Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/917
Title: Pulmoner endotelde iskemiye bağlı hasarla oluşan endotel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi
Other Titles: Managment of endothelial disfunction at pulmonary endothel induced by iskemia
Authors: Kurt, İbrahim
Öztürk, Metin
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: L-Arjinin
N- Asetilsistein
İskemi
Pulmoner Edotel Hücre
Hücre Kültürü
Adezyon
Apopitoz
TNF-
L-ArjininN- Acetylsystein
Iskemia
Pulmonar Endothelal Cell
Cell Culture
Adhesion
Popitosis
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada deneysel hipoksi oluşturulan insan pulmoner endotel hücre kültüründe, L-arjinin ve N-asetilsistein'in, hipoksi ile hasarlanmış pulmoner endotel hücresi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Human Arteria Pulmonaris Endotel (HAPE) hücre kültürü kullanılarak, flastaki kuyucukların zeminini % 70-80 oranında kapladığında gruplar oluşturuldu. L-arjinin ve N-asetilsistein eklenerek gruplar dört saat normal ortam sağlayan % 5 CO2 ve hipoksik ortam oluşturmak için % 20 CO2 inkübasyonuna bırakıldı. Dört saatin sonunda flasklar inkübatörlerden laminer kabine alındı. Üzerlerine daha önceden hazırlanan insan kanından elde edilen 500 'L 5x105 olan PMN eklendi ve otuz dk % 5 ve % 20 CO2 inkübatörde inkübe edildi. Otuz dakikanın sonunda flasklar inkübatörlerden alınarak Işık mikroskobu aracılığı ile Lökostat solüsyonu ile boyanıp apopitoz/ normal hücre oranına, Giemsa boyasıyla da PMN hücresinin endotel hücresine yapışmasına bakıldı. TNF-' değerleri ELİSA yöntemiyle 450 nm dalga boyunda fotometrik olarak okundu. İstatistik yöntem: Grup içi ve gruplar arası apopitoz ve adezyon değerleri tek yönlü ANOVA, L- arjininin iki gruptaki etkileri student-t testi kullanılarak değerlendirildi. p değeri 0,05 altında olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmada % 5 CO2 grubunda apopitozda istatistiksel olarak anlamlı bir değişikliğe rastlanmadı. % 20 CO2 verildiğinde kontrol grubu ve N-asetilsistein grubunda yaygın hücre ölümü saptandı. L-arjininin her iki dozda da hücre ölümünü engellediği gözlendi. % 5 CO2 verilen kontrol grubunda L-arjinin 30 'M dozda kontrol grubuna benzer bir adezyon oluşturmasına karşılık 100 'M dozda istatistiksel anlamlı olmayan adezyon düşüklüğüne neden oldu. N-asetilsistein 30 'M dozda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olarak (p < 0,05) adezyon artışına yol açtı. % 20 CO2 verildiğinde kontrol grubu ve N-asetilsistein grubunda yaygın hücre ölümü saptandığı için adezyon açısından istatistiksel değerlendirme yapılamadı. L-arjinin her iki dozda da istatistiksel anlamlı olmayan adezyon artışına neden oldu. Gerek % 5 CO2 gerekse % 20 CO2 verilen gruplarda kullanılan ilaçlarla TNF-' düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre iskemi oluşturulduğunda L-arjininin doz bağımsız olarak pulmoner endotel hücre ölümünü ve adezyon artışını engellediği saptanmıştır. İmmün beslenme pulmoner endotel hücrelerinde koruma sağlayabilir. N- asetilsistein iskemi varlığında beklenen koruyucu fonksiyonları sağlayamamaktadır. İskeminin pulmoner endotel hücresinde albümin geçirgenliği, lökosit geçirgenliği ve enfeksiyon varlığında neden olabileceği durumlar için ileri çalışmalara gerek vardır.
In this study, the effects of L-arginin and N- asetylsystein on demaged pulmonery endothelial cell by hypoxia at the experimentaly hypoxia created human pulmonery endothelial cell medium. Methods: By using HEPE cell medium the groups acured when it cvered the % 70-80 of the grourd of the wells at flask. By edding L- arginin and N- N-acetylsystein the groups are leaved in % 5 CO2 that provides normal situation and % 20 CO2 that provides hypoxic situation to incubate for four hours. At the end of 4 hours the flasks are taken from incubator to laminer cabin. 500 'L 5x105 PMN been prepared from humen blood before added on them and incubated for 30 minutes % 5 and % 20 CO2 incubator. At the end of the 30 minutes, the flasks are taken from incubator and under the microscope, te apopitosis/normal rate and; adhesion of PMN to endothelial cell which painted with Giemsa are seen. The volues of TNF-' are read at the 450 nm wau lenghet fotometriciy by ELİSA. Statisticaliy method: Apopitosis and adhesion values within each group and betueen groups ate evaluted by one sideol ANOVA and the effects of L-arginin on two groups are evaluateol by using student test. The results that's p values are below 0,05 are not accepted stastistically meaninful. Findings: In the study especially in the % 5 CO2 group there wasn't meaninful at apopitosis when % 20 CO2 edded, widespred cell death found in the control group and N- acetylsystein group. It has been doserved that L- aginin prevented the cell death in both groups. Alt in he control group in wthich % 5 CO2 added, L- arginin at 30 'M dose mode the similr adhesion like the control group, at 100 'M dose it has mode a statisticcally not meaninful decrease in adhesion. At 30 'M dose of N- acetylsystein, compared to control group there vas a stastistically important increase in adhesion p< 0,05. When % 20 CO2 edded to control and N- acetylsystein groups, there coldn't make a statisticcally evaluattion becase at widespred cell death. In both doses L- aginin mode an statisticcally not important increase in adhesion. Both in % 5 CO2 and % 20 CO2 odded there wasn't a statisticcally important difference betwen TNF-' by the dnegs used. Results: According to the resulb of this study; when ischemia been mode; it has been fourd thet L- aginin preventth pulmonary endothelial cell deathe and increases adhesion independentty from doses. Immune nutricion can supply support at pulmonary endothelial cells. In the presens of ischemia; N- acetylsystein con't show the expected protective functions. Advanced studies are needed in order to show that what may ischemia cause at the pumonary endothelial cell at the presence of infection the effects of it on albumin Leucocyte permeability.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49111092&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/917
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metin ÖZTÜRK.pdfUzmanlık Tezi573.66 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfUzmanlık Tezi88.17 kBAdobe PDFView/Open
SUMMARY.pdfUzmanlık Tezi51.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.