Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/991
Title: Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) farklı besin maddesi içerikteki yaprak gübrelerinin verim, verim öğeleri ve bazı kalite özelliklerine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Determination on the influence of fifferent nutrient included foliar fertilizers on yield, yield components and some quality characteristics on bread wheat (Triticum aestivum L.)
Authors: Erekul, Osman
Nazar, Hüsniye
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Buğday
Verim
Kalite Parametreleri
Yaprak Gübrelemesi
Çeşit
Wheat
Yield
Quality Characteristics
Foliar Fertilization
Varieties
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanlarında 2010-2011 buğday üretim sezonunda yürütülen bu çalışmada Aydın ilinde yüksek verim potansiyeline sahip Pamukova 97, Golia 99, Sagittario ve Negev olmak üzere seçilen dört farklı buğday çeşidinin kardeşlenme ve sapa kalkma dönemleri arasında yaprağa uygulanan mikro besin içerikli Country, Cyto-Wachs, K-Sparrow ve Boroline yaprak gübrelerinin verim ve özellikle kalite üzerine olan etkilerinin ve verim-kalite etkileşimlerinin araştırılması hedeflenmiştir. Çalışmada verim potansiyeli ve verim analizi için bitki boyu, metrekarede başak sayısı, tane verimi, bin tane ağırlığı, başakta tane sayısı şeklinde verim öğelerinin yanı sıra kalite hakkında önemli bilgiler veren protein ve nişasta miktarları saptanmıştır. Sonuç olarak incelenen özellikler birlikte değerlendirildiğinde; yaprak gübrelerinin tane verimi üzerine olumlu etkisi görülmüştür, çeşit ve gübre etkileşimi olumlu yönde gözlenmiştir. Denemenin sadece bir yıl yapılmış olması ve yaprak gübre uygulamalarının vejetasyon döneminde bir defada gerçekleştirilmiş olması nedeniyle sonuçların daha sağlıklı yorumlanması için çalışmanın en az iki yıl daha yürütülmesi önem taşımaktadır.
Trials were performed in 2010-2011 at Adnan Menderes University, Agriculture Faculty, Department of Field Crops in Aydın to investigate the influence of the application of different foliar fertilizers like Country, Cyto-Wachs, K-Sparrow and Boroline at the beginning of tillering to shooting stage on high yielded performance varieties Pamukova 97, Golia 99, Sagittario and Negev on yield and quality characteristics. For yield potential the parameters and yield components plant height, ear density (ears m-2), grain yield, 1000-kernel weight and kernels per ear furthermore for quality characteristics protein and starch contents were investigated. As a result it can be said that positive effects are observed of foliar fertilization on yield and variety-fertilizer relations. In order to interpret the findings better, since the experiment was carried out only a year and the foliar fertilization application was only once in the vegetation period it can be concluded that the experiment least two more years should be carried out.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890321&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/991
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdfYüksek Lisans Tezi82.07 kBAdobe PDFView/Open
Hüsniye NAZAR.pdfYüksek Lisans Tezi480.4 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi124.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.