2000

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Öge, Ömer; Gemalmaz, Hakan; Koçak, İzzet; Özeren, Burçin; Eyigör, Mete; Erol, Haluk (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Transrektal iğne biyopsisi (TRıB) günümüzde prostat kanseri tanısı için standart tanı yöntemidir. Bu işleme bağlı enfektif komplikasyonların olasılığını azaltmak için çeşitli antibiyotik rejimleri kullanılmaktadır. Ancak ...
 • Karadağ, Fisun; Polatlı, Mehmet; Çildağ, Orhan; Aydın, Neriman (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) serum kompleman ve immünglobülin düzeylerini ve bunların KOAH alevlenmesi ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma yaş ortalaması 64±7.59 olan ...
 • Türkmen, Münevver; Aydoğan, Ferrin; İnan, Gülten; Sönmez, Ferah; Öztürk, Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç:Çocukların ağırlık, boy ve baş çevrelerinin ölçümleri büyümenin izlenmesi ve beslenme durumlarını göstermesi açısından doğumdan başlayarak uygulanan yararlı bir yöntemdir. Bu çalışmada bebeklerin doğum ağırlığı, ...
 • Çümen, Bülent; Dişçigil, Berent; Badak, İsmail; Gürcün, Uğur; Boğa, Mehmet; Özkısacık, Erdem Ali; Özbaran, Mustafa; Buket, Suat; Bilkay, Önol (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalıışmanın amacı Ca++ antagonisti olan diltiazemin kardiyoplejik solüsyona eklenmesinin myokard korunmasındaki etkilerinin araıştırılmasıdır. Yöntem: Aortakoroner bypass operasyonu uygulanan 30 elektif hasta, ...
 • Levi, Edi; Pfeifer, Walther; Kadın, Marshall (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: CD30 aktivasyonu sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde büyümeyi durdurmaktadır. Bu büyüme inhibisyonunun hangi mekanizmalarla meydana geldiği bilinmemektedir. CD30 reseptör molekülü tümör nekrozis ...
 • Levi, Edi; Pfeifer, Walther; Kadın, Marshall (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: CD30 aktivasyonu çeşitli CD30+ lenfoma hücre kültürleri üzerinde farklı etkilere sahiptir; nodal T hücreli CD30+ anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde proliferasyon hızında azalmaya ve sitolize, Hodgkin lenfoması ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Zahit; Yavaşoğlu, İrfan; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Ayağındaki osteomiyelit nedeni ile dört kez operasyon geçiren ve 3 yıl süre antitüberküloz ilaç kullanan bir hastada monoklonal gamopati saptandı. Klinik ve laboratuar özellikleri ile önemi bilinmeyen monoklonal ...
 • Bolaman, Zahit; Camcı, Celalettin; Sönmez, Hulki Meltem; Öge, Ayşin; Kadıköylü, Gürhan; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarı plazma içeren kan ürünlerinin transfüzyonu sonrası görülebilmektedir. Bu yazımızda kronik idiopatik trombositopenisi olan bayan hastada taze kan transfüzyonunu takiben oluşan ...
 • Kültürsay, Nilgün; Tansuğ, Nermin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) ve komplikasyonları yenidoğan bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde yenidoğan bebek ölümlerinin dörtte birinin RDS.ye bağlı olduğu bil ...
 • Ünsal, Alparslan; Akdilli, Alev; Karaoğlu, Ali Önder; Kök, Fayat; Dayanır, Yelda Özsunar; Karaman, Can Zafer (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  ırritabıl barsak sendomu, sadece kalın barsağı ilgilendiren motilite bozukluğu olmayıp; özofagus, ince barsak ve hatta mesane de etkilenebilir. Değişen motilitenin nedeni belirgin olmamakla birlikte; son zamanlarda ıBS'de ...
 • Ergin, Hacer; Kılıç, İlknur; Gürses, Dolunay; Sözeri, Ayşegül; Özdemir, Özmert (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada; eoprotinin prematüre bebeklerde vücut ağırlığı artış hızına etkisi incelendi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1999-2000 tarihlerinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan 26 prematüre ...
 • Dayanır, Yelda Özsunar; Özdemir, Ayşegül (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Rastgele seçilmiş 2 yıllık bir dönemde mammografi birimine başvuran hasta populasyonunda yaş dağılımı, meme semptomları, memenin fizik muayene ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ...
 • Bolaman, Zahit; Demir, Süleyman; Köseoğlu, Mehmet; Enli, Yaşar; Kadıköylü, Gürhan; Aslan, Diler (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Multipl myelomlu hastalarda lipid peroksidasyonunun aktivitesini belirlemek için ön çalışma olarak serum malondialdehit (MDA) düzeyinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. On iki multipl myelomlu hasta ve onbeş sağlıklı ...
 • Koçak, İzzet; Dündar, Mehmet; Dündar, Sema Oruç; Tekten, Tarkan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada, erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde sildenafilin etkinlik ve güvenilirliği, hastaların ereksiyon işlevi uluslararası soru (IIEF) formuna verdiği yanıtlara göre değerlendirilmiştir. Polikliniğimize en az ...
 • Altay, Barış; Koçak, İzzet; Nazlı, Oktay; Şimşir, Adnan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu retrospektif çalışmada, sünnet uyguladığımız çocuklarda patolojik fimozisin sıklığını ve önemini ortaya konmak amaçlandı. Ocak 1994-Ağustos 2000 tarihleri arasında kliniğimizde sünnet uygulanan 490 çocuğun verileri ...
 • Gürcün, Uğur; Özkısacık, Erdem Ali; Boğa, Mehmet; Badak, İsmail (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Çocukluk çağındaki damar yaralanmalarının tanısında yaşanan zorluklar nedeniyle gözden kaçan olgular olabilmektedir. Bu olgularda daha ileri yaşlarda semptom gelişebilmekte ve farklı etiyolojiler aranarak tedavi gecike ...
 • Akyıldız, Ülkü; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Şendur, Neslihan; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Subkorneal püstüler dermatoz; tekrarlayıcı özellikteki püstüler erüpsiyonlar ve histopatolojik olarak çok sayıda nötrofil içeren subkorneal yerleşimli püstüller ile karakterize, seyrek görülen kronik bir dermatozdur. ...
 • Barutca, Sabri; Yılmaz, Uğur; Kundak, Işıl; Seyithanoğlu, Yıldırım; Görken, İlknur (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Meme kanseri sebebiyle mastektomi yapıldıktan sonra sol göğüs duvarına adjuvan radyoterapi alan bir diyabetik olguda iskemi ile uyumlu geçici elektrokardiyografi bulguları gözlenmiştir. Radyoterapi alanında cildi ...
 • Çalkavur, Şebnem; Targan, Şeref; Ortaç, Ragıp; Serdaroğlu, Erkin; Vergin, Canan; Atlıhan, Füsun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Although malignant melanoma is the most frequently seen type of skin cancer in children, its frequency among solid tumours is quite rare. Congenital giant melanocytic nevus is a risk factor for malignant melanoma and it ...
 • Şendur, Neslihan; Karaman, Göksun Can (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Androgenetik alopesi; genetik predispozisyonu olan kişilerde androjenlerin etkisi ile ortaya çıkan, her iki cinste de görülebilen ve saç kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Günümüzde saç dökülmeleri kişilerin yaşam ...

View more