eArsiv@Adu

Deneysel böbrek iskemi reperfüzyon hasarında beta glukanın olası koruyucu etkilerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cesur, Gökhan
dc.contributor.author Mavi Bulut, Ayşegül
dc.date.accessioned 2017-12-13T05:55:57Z
dc.date.available 2017-12-13T05:55:57Z
dc.date.issued 2017-12-13
dc.date.submitted 2017-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/3238
dc.description.abstract Bu çalışmada böbrek dokusunda oluşturulmuş iskemi ve reperfüzyonun yaratacağı oksidatif strese karşı beta-glukanın olası koruyucu etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda 30 adet 300-350g ağırlığında Wistar albino cinsi erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanlar, Sham kontrol, İskemi reperfüzyon (IR), İskemi reperfüzyon + beta glukan (IR + BG) olmak üzere gruplandırılmıştır (n=10). Sham kontrol grubuna sol nefrektomi yapılmış, sağ böbreğe herhangi bir uygulama yapılmadan histolojik ve biyokimyasal inceleme için alınmıştır. IR grubunda sol nefrektomi yapıldıktan sonra sağ böbreğe nontravmatik mikrovasküler klemple 45 dakika iskemi uygulaması yapılıp ardından 60 dakika reperfüzyon uygulanmıştır. Sağ böbrek dokuları incelenmek üzere alınmıştır. IR + BG grubunda sıçanlara 10 gün boyunca 100 mg/kg beta glukan per oral (p.o.) gastrik gavaj aracılığıyla verilmiştir. Sol nefrektomi ardından sağ böbreğe 45 dakika iskemi ve 60 dakika reperfüzyon uygulaması yapılmıştır. Biyokimyasal inceleme sonucunda doku MDA değeri IR grubunda Sham grubuna kıyasla anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,05). IR + BG grubunda ise IR grubuna kıyasla anlamlı bir azalma kaydedilmiştir (p<0,05). Doku MPO değerleri IR grubunda Sham grubuna kıyasla anlamlı bir artış gözlenirken, IR + BG grubunda IR grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olmamıştır. Doku KAT düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Doku GSH değerleri IR grubunda Sham grubuna kıyasla anlamlı bir azalma göstermiştir (p<0,05). IR + BG grubunda IR grubuna kıyasla anlamlı artış bulunmuştur (p<0,05). Histopatolojik değerlendirmede de IR + BG grubunda IR grubuna kıyasla daha az hasar tespit edilmiştir. Bu veriler beta glukanın böbrek iskemi reperfüzyon hasarında koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir tr_TR
dc.description.tableofcontents İÇİNDEKİLER KABUL ONAY………………………………………………………………………….ii TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………….iii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………iiv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ…………………………………………….vii ŞEKİLLER………………………………………………………………………………x RESİMLER……………………………………………………………………………..xi TABLOLAR……………………………………………………………………………xii ÖZET…………………………………………………………………………………..xiii ABSTRACT…………………………………………………………………………...xiv 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………….1 2. GENEL BİLGİLER…………………………………………………………………...3 2.1. Böbrek Anatomisi…………………………………………………………………...3 2.2. Sıçan Böbreğinin Anatomisi………………………………………………………...5 2.3. Böbrek Fizyolojisi…………………………………………………………………...5 2.3.1. Böbrek Kapiller Sistemi …………………………………………………………..7 2.3.2. Glomerüler Kapillerin Özellikleri…………………………………………………7 2.3.3. Glomerül Filtrasyon Hızını Belirleyen Etmenler…………………………………..8 2.3.3.1. Filtrasyon Katsayısı……………………………………………………………...8 2.3.3.2. Starling Güçleri………………………………………………………………….9 2.3.4. Böbrek Kan Akımı……………………………………………………………….12 2.3.4.1. Böbrek Kan Akımının Düzenlenmesi …………………………………………13 2.3.4.1.1. Böbrek Kan Akımını Azaltan Etmenler………………………………………13 2.3.4.1.2. Böbrek Kan Akımını Arttıran Etmenler……………………………………...14 2.4.İskemiReperfüzyon Hasarı …………………………………………………………14 2.4.1. İskemik Hasar…………………………………………………………………….14 2.4.1.1. Geri Dönüşümlü İskemik Hasar………………………………………………..14 2.4.1.2. Geri Dönüşümsüz İskemik Hasar………………………………………………15 2.4.2. Reperfüzyon Hasarı………………………………………………………………17 2.5. İskemi Reperfüzyon Hasarının Fizyopatolojisi…………………………………….17 2.5.1. Serbest Radikaller………………………………………………………………..19 2.5.2. Serbest Oksijen Radikalleri………………………………………………………20 2.5.2.1. Süperoksit Radikali…………………………………………………………….20 2.5.2.2. Hidrojen Peroksit………………………………………………………………21 2.5.2.3. Hidroksil Radikali……………………………………………………………...22 2.5.2.4. Singlet Oksijen…………………………………………………………………22 2.5.3. Polimorf Nüveli Lökositler………………………………………………………22 2.5.4. Kompleman Rolü………………………………………………………………...24 2.5.5. Endotel Hücre Rolü………………………………………………………………24 2.5.5.1. Nitrik Oksit……………………………………………………………………..24 2.5.6. Serbest Radikallerin Oluşum Mekanizmaları…………………………………….25 2.5.6.1. Lipid Peroksidasyonu…………………………………………………………..27 2.5.6.1.1. Malondialdehit……………………………………………………………….27 2.5.6.2. Nükleik Asitler ve DNA………………………………………………………..28 2.5.6.3. Proteinler……………………………………………………………………….28 2.6. Antioksidan Savunma Sistemi……………………………………………………...28 2.6.1. Antioksidanların Gruplandırılması……………………………………………….29 2.6.1.1. Endojen Antioksidanlar………………………………………………………...29 2.6.1.1.1. Enzim Olan Endojen Kaynaklı Antioksidanlar……………………………….29 2.6.1.1.1.1. Süperoksit Dismutaz……………………………………………………….30 2.6.1.1.1.2. Katalaz……………………………………………………………………..31 2.6.1.1.1.3. Glutatyon Peroksidaz………………………………………………………31 2.6.1.1.2. Enzim Olmayan Endojen Kaynaklı Antioksidanlar…………………………..33 2.6.1.1.2.1. Glutatyon…………………………………………………………………...33 2.6.1.2. Ekzojen Antioksidanlar………………………………………………………...33 2.6.1.2.1. Vitamin Ekzojen Antioksidanlar……………………………………………..34 2.6.1.2.2.İlaç Olarak Kullanılan Antioksidanlar………………………………………..34 2.6.2. Beta Glukan………………………………………………………………………34 3. GEREÇ VE YÖNTEM………………………………………………………………38 3.1. Deney Hayvanları…………………………………………………………………..38 3.2. Deney Grupları……………………………………………………………………..38 3.3. Beta Glukan Uygulaması…………………………………………………………...39 3.4. İskemi Reperfüzyon Uygulaması…………………………………………………..40 3.5. Böbrek Doku Örneklerinin Biyokimyasal Analizi…………………………………43 3.5.1. Doku Malondialdehit Düzeylerinin Ölçümü……………………………………..43 3.5.2. Doku Miyeloperoksidaz Düzeylerinin Ölçümü …………………………………44 3.5.3. Doku Katalaz Düzeylerinin Ölçümü……………………………………………..44 3.5.4. Doku Glutatyon Düzeylerinin Ölçümü…………………………………………...45 3.6. Böbrek Doku Örneklerinin Histolojik Analizi……………………………………...45 3.7. İstatistiksel Analiz………………………………………………………………….46 4. BULGULAR ………………………………………………………………………...47 4.1. Biyokimyasal Bulgular……………………………………………………………..47 4.1.1. Doku Malondialdehit Düzeyleri …………………………………………………47 4.1.2. Doku Miyeloperoksidaz Düzeyleri………………………………………………48 4.1.3. Doku Katalaz Düzeyleri………………………………………………………….49 4.1.4. Doku Glutatyon Düzeyleri……………………………………………………….50 4.2. Histolojik Bulgular…………………………………………………………………51 5. TARTIŞMA………………………………………………………………………….55 6. SONUÇ VE ÖNERİLER…………………………………………………………….61 KAYNAKLAR…………………………………………………………………………62 EK-1…………………………………………………………………………………….76 ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………….77 tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Antioksidan tr_TR
dc.subject Betaglukan tr_TR
dc.subject Böbrek tr_TR
dc.subject İskemi tr_TR
dc.subject Reperfüzyon tr_TR
dc.title Deneysel böbrek iskemi reperfüzyon hasarında beta glukanın olası koruyucu etkilerinin araştırılması tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account