2013

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Karakurt, Papatya; Aşılar, Rabia Hasanhacıoğlu; Yıldırım, Arzu (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Bu araştırma, diyabetli hastaların öz-bakım gücü ve algıladıkları sosyal desteğin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanin evrenini, Eylül 2008-Mart 2009 ...
 • Uygun, Vedat; Tayfun, Funda; Akcan, Mediha; Karasu, Gülsün; Küpesiz, Alphan; Yeşilipek, Akif (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Talasemi major'da yaşam kalitesini düşüren en önemli etkenlerden biri deferoksaminin uzun süreli subkutan uygulanmasının getirdiği zorluklardır. Bu kesitsel çalışmada, 8-18 yaş arası beta talasemı major'lu ...
 • Kansu, Leyla; Aydın, Erdinç (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Alar kıkırdaklar burnun alt 1/3 bölümünde yer alan kıkırdaklardır. Burnun uç kısmının desteği, şekli ve simetrisi bu kıkırdaklar tarafından sağlanmaktadır. Alar kıkırdakların şekli, büyüklüğü ve pozisyonu burun tipinin ...
 • Ayvat, Pınar; Ünde, Abdullah Cem (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Spinal anestezinin en yaygın komplikasyonlarından biri baş ağrısıdır. Sıklığı yıllar içerisinde % 0,2 ile % 24 arasında değişiklik göstermiştir. Akut baş ağrısı yapan diğer nedenlerden dikkatli bir anamnez ve fizik ...
 • Yılmaz, Ali; Çırak, Bayram; Altuğ, Filiz; Soysal, Seyide; Soysal, Mehmet Emin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Schwannom periferik sinir kılıfının schwann hücrelerinden köken alan nadir bir tümördür. Genellikle baş, boyun ve üst extremitelerde yerleşirler. Nadiren de posterior mediasten ve retroperitonda yerleşebilirler. 47 ...
 • Ünlü, Zeliha; Örgüç, Şebnem; Tanyeli, Aliye; Topçu, Esra (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Bu derleme yazısında son yıllarda kalça ağrılarının etyolojisinde sıklıkla vurgulanan Femoroasetabular impingement (FAİ) sendromuna dair son literatür bilgileri tartışılmıştır. Klinik pratikte oldukça atlanan bu konu, klinik ...
 • Taşlı, Funda; Vardar, Enver; Özkök, Güliz (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Hashimoto tiroiditi (HT) immünolojik, genetik ya da çevresel faktörlerle immun toleransın bozulması ile ortaya çıkan otoimmun bir hastalıktır. Otoimmun tiroid hastalıklarının en sık formudur. Kadınlarda erkeklerden ...
 • Göllü, Gülnur; Şenyücel, Mine; Yağmurlu, Aydun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Çocuk yaş grubunda önemli mortalite ve bir morbidite olan kısa barsak sendromu (KBS); geniş barsak rezeksiyonu sonrası, kısalan barsak geçiş zamanı, yetersiz sindirim ve emilimi kapsar. KBS'de oluşan pek çok komplikasyonun ...
 • Kabak, Şenol; İla, Kadri; Kuru, Fatma Demir (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Çalışmanın amacı, dirençli AS'li hastalarda, anti-TNF-alfa ilaçların etkinliğini ve güvenirliğini yanısıra, manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile tedavi öncesi ve sonrası sakroiliak eklem değişiklerini tespit ...
 • Gür, Özcan; Gürkan, Selami; Gür, Demet Özkaramanlı; Ege, Turan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Mediastinal kistler nadir gözlenen, konjenital, neoplastik ve inflamatuar kaynaklı patolojilerdir. Basit perikardiyal kistler tüm yaş gruplarında görülmekle beraber sıklıkla yetişkin yaş grubunda gözlenmektedir. Perikardiyal ...
 • Kaya, Menşure; Yiğit, İlker; Ceylan, Müge; Eskiçırak, Hamit Erdal; Kadıoğulları, Nihal (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Propofol kısa etki süresi nedeniyle anestezi ve sedasyon için yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Antikonvülzan olarak status epileptkus tedavisinde önerilmekle birlikte, epileptik hastalık ve kafa travması öyküsü ...
 • Emir, Seyfi; Yazar, Mhmet Fatih; Sözen, Selim; Altınsoy, Hasan Baki; Bulut, Hacı Taner; Özkan, Zeynep (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Fasciola hepatica Türkiye'de endemik bir parazittir. Bu parazit genellikle sığır ve koyunlarda enfeksiyona yol açar. Ancak endemik bölgelerde insanlar, kontamine içme suyu ve sebze tüketimi nedeni ile bu parazit için tesadüfen ...
 • Darçın, Osman Tansel; Ercişli, Murat; Bakalım, Tamer; Baçgel, Feray Funda; İlbey, Abdullatif (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Kardiak miksomalar, kalbin en sık görülen primer tümörleridir. Genellikle sol atriumda bulunduklarından, çoğu kez mitral kapağa doğru prolabe olurlar ve çıkarıldıktan sonra bazen rezidüel miral kapak yetmezliğine ...
 • Erdoğan, Selvet; İla, Kadri; Kuru, Fatma Demir (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Ekstramedüller plazmasitom, periferal B lenfositlerden köken alan nadir bir tümördür. Plazma hücre tümörlerinin yaklaşık %3-4'ünü oluşturur. Sıklıkla 5. ve 6. dekada ve daha sıklıkla erkeklerde izlenir. Genellikle baş ...
 • Parlak, Yasemin; Demir, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Nükleer tıp uygulamalarında tanı ve tedavi amaçlı birçok radyonüklid kullanılır. Vücuttaki farklı organlar tarafından soğurulan radyasyon dozunun bilinmesi bu uygulamaların risklerinin ve yararlarının değerlendirilebilmesi ...
 • Kelle, Bayram; Kozanoğlu, Erkan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Omuz ağrıları kas-iskelet sistemi patolojileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan prevalans çalışmalarında, omuz ağrılarının üçüncü sıklıkla görülen lokomotor sistem patolojisi olduğu gösterilmiştir. Omuz ...
 • Yıldırım, Mustafa; Göktaş, Sevil; Parlak, Eda; Dilli, Utku Dönem; Yıldız, Mustafa; Köroğlu, Mert (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Berrak hücreli karsinom böbrek tümörlerinin en sik görülen histolojik alt tipidir ve 6. Ve 8. Dekadlar arasinda daha Çok görülmektedir. Bu yazimizda 70 yaşinda sağ lomber bölgede ağri ile kliniğimize başvuran ve biyopsi ...
 • Ezirmik, Naci; Yıldız, Kadri (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Gelişimsel kalça displazisinin günümüzde, özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde halen daha önemli bir halk sağlığı problemidir. GEREÇ ve YÖNTEM: 1993 ile 2010 yılları arasında bilateral gelişimsel kalça displazili ...
 • Dizman, Ayşen; Güney, Yıldız; Soykut, Ela Delikgöz; Derinalpor, Özlem; Yeğen, Dinçer (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  AMAÇ: Radyasyon duyarlılığı yüksek olan orbital yapılara yakın yerleşimli lakrimal gland tümörlerinde CyberKnife® ile uygulanan hipofraksiyone stereotaktik radyoterapinin etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmek. GEREÇ ...
 • Coşkun, Salih; Kurtgöz, Serkan; Tosun, Ayşe; Keskin, Ece; Bozkurt, Gökay (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Seckel sendromu boy kısalığı, mikrosefali, çıkık burun (gaga burun) ve tipik yüz görünümü ile karakterize otozomal resesif kalıtımlı bir hastalıktır (1). Ateş ve emmeme yakınmasıyla pediatri polikliniğine başvuran üç aylık ...

View more