eArsiv@Adu

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Dayanır, Yelda Özsunar; Özdemir, Ayşegül (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Rastgele seçilmiş 2 yıllık bir dönemde mammografi birimine başvuran hasta populasyonunda yaş dağılımı, meme semptomları, memenin fizik muayene ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Gereç ...
 • Ünsal, Alparslan; Akdilli, Alev; Karaoğlu, Ali Önder; Kök, Fayat; Dayanır, Yelda Özsunar; Karaman, Can Zafer (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  ırritabıl barsak sendomu, sadece kalın barsağı ilgilendiren motilite bozukluğu olmayıp; özofagus, ince barsak ve hatta mesane de etkilenebilir. Değişen motilitenin nedeni belirgin olmamakla birlikte; son zamanlarda ıBS'de ...
 • Bolaman, Zahit; Demir, Süleyman; Köseoğlu, Mehmet; Enli, Yaşar; Kadıköylü, Gürhan; Aslan, Diler (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Multipl myelomlu hastalarda lipid peroksidasyonunun aktivitesini belirlemek için ön çalışma olarak serum malondialdehit (MDA) düzeyinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. On iki multipl myelomlu hasta ve onbeş sağlıklı ...
 • Koçak, İzzet; Dündar, Mehmet; Dündar, Sema Oruç; Tekten, Tarkan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada, erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde sildenafilin etkinlik ve güvenilirliği, hastaların ereksiyon işlevi uluslararası soru (IIEF) formuna verdiği yanıtlara göre değerlendirilmiştir. Polikliniğimize en az ...
 • Öge, Ömer; Gemalmaz, Hakan; Koçak, İzzet; Özeren, Burçin; Eyigör, Mete; Erol, Haluk (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Transrektal iğne biyopsisi (TRıB) günümüzde prostat kanseri tanısı için standart tanı yöntemidir. Bu işleme bağlı enfektif komplikasyonların olasılığını azaltmak için çeşitli antibiyotik rejimleri kullanılmaktadır. Ancak ...
 • Bolaman, Zahit; Camcı, Celalettin; Sönmez, Hulki Meltem; Öge, Ayşin; Kadıköylü, Gürhan; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarı plazma içeren kan ürünlerinin transfüzyonu sonrası görülebilmektedir. Bu yazımızda kronik idiopatik trombositopenisi olan bayan hastada taze kan transfüzyonunu takiben oluşan ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Zahit; Yavaşoğlu, İrfan; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Ayağındaki osteomiyelit nedeni ile dört kez operasyon geçiren ve 3 yıl süre antitüberküloz ilaç kullanan bir hastada monoklonal gamopati saptandı. Klinik ve laboratuar özellikleri ile önemi bilinmeyen monoklonal ...
 • Barutca, Sabri; Yılmaz, Uğur; Kundak, Işıl; Seyithanoğlu, Yıldırım; Görken, İlknur (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Meme kanseri sebebiyle mastektomi yapıldıktan sonra sol göğüs duvarına adjuvan radyoterapi alan bir diyabetik olguda iskemi ile uyumlu geçici elektrokardiyografi bulguları gözlenmiştir. Radyoterapi alanında cildi ...
 • Ergin, Hacer; Kılıç, İlknur; Gürses, Dolunay; Sözeri, Ayşegül; Özdemir, Özmert (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu çalışmada; eoprotinin prematüre bebeklerde vücut ağırlığı artış hızına etkisi incelendi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1999-2000 tarihlerinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan 26 prematüre ...
 • Altay, Barış; Koçak, İzzet; Nazlı, Oktay; Şimşir, Adnan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Bu retrospektif çalışmada, sünnet uyguladığımız çocuklarda patolojik fimozisin sıklığını ve önemini ortaya konmak amaçlandı. Ocak 1994-Ağustos 2000 tarihleri arasında kliniğimizde sünnet uygulanan 490 çocuğun verileri ...
 • Çalkavur, Şebnem; Targan, Şeref; Ortaç, Ragıp; Serdaroğlu, Erkin; Vergin, Canan; Atlıhan, Füsun (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Although malignant melanoma is the most frequently seen type of skin cancer in children, its frequency among solid tumours is quite rare. Congenital giant melanocytic nevus is a risk factor for malignant melanoma and it ...
 • Akyıldız, Ülkü; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Şendur, Neslihan; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Subkorneal püstüler dermatoz; tekrarlayıcı özellikteki püstüler erüpsiyonlar ve histopatolojik olarak çok sayıda nötrofil içeren subkorneal yerleşimli püstüller ile karakterize, seyrek görülen kronik bir dermatozdur. ...
 • Gürcün, Uğur; Özkısacık, Erdem Ali; Boğa, Mehmet; Badak, İsmail (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Çocukluk çağındaki damar yaralanmalarının tanısında yaşanan zorluklar nedeniyle gözden kaçan olgular olabilmektedir. Bu olgularda daha ileri yaşlarda semptom gelişebilmekte ve farklı etiyolojiler aranarak tedavi gecike ...
 • Gürel, Fazıl Serdar (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı tiroidin nodüler hastalıklarında ince iğne aspirasyon biyopsisinin (ııAB) tanısal değerini ve cerrahiye sevk etme konusunda faydalı olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Nodüler tiroid hastalığı ...
 • Karadağ, Fisun; Çildağ, Orhan; Pirim, Canan; Çam, Murat; Türkan, Handan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Astım polikliniğinde izlediğimiz olgularda eşlik eden paranazal sinüs patolojisi sıklığını radyolojik olarak belirlemek ve sinüs mukoza inflamasyonu ile serum eozinofilisi ve IgE düzeyinin korelasyonunu araştırma ...
 • Kacar Döger, Füruzan; Selek, Elif; Yeniyol, Cem; Çiçek, Sedat (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Bu çalışmada transizyonel hücreli mesane karsinomlarında (THK) izlenen skuamöz diferansiyasyonun evre, derece,DNA içeriği ve prognozla ilişkisi araştırılmıştır. Gereç Yöntem: Skuamöz diferansiyasyonlu olgularda ...
 • Aktaş, Safiye; Ortaç, Ragıp; Karaca, İrfan; Geylani, Seda (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Wilms tümörü böbreğin çocukluk çağında görülen en sık malign tümörüdür. Prognoz yeni gelişmelerle giderek iyileşmektedir. Bir trifazik embriyonel tümör olan Wilms tümöründe bulunabilen her üç histolojik komponent ...
 • Koçak, İzzet; Altay, Barış; Dündar, Mehmet; Çıkılı, Necmettin; Gürsan, Atalay; Karabulut, Musa (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Böbrek adenokarsinomunun klinik olarak doğru evrelenmesi prognoza yönelik bilgiler ve doğru tedavi seçimi sağlama açısından önem taþımaktadır. Bu çalıþmada bilgisayarlı tomografi (BT) ile klinik evrelemede, hemTNM87 ...
 • Altay, Barış; Koçak, İzzet; Verit, Ayhan; Çıkılı, Necmettin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Fetus-in-fetu (FIF), gebelik esnasındaki anormal embriyogenezis sonrası gelişen nadir bir anomalidir. Malforme fetüs ikiz eşinin vücudu içinde büyümekte ve sıklıkla abdominal bir kitle olarak tespit edilmektedir. Klinikte ...
 • Diniz, Gülden; Üstün, Melek; Çengel, Gülden; Tunakan, Mine (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Amaç: Bu çalışmada çoğu akut appendisit ön tanısıyla çıkartılan appendektomi örneklerinde saptanan oblitere appendikslerdeki nöral doku komponentinin varlığı araştırılmış ve akut appendisit, karsinoid tümör gibi ...