eArsiv@Adu

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Tümer, Necmiye; Özkaya, Nuray (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yenidoğan döneminde hipertansiyon, riskli bebeklerin yaşam şansının artması ve kan basıncı ölçümlerinde yeni metotların geliştirilmesi nedeniyle tanılanma oranı giderek artan önemli bir klinik problemdir. Bu yazıda yenidoğan ...
 • Dönmez, Osman; Memeşa, Ahmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Akut infantil hemorajik ödem, süt çocukluğu döneminde görülebilen ve klinik olarak ateş, deride palpabl purpura ve ödem ile karakterize akut kütanöz lökositoklastik vaskülittir. Hastalığın başlangıcı oldukça gürültülü bir ...
 • Çulhacı, Nil; Dikicioğlu, Emel; Boylu, Şükrü; Şavk, Öner; Çetinkaya, Sibel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Epiteloid hemangioendotelioma ve iğ hücreli hemangioendotelioma seyrek görülen ara grup vaskuler tümörlerdir. Burada tipik histopatolojik bulguları olan bir epiteloid hemangioendotelioma ve bir iğ hücreli hemangioendotelioma ...
 • Fındık, Duygu; Mevlutoğlu, İnci; Kaya, Meral; Arslan, Uğur; Yüksel, Ayşe (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç:Konya bölgesinde dermatofit dağılımının araştırılması Yöntem: Bu çalışmada 1994-2000 yılları arasında dermatoloji kliniğinde dermatofitoz ön tanısı almış olan 1143 hastanın mantar kültürlerine ait kayıtları Selçuk ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Döger, Füruzan; Polatlı, Mehmet; Şentürk, Taşkın; Özgel, Nihat; Bolaman, Zahit (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Eozinofilik granulom nadir görülen Langerhans hücreli histiositozdur. Akciğer, lenf bezleri, kemik, göz, deri ve hipotalamus etkilenebilir. Akciğer tutulumu olan hastaların %20 'si asemptomatiktir. Bu yazıda başağrısı ...
 • Akar, Harun; Şentürk, Taşkın; Yükselen, Vahit; Özbaşlı Levi, Çiğdem; Çulhacı, Nil; Kadıköylü, Gürhan; Yavaşoğlu, İrfan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Ischemic hepatitis is a disease clinically characterized by a sudden rise in serum transaminases and lactic dehydrogenase levels to 75-to 100-fold normal levels, followed byresolutiontonear normal levels within 7 to 10 ...
 • Yüksel, Hasan; Odabaşı, Ali Rıza; Kafkas, Samet; Onur, Ergün; Çetinşahin, Mehmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç : Aydın'da yasal tahliye amacıyla başvuran kadınların kontraseptif kullanım özelliklerini ve tahliye sonrasında kullanmayı düşündükleri kontraseptif yöntem hakkındaki fikirlerini öğrenmek için yapılan tanımlayıcı ...
 • Gürel, F. Serdar; İnan, Gülten (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Çocukluk çağı obezitesi de erişkin obezitesi gibi artan bir prevalansa sahiptir. Bu artan prevalansın nedeni olarak diyet kompozisyonundaki değişiklik ve hareket miktarındaki azalma sorumlu tutulmaktadır.Ayrıca hem ...
 • Midillioğlu, Mehmet Rüştü; Ekşioğlu, Fatih (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Cerrahi tedavi uygulanılan yetişkin ön kol cisim kırıklarının etyolojisini ve cerrahi sonrası sonuçlarını incelemek. Hastalar ve Metod: Etyolojisinde düşme ve trafik kazasının ilk iki sırada yer aldığı 88 yetişkin ...
 • Dayanır, Yelda Özsunar; Skoldbye, Bjorn; Akdilli, Alev; Köseoğlu, Kutsi; Karaman, Can Z. (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: intraoperatif sonografinin, karaciğer tümörlü hastalarda teknik uygulama koşullarini, tani ve tedaviye olan katkisini ortaya koymak. Gereç ve Yöntem: Preoperatif inceleme yöntemlerine göre opere edilebilir olarak ...
 • Aydın, Neriman; Gültekin, Berna; Eyigör, Mete; Gürel, Mustafa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen stafilokokların antibiyotik direncinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, klasik yöntemlerle tanımlanan 274 Staphylococcus. aureus (S. aureus) ve 172 ...
 • Kurt, Nil; Kurt, İbrahim; Metin, Kubilay; Gürsoy, Feray; Gürel, Ayşe (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Çalışma laringoskopik cerrahi için mikrolaringeal tüp ile entübe edilerek düşük tidal volüm, yüksek frekanslı ventilasyon ile genel anestezi uygulanan hastalarda tüp çapının solunum mekaniklerine olan etkilerini, arteriyel ...
 • Ünal, A. Erkan; Erpek, Hakan; Özgün, Hedef; Çevikel, M.Hakan; Özbaş, M.Serdar; Gürel, Mehmet (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan ilk 416 laparoskopik kolesistektomi (LK) olgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem : Ağustos 1997 ile Ocak 2001 ...
 • Karadağ, Fisun; Çildağ, Orhan; Polatlı, Mehmet; Veral, Ali; Karadağ, Teoman (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Yirmi iki yaşında, kadın hasta. 20 gün önce başlayan ve eforla oluşan nefes darlığı ve kuru öksürük dışında yakınması yoktu. Solunum sistemi bakısında bazallerde tek tük ince raller duyuluyordu. Rutin laboratuvar tetkikleri ...
 • İnan, Gülten; Gürel, F. Serdar; Aydoğdu, Ayvaz; Yenigün, Ayşe; Karaman, Can (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Peutz-Jeghers Sendromu (PJS) gastrointestinal polipler ve mukokutanöz pigmentasyonlarla karakterize otozomal dominant geçişli, nadir görülen bir sendromdur. PJS'lu hastalarda gastrointestinal ve nongastrointestinal kanser ...
 • Şendur, Ö. Faruk; Akdeniz, Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Spondiloartropatiler (SPA) vertebra, periferik eklem ve eklem çevresi dokularin inflamasyonu ile karakterize bir hastalik grubudur. Bu grup hastaliklar benzer klinik görüntü verebilirler. Etyolojilerinin kesin ...
 • Yıldırım, E. Mennan (Adnan Menderes Üniversitesi, 2001-01-01)
  Bu çalışmada örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde önemli zararlar meydana getiren /,. huidobrensis 'in populasyon dalgalanmaları ve bazı bitkisel ekstraktların laboratuvar ve doğa koşullarında zararlının değişik dönemlerine ...
 • Bulut, Yetkin (Adnan Menderes Üniversitesi, 2001-01-01)
  işletmelerin temel amaçlarından birisi büyümedir. Büyüme, çeşitli yollarla olabilmektedir. Bunlardan birisi de birleşmedir. Birleşmenin sözlük anlamı, ayrı iken tek bir bütün haline gelmektir. Şirketlerde birleşme ise, ...
 • Serdaroğlu, Özlem (Adnan Menderes Üniversitesi, 2001-01-01)
  Sanayi domatesi üretiminde görülen gelişmeler yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip yeni çeşitlerin bulunmasıyla olmuştur. Bilindiği gibi, uygun genler uygun çevresel koşullan bulamadıkça karakterler ortaya çıkmamaktadır ...
 • Güngör, Bihder (Adnan Menderes Üniversitesi, 2001-01-01)
  "Aydın İlinde Potansiyel Yatırım AlanlarT başlıklı bu çalışmada yatırım kavramı, çeşitleri ve unsurları üzerinde durulmuş, yatırım karan ve kriterleri açıklanmış, yatırımın kriterleri belirlenirken uygulanan yöntemler ve ...