eArsiv@Adu

Lider etkinliğinin örgütsel bağlılığa etkisi: Belek bölgesi beş yıldızlı otel işletmelerindeki mutfak çalışanları üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çolakoğlu, Ülker
dc.contributor.author Yıldırım, Hatice
dc.date.accessioned 2016-01-13T13:00:07Z
dc.date.available 2016-01-13T13:00:07Z
dc.date.issued 2011-01-01
dc.date.submitted 2011
dc.identifier.uri http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53746388&idt=1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11607/1049
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, turizm sektöründeki otel işletmelerinde liderlik ve örgütsel bağlılık biçimleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; liderlik kavramları tanımlanmış, liderlik teorileri ve liderlik yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Ġkinci bölümde; örgütsel bağlılık kavramı tanımlanmış ve bu kavramın önemi belirtilmiştir. Daha sonra örgütsel bağlılık türleri, örgütsel bağlılığa etki eden faktörler ve örgütsel bağlılık sonuçları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise; bu teorik bilgilerden yararlanılarak, Türkiye‟nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya‟nın Serik ilçesine bağlı Belek‟te faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin mutfak departmanlarında çalışan işgörenlerinin örgüte bağlılıklarında liderin etkinliği olup olmadığını yani bu iki kavram arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkiyi ölçmek için de üç bölümlü bir anket formu düzenlenmiştir. Bu anket sonucunda elde edilen veriler SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, söz konusu otel işletmelerinde lider etkinliğinin örgütsel bağlılığa etkisinin yüksek düzeyde algılandığı, bu bağlılığın ise yüksek derecede duygusal bağlılık olduğu, diğer örgütsel bağlılık türlerinden devam bağlılığı ve normatif bağlılık arasında orta dereceli bir ilişki olduğu, lider etkinliği ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this work is to make a research on the relation between the leadership and organizational commitment in hotel managements in tourism sector. Work include 3 part. In the first part; focusing the leadership theories and leadership approaches leadership notions are identified. In the second part; the idea of organizational commitment is identified and the importance of it highlighted. Then organizational commitment types and the factors that affect organizational commitment and organizational commitment results are displayed. In the third part; it was examined the relationship between leader effectiveness and organizational commitment by using the theoretical knowledge. The research was carried out upon employees working in the kitchen departments of the five-star hotels operating in Belek in Antalya which is one of the most important tourism centers of Turkey. A three-part questionaire was organized to measure the relationship. As a result of the survey, data obtained were analyzed with SPSS. According the findings of the research, it is concluded that the effect of leader effectiveness on the organizational commitment is perceived at a high level and this commitment is a highly emotional commitment, and there is a moderate relationship between continuance commitment and normative commitment also, there is a significant relationship between leader effectiveness, continuance commitment and normative commitment in a positive way. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Lider tr_TR
dc.subject Lider Etkinliği tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Leader tr_TR
dc.subject Leader Effectiveness tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.title Lider etkinliğinin örgütsel bağlılığa etkisi: Belek bölgesi beş yıldızlı otel işletmelerindeki mutfak çalışanları üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative The effects of leadership on organised devotion: A research on kitchen staffs in five-stars hotels in Belek tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account