Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/929
Title: Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde gibberellik asit (GA3) ve gübre kombinasyonlarının verim ve ürün kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of gibberellic acid (GA3) and fertilization combinations on yield and quality of grapes of sultani çekirdeksiz cultivar
Authors: Çelik, Mustafa
Yıldız, Serdar
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Bağ Yetiştirme ve Islahı
Keywords: Sultani Çekirdeksiz
Gibberellik Asit (GA3)
Gübre
Verim
Kalite
Sultani Seedless
Gibberellic Acid (GA3)
Fertilizer
Yield and Quality
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sultani çekirdeksiz üzüm çeĢidinde Gibberellik asit (GA3) dozları (H0:0, H1:35, H2:70, H3:140 ve H4:210 ppm/yıl) ile gübre dozları (G0:0 (kontrol), G1:0,5 (7,5 kg/da N; 3 kg /da P205) ; G2:1 (15 kg /N; 6 kg/da P205); G3:1,5 doz (22,5 kg/da N; 9 kg/da P205) bölünmüĢ parsellerde tesadüf bloklar deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak uygulanmıĢtır. Yapılan uygulamalar sonucunda GA3 uygulama dozları artıĢına paralel olarak yaĢ üzüm verimi ve ortalama salkım ağırlığı artarken, suda çözünebilir kuru madde birikimi ve olgunluk indisi azalmıĢtır. Tane ağırlığı ise kontrole göre bütün GA3 dozlarında artmıĢ olmasına rağmen, GA3 dozları arasında farklılık göstermemiĢtir. Sofralık yaĢ üzüm verimi de uygulamalardan etkilenmemiĢtir. Gübre uygulamaları yaĢ üzüm özelliklerini etkilememiĢtir. Kuru üzüm verimi ve randıman ise yüksek GA3 dozlarında azalmıĢtır. Kuru üzüm tane iriliğini G0 gübre parselinde GA3 dozları etkilememiĢtir. En yüksek kuru üzüm tane iriliği için, G1 gübre parselinde, H1; G2 ve G3 gübre parselinde ise H2 dozu daha uygun bulunmuĢtur. Kontrolle karĢılaĢtırıldığında GA3 uygulanan parsellerde, fosfor (P) ve potasyum (K) mineral maddeleri, daha fazla tüketilmiĢtir. G1 ve G3 dozlarında P’ lu gübre uygulaması, ben düĢme döneminde bitki bünyesindeki fosfor oranını yeterlik seviyesine arttırmıĢtır. Verim değerleri ile beraber yaprak ve toprak analiz değerleri de incelendiğinde kurutmalık yetiĢtiricilik tercih edildiğinde G1 için H1 (35 ppm/yıl) ve G2 için H2 (70 ppm/yıl) dozunda GA3 uygulaması önerilebilir. Sofralık yetiĢtiricilik için, sofralık yaĢ üzüm verimi, tane ağırlığı, SÇKM göz önüne alındığında H1 (35 ppm/yıl) ve H2 (70 ppm/yıl) uygulamaları önerilebilir. Tane iriliği artıĢı sağlayacağı göz önüne alınarak sulama koĢullarının iyileĢtirilmesi durumunda hormon dozları olarak H3 (140 ppm/yıl) ve H4 (210 ppm/yıl) de tercih edilebilir.
In this research, GA doses (H0:0, H1:35, H2:70, H3:140 ve H4:210 ppm/year) and fertilizer doses (G0:0 (control), G1:0,5 (7,5 kg/da N; 3 kg /da P205) ; G2:1 (15 kg /N; 6 kg/da P205); G3:1,5 dose (22,5 kg/da N; 9 kg/da P205) were applied on Sultanina Seedless cvs. (Vitis vinifera L.) in the completely randomized block design with split plots as three replications. As the GA3 dose increased, total fresh grape yield and cluster weight increased, but total soluble solid (TSS) and maturity index decreased. When compared with control, GA3 applications increased berry weight, but berry weight did not changed among the GA3 applications. All applications did not affect table grape yield. Fertilizer applications did not affect total fresh grape yield. Raisin grape yield and drying index decreased when high GA3 doses applied. All GA3 applications in G0 fertilizer applications did not affect raisin berry size. H1 dose in G1 or H2 dose in G2 and G3 fertilizer applications founded better applications for raisin berry size. GA3 applications resulted in consuming more phosphor (P) and potassium (K) minerals. P applications in G1 and G3 doses at the verasion stage increased plant phosphor to sufficient level. Yield and quality results together with soil and leaf analysis was examined for raisin grape growing. According to that, it is advised to use H1 dose in G1 and H2 dose in G2 and G3. For table growing, when table grape yield, berry weight and total soluble solid values considered, H1 and H2 doses can be advised. If fresh berry weight is increased by the modified irrigation methods, H3 and H4 doses also can be advised.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32912785&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/929
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KAPAK-ÖZET VE İÇİNDEKİLER pdf.pdfYüksek Lisans Tezi130.56 kBAdobe PDFView/Open
TEZ.pdfYüksek Lisans Tezi1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.