Sağlığının Önemi ................................................................................................. 4 2.3. Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı Göstergeleri ...................................................... 5 2.3.1. Anne Ölüm Oranı (AÖO) ............................................................................................ 6 2.3.2.Anne Ölüm Hızı (AÖH) ............................................................................................... 6 2.3.3. Orantılı Anne Ölüm Hızı ............................................................................................. 7 2.3.4. Perinatal Bebek Ölüm Hızı .......................................................................................... 7 2.3.5. Toplam Doğurganlık Hızı (TDH) ................................................................................ 7 2.3.6. Yaşa Özel Doğurganlık Hızı........................................................................................ 8 2.3.7. Tamamlanmış Doğurganlık Hızı ................................................................................. 8 2.3.8. Yaşam Boyu Anne Ölüm Riski ................................................................................... 9 2.3.9. Düşük ........................................................................................................................... 9 2.4. Kadın Sağlığının Etkileyen Faktörler ........................................................................... 10 2.4.1. Kadın Sağlığını Etkileyen Doğurganlık ile ilgili Faktörler ....................................... 11 2.4.1.1. Erken Yaş Gebelik .................................................................................................. 12 iv 2.4.1.2. İleri Yaş Gebelik ..................................................................................................... 13 2.4.1.3. Sık Gebelik ............................................................................................................. 13 2.4.1.4. Çok Sayıda Doğum ................................................................................................. 14 2.4.2. Kadın Sağlığını Etkileyen Doğurganlık Dışı Faktörler ............................................. 14 2.4.2.1. Biyolojik-Fizyolojik Özellikler .............................................................................. 14 2.4.2.1.1. Menarş ................................................................................................................. 14 2.4.2.1.2. Menapoz .............................................................................................................. 15 2.4.2.2. Genel Sağlık Durumu (kronik hipertansiyon, otoimmün hastalık, Fe eksikliği, diyabetüs-mellitüs gibi) ........................................................................................... 15 2.4.2.2.1. Fe Eksikliği .......................................................................................................... 15 3.4.2.2.2. Otoimmün Hastalık ............................................................................................. 16 2.4.2.2.3. Kronik Hipertansiyon .......................................................................................... 16 2.4.2.2.4. Diyabetüs-mellitüs ............................................................................................... 17 2.4.2.3. Psiko-Sosyal Faktörler ............................................................................................ 17 2.4.2.3.1. Toplumsal Statü ve Cinsiyet ................................................................................ 18 2.4.2.3.2. Eğitim .................................................................................................................. 19 2.4.2.3.3. Şiddet ................................................................................................................... 20 2.4.2.4.Sağlık Sistemi ve Hizmetleri ile ilgili Faktörler ...................................................... 21 3. GEREÇ VE YÖNTEM .................................................................................................... 23 3.1. Gereç ............................................................................................................................. 23 3.1.1. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri ................................................................ 23 3.1.2. Araştırmanın Zamanı ................................................................................................. 23 3.1.3. Veri Toplama Araçları ............................................................................................... 23 3.1.4. Tanıtıcı Bilgi Formu (Ek 1) ....................................................................................... 24 3.2. Yöntem ......................................................................................................................... 24 3.2.1. Araştırmanın Şekli .................................................................................................... 24 v 3.2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi............................................................................ 24 3.2.3. Araştırmaya Dahil Etme ve Dahil Etmeme Kriterleri ............................................... 24 3.2.4. Ön Uygulama ............................................................................................................. 25 3.2.5. Araştırma Verilerinin Toplanması ............................................................................. 25 3.2.6. Araştırmanın Değişkenleri ......................................................................................... 26 3.2.7. Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi ................................................................... 26 3.2.8. Araştırmanın Güçlükleri ............................................................................................ 26 3.2.9. Araştırmanın Etik Yönü............................................................................................. 26 4. BULGULAR ................................................................................................................... 28 4.1. Kadınların Sağlık Durumuna Yönelik Tablolar ........................................................... 28 4.1.1. Kadınların Tanıtıcı Özelliklerinin İncelenmesi ......................................................... 28 4.1.2. Kadınların Doğurganlık ile İlgili ve Doğurganlık Dışı Olan Özelliklerinin İncelenmesi ............................................................................................................. 31 4.2. Kadınların Sağlığını Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırma Tabloları ................ 34 4.2.1. Doğurganlık ile İlgili Faktörlerin Kadınların ve Eşlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Karşılaştırılması ............................................................................... 34 4.2.2. Doğurganlık Dışı Faktörlerin Kadınların ve Eşlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Karşılaştırılması ............................................................................... 36 5. TARTIŞMA ..................................................................................................................... 49 6. SONUÇ VE ÖNERİLER ................................................................................................ 56 7. KAYNAKLAR ................................................................................................................ 59 8. EKLER ............................................................................................................................ 68 Ek 1. Tanıtıcı Bilgi Formu ................................................................................................... 68 Ek 2. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Onayı ...................................................... 76 Ek 3. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı ...................................................................... 79 vi Ek 4. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu……………………………………………… ……………………………………………………………………………………81 Ek 5. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Sonuç Raporu..................................86 ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………….87 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kadın, Sağlık tr_TR
dc.title Kadın Sağlığını Etkileyen Faktörler: Kocagür Örneği tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik bölümü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account