eArsiv@Adu

Böbrek adenokarsinomunun evrelemesinde TNM 1987 ile TNM 1997 sınıflandırmalarının karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Koçak, İzzet
dc.contributor.author Altay, Barış
dc.contributor.author Dündar, Mehmet
dc.contributor.author Çıkılı, Necmettin
dc.contributor.author Gürsan, Atalay
dc.contributor.author Karabulut, Musa
dc.date.accessioned 2016-03-08T11:17:46Z
dc.date.available 2016-03-08T11:17:46Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Koçak, İ., Altay, B.,Dündar, M., Çıkılı, N., Gürsan, A., Karabulut, M. (2002). Böbrek adenokarsinomunun evrelemesinde TNM 1987 ile TNM 1997 sınıflandırmalarının karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-8. tr_TR
dc.identifier.issn 2149-9063
dc.identifier.uri http://www.yok.gov.tr/web/acikerisim/yok-arastirmaci-id-sorgula
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/2278
dc.description.abstract Amaç: Böbrek adenokarsinomunun klinik olarak doğru evrelenmesi prognoza yönelik bilgiler ve doğru tedavi seçimi sağlama açısından önem taþımaktadır. Bu çalıþmada bilgisayarlı tomografi (BT) ile klinik evrelemede, hemTNM87 hem de 97 sınıflamasının patolojik evreleme ile korelasyonunu incelemeyi amaçladık. Yöntem: Ocak 1995-Kasım 2000 tarihleri arasında böbrek adenokarsinomu tanısı ile radikal nefrektomi uygulanan 66 olgununBTve patoloji bulgularına göre yeniden evrelemesi yapıldı. Bulgular: TNM 97 evreleme sistemi uygulandığında, TNM 87'ye göre T2 evre olan 23 olgunun T1 evreye geçtiği belirlendi. T3 olgularında ise evrelemede bir değiþim olmadı. BT ile klinik evrelemenin patolojik evrelemeye korelasyonu, hem TNM 87 hem TNM 97 sınıflamasına göre istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Sonuç: Böbrek adenokarsinomlarının klinik evrelemesinde BT etkin ve güvenilir bir tanı yöntemidir. TNM 97 evreleme sisteminin patolojik evre ile olan uyumu, TNM 87 sistemine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuþtur (p<0.01). Yeni sınıflama ile saptanan evre II'den evre I'e belirgin kaymanın olgulardaki takip maliyetlerini azaltabileceği sonucuna vardık. tr_TR
dc.description.abstract Objective: Accurate clinical staging of renal adenocarcinomas is important in determining prognosis and correct mode of therapy. In the present study, we aimed to examine the correlation of clinical staging with computerized tomography (CT)accordingtobothTNM 1987 and 1997 classifications withpathological staging. Material and Methods: Sixty-six patients with a diagnosis of renal adenocarcinoma who underwent radical nephrectomy between January 1995-November 2000 were re-staged according to CT and histopathological findings. Results: Using the TNM 1997 classification resulted in a redistribution of 23 patients from stage pT2 to stage pT1. There was no change in classification of patients with pT3 disease. Clinical staging with CT and pathological correlation was found to be statistically significant in both TNM 1987 and TNM 1997 staging classifications (p<0.001). Conclusion: Clinical staging of renal adenocarcinomas with CT is an effective and reliable method. TNM 1997 staging has a statistically higher correlation with pathological staging compared to TNM 1987. It is concluded that the apparent shift of cases from stage II to stage I with the new classification will help decrease of follow-up costs. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Böbrek Adenokarsinomu tr_TR
dc.subject Neoplazm Evrelemesi tr_TR
dc.subject TNM Sınıflaması tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı Tomografi tr_TR
dc.subject Renal Adenocarcinoma tr_TR
dc.subject Neoplasm Staging tr_TR
dc.subject TNM classification tr_TR
dc.subject Computerized Tomography tr_TR
dc.title Böbrek adenokarsinomunun evrelemesinde TNM 1987 ile TNM 1997 sınıflandırmalarının karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of TNM 1987 and TNM 1997 classifýcations in staging of renal adenocarcinoma tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.authorID TR13258 tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 5 tr_TR
dc.identifier.endpage 8 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account