2010

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Çulhacı, Nil; Çetin, Nesibe Kahraman; Koçak, İzzet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Multiloküler kistik renal hücreli karsinom kistik renal neoplazmların karakteristik histolojik bulguları olan ve çok iyi prognoza sahip nadir görülen bir alt tipidir. Multiloküler kistik renal hücreli karsinom tüm ...
 • Kızılay, Zahir; Bolat, Elif; Topçu, Abdullah; Acar, Feridun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Intraradiküler disk herniasyonu, intradural disk herniasyonunun özel bir alt tipidir. Intradural disklerin oluşum etyolojisine yönelik birçok teori öne sürülse de bu patolojik durumun olusum patofizyolojisi tam ...
 • Alaçam, Bilge; Ek, Rauf Onur; Yıldız, Yüksel; Serter, Mukadder; Boylu, Nezihe Tülün; Temoçin, Sadun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  AMAÇ: Aortanın geçici olarak klemplenmesini gerektiren cerrahi girişimlerden sonra, alt ekstremitelerde iskemi/reperfüzyon (IR) hasarı ve akcigerlerde uzak organ hasarı oluşabilir. IR hasarında nötrofillerin aktivasyonunun ...
 • Kocaaslan, Sibel; Öniz, Adile; Özgören, Murat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  AMAÇ: Bu çalısmanın amacı uykunun farklı evrelerinde uygulanan işitsel uyaranlara karşı verilen yanıtların değişimini irdelemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalısmaya 12 gönüllü birey alınmıştır (18-32 yas, ort: 24.5±4.1; 2 ...
 • Kaan, M. Nil; Kurt, İbrahim; Gürsoy, Feray (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  OBJECTIVE: A basic life support and defibrillation course, attended by doctors and nurses, was organized in order to provide the skills of health professionals when witnessing cardiopulmonary arrest to initiate basic life ...
 • Çulhacı, Nil; Meteoğlu, İbrahim; Ünal, Emel; Özkara, Esra; Özgün, Hedef; Meydan, Nezih; Erkus, Muhan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  OBJECTIVE: Tumor growth is regulated by a balance between proliferation, growth arrest and cell death. In this study, we have examined the expression of p27, cyclin D1, bcl-2, and bcl-x for evaluation of their roles in ...
 • Türkmen, Münevver Kaynak; Telli, Murat; Karaca, Seda Erişen; Eyigör, Mete; Şen, Melike Güzünler (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) sepsis etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları zaman içinde ve kullanılan antibiyotiklere bağlı olarak değişir. Neonatal sepsise neden olan bakteriyel mikroorganizmaların ...
 • Kurt, İbrahim; Şahin, Ali; Şavk, Ekin; Demirkan, Serkan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Elektrokardiyografi (EKG) monitörizasyonu sırasında kullanılan elektrotlara ait alerjik kontakt dermatit görülebilir. Bu olgu sunumunda EKG elektroduna baglı kontakt dermatit gelişen, atopik olmayan iki hasta bildirilmektedir.
 • Gülmen, Şenol; Kiriş, İlker; Okutan, Hüseyin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Koroner arteriovenöz fistül %0.1-0.2 insidans ile nadir bir anomalidir. Bu anomali bir koroner arter ile kardiyak boşluklardan biri, koroner sinüs, süperior vena kava, pulmoner arter ya da pulmoner venler arasında ...
 • Sürgit, Önder; Batrak, Ömer (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu yazıda amacımız transperitoneal yolla yapılan laparoskopik radikal prostatektomi operasyonunda LigaSure damar kapama cihazının kullanılabilirliğini göstermektir. Ellidört yaşında erkek hasta lokalize prostat kanseri tanısı ...
 • Oskay, Ercan Murat; Önsüz, M. Fatih; Toğuzoğlu, Ahmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  OBJECTIVE: Hypertension is an important public health problem with high prevelance. The aim of our study is to assess the knowledge, opinion and approach of polyclinic patients to hypertension at a primary health care ...
 • Ceyhan, Ceyhun; Turgut, Hülya (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Tako-tsubo sendromu koroner arterlerinde anlamlı darlık olmayan kiside, sol ventrikül apikal kısmının, geçici balonlasması ile karakterize bir sendromdur. Ampulla kardiyomiyopatisi, insan stres kardiyomiyopatisi, kırık kalp ...
 • Pirinçci, Edibe; Polat, Aytaç; Köroğlu, Ayşe; Kumru, Selahattin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  AMAÇ: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği 'ne başvurarak doğum yapan Kadınların doğum öncesi bakım alma durumları ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE ...
 • Bilgen, Köksal; Tütüncü, Ediz; Çölhan, İbrahim; Köybaşıoğlu, Fulya; Küçükpınar, Tevfik Hadi (Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Aktinomiçes enfeksiyonlarına A.israelii sebep olur. Primer karın ön duvarı aktinomikozları çok nadir görülen hastalıklardır. Karın ön duvarında yumusak doku tümörleri daha sık görülürler.41 yasında, 4 yıldır intrauterin ...
 • Özkan, Orhan Veli; Semerci, Ersan; Aslan, Erdoğan; Davran, Ramazan; Gökçe, Cumali; Hakverdi, Sibel; Beyaz, Fikret; Akansu, Bülent (Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Endometriozis dogurganlık çagındaki kadınlarda sık görülen klinik bir problemdir. Insizyon yerlesimli endometriomaya ise nadir rastlanır. Hastalarda genellikle sezaryen veya histerektomi gibi ameliyat öyküsü vardır. ...
 • Cıngıllıoğlu, Başak; Yazıcıoğlu, Hasan Fehmi; Aygün, Mehmet; Özyurt, Osman Nuri (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  AMAÇ: Düşük riskli Türk populasyonunda preeklampsi, intrauterin gelisim kısıtlılığı, erken doğum gelişebilecek gebeliklerin önceden saptanmasında uterin arter spektral Doppler ultrasonografisinin etkinliğini araştırmak. GEREÇ ...
 • Balcı, Yasemin Işık; Polat, Yusuf; Övet, Gültekin; Sarı, Fatma; Görüşen, İbrahim (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Denizli ilinde, 1-6 yas arası çocuklarda, HBsAg seroprevalansı, anti-HBs sıklıgı ve hepatit B aşılanma durumunu araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya alınan çocukların hiçbirinde kronik ...
 • Bıçakçı, Zafer (Adnan Menders Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Poland sendromu, baslıca pektoralis majör kasının tek taraflı yoklugu, ipsilateral degisken derecelerde üst ekstremite deformiteleri ve gögüs ön duvarının çesitli malformasyonları ile karakterize konjenital bir sendromdur. ...
 • Çalışkan, Cemil; Fırat, Özgür; Makay, Özer; Akgün, Erhan; Korkut, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  OBJECTIVE: The intact gloves are excellent barriers between the hands of the surgeon and the patient. Unfortunately, glove perforation is a very common problem during surgery, especially in some disciplines. Aim of this ...
 • Sıpkın, Sevinç; Şen, Berna; Akan, Sermin; Malak, Arzu Tuna (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  OBJECTIVE: To detect awareness and opinions of the personnel at university about organ donation and to collect data about this subject. MATERIALS and METHODS: This study included a total of 82 staff in Faculty of Medicine, ...

View more