eArsiv@Adu

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Noturoğlu, Mehmet (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 21-05-17)
  Amaç: Schmallenberg virusu (SBV), ilk kez 2011 yılında Avrupa'da tanımlanan, sokucu sineklerle bulaşan, sığır, koyun ve keçilerde süt veriminde azalma, abort, mumifiye fötus, erken doğum, ölü doğum ve kongenital anomalilerle ...
 • Bağdatlıoğlu, Ali İbrahim (Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 27-08-20)
  AYDIN YÖRESİNDE MEZBAHADA KESİLEN SIĞIRLARDA BAZI CESTOD LARVALARININ (HİDATİK KİST, CYSTİCERCUS BOVİS, CYSTİCERCUS TENUİCOLLİS) YAYILIŞI Bağdatlıoğlu Aİ. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ...
 • Demirel, Cemre (Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 209)
  “Türkiye‟de BoĢanma Olgusunun Toplumsal Gerçekliği ve Kitle ĠletiĢim Araçlarında Temsili: Evli ve Öfkeli Dizisi Örneği” baĢlıklı bu tez çalıĢması, günümüz Türkiye‟sinde “boĢanma” olgusunun kitle iletiĢim araçlarından biri ...
 • Palabıyıkoğlu, İffet; Bengisun, J. Sedef; Oral, Mehmet; Cansızoğlu, Filiz; Baran, İlkay; Tulunay, Melek (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Nozokomiyal infeksiyonlar içinde nozokomiyal bakteriyemiler önemli bir yer tutmaktadır. Biz bu çalışmada 1998 yılı boyunca reanimasyon ünitesinde izlenen hastalara ait kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ile ...
 • İnan, Gülten; Türkmen, Münevver; Yenigün, Ayşe; Sönmez, Ferah; Bıçkıcı, Alper (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Swyer-James (MacLeod) sendromu, akciğerlerin bir veya birkaç lobunun ya da tamamının hiperlusent görünümü (havalanma fazlalığı), aynı tarafta hiler gölge azlığı, güçlükle görülebilen arter ağı ile karakterize radyolojik ...
 • Kadıköylü, Gürhan; Camcı, Celalettin; Sönmez, Meltem; Öge, Ayşin; Bolaman, Zahit; Şentürk, Taşkın (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Tip II diabette asemptomatik kolelitiazis sıklığını araştırmaktır. Yöntem: 35 yaş üzerindeki 100 ü kadın, 38 i erkek 138 tip-II diabetli hastaya batın ultrasonografisi yapıldı. Kontrol grubu olarak 35 yaş üzerindeki ...
 • Şendur, Neslihan; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Dikicioğlu, Emel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Pigmente purpurik dermatozlar grubunda yer alan Schamberg hastalığı nedeni bilinmeyen, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğü bildirilen ancak popülasyonda görülme sıklığı ile ilgili verilerin yetersiz olduğu ...
 • Camcı, Celalettin; Bolaman, Zahit; Sönmez, Hulki; Öge, Ayşin; Çiçek, Ceyhan; Yavaşoğlu, İrfan (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Gebeliğe bağlı otoimmün hemolitik anemi nadir görülen ve genellikle Coombs testi (DAT=Direk antiglobulin test) negatif saptanılan bir klinik tablodur. Bu makalede 36 yaşında ikinci hamileliği sırasında Coombs negatif ...
 • Akyol, Ali; Özkaya, Bekir; Bölükbaşı, Okan; Güner, Alev (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Scheuermann hastalığı spinal ağrı, kozmetik deformite, torakal disk hernisi ve prematür dejeneratif değişikliklere neden olan, adolesan çağda % 5-8 sıklıkta karşılaşılabilen bir hastalıktır. Etyoloji bilinmemekte, ailesel ...
 • Alparslan, Bülent; Çullu, Emre (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Menisküs iyileşme yeteneğinin gösterilmesinden ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasından sonra menisküs yaralanmalarının tedavisinde eksizyonel işlemlerin yerine menisküs onarımı düşüncesi ağırlık kazanmıştır. ...
 • Bakalım, Tamer; Dişçigil, Berent; Badak, İsmail; Boğa, Mehmet; İslamoğlu, Fatih; Yağdı, Tahir; Buket, Suat; Bilkay, Önol; Gürcün, Uğur (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalişmada rutin kullanilan kan kardiyoplejisi ile deferoksaminli kan kardiyoplejisinin sol ventrikül fonksiyonlari üzerine etkileri, myokardiyal Nitrik Oksit (NO) düzeyleri ve hemodinamik parametreler karşilaştirilarak ...
 • Çullu, Emre; Aydoğdu, Semih; Alparslan, Bülent; Sur, Hakkı (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Tibial eğim diz biyomekaniğinde önemli bir anatomik unsurdur. Bu eğimdeki değişiklikler diz fonksiyonlarını ve bağlara olan yüklenmeleri değiştirir. Kubbe tipi yüksek tibial osteotomi sonrası tibial eğimde olası ...
 • Kıter, Göksel (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalışma, erişkin yaş grubundaki ağır olmayan toplum kökenli pnömoni olgularının ayaktan tedavisinde, Azitromisin.in (3 gün süreyle günde tek doz 500 mg) etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak üzere tasarlanmışt ...
 • Şendur, Neslihan; Karaman, Göksun Can (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Androgenetik alopesi; genetik predispozisyonu olan kişilerde androjenlerin etkisi ile ortaya çıkan, her iki cinste de görülebilen ve saç kaybı ile seyreden bir hastalıktır. Günümüzde saç dökülmeleri kişilerin yaşam ...
 • Kültürsay, Nilgün; Tansuğ, Nermin (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) ve komplikasyonları yenidoğan bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Gelişmiş ülkelerde yenidoğan bebek ölümlerinin dörtte birinin RDS.ye bağlı olduğu bil ...
 • Çümen, Bülent; Dişçigil, Berent; Badak, İsmail; Gürcün, Uğur; Boğa, Mehmet; Özkısacık, Erdem Ali; Özbaran, Mustafa; Buket, Suat; Bilkay, Önol (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalıışmanın amacı Ca++ antagonisti olan diltiazemin kardiyoplejik solüsyona eklenmesinin myokard korunmasındaki etkilerinin araıştırılmasıdır. Yöntem: Aortakoroner bypass operasyonu uygulanan 30 elektif hasta, ...
 • Levi, Edi; Pfeifer, Walther; Kadın, Marshall (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: CD30 aktivasyonu çeşitli CD30+ lenfoma hücre kültürleri üzerinde farklı etkilere sahiptir; nodal T hücreli CD30+ anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde proliferasyon hızında azalmaya ve sitolize, Hodgkin lenfoması ...
 • Türkmen, Münevver; Aydoğan, Ferrin; İnan, Gülten; Sönmez, Ferah; Öztürk, Ali (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç:Çocukların ağırlık, boy ve baş çevrelerinin ölçümleri büyümenin izlenmesi ve beslenme durumlarını göstermesi açısından doğumdan başlayarak uygulanan yararlı bir yöntemdir. Bu çalışmada bebeklerin doğum ağırlığı, ...
 • Levi, Edi; Pfeifer, Walther; Kadın, Marshall (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: CD30 aktivasyonu sistemik anaplastik büyük hücreli lenfoma hücrelerinde büyümeyi durdurmaktadır. Bu büyüme inhibisyonunun hangi mekanizmalarla meydana geldiği bilinmemektedir. CD30 reseptör molekülü tümör nekrozis ...
 • Karadağ, Fisun; Polatlı, Mehmet; Çildağ, Orhan; Aydın, Neriman (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) serum kompleman ve immünglobülin düzeylerini ve bunların KOAH alevlenmesi ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma yaş ortalaması 64±7.59 olan ...