Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/915
Title: Aydın ilindeki köpeklerde neospora caninum enfeksiyonunun araştırılması
Other Titles: Investigation of neospora caninum infection in dogs in aydin province
Authors: Paşa, Serdar
Ocaklı, Saadet
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Aydın
Flüoresan Antikor Tekniği
Fluorescent Antibody Technic
Köpekler
Dogs
Neospora Caninum
Neospora Caninum
Prevalans
Prevalence
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Aydın ilindeki çiftlik, sokak ve ev ortamında köpeklerde N. caninum enfeksiyonunun araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada genel olarak 120 köpek değerlendirilmiştir. Bu hayvanlardan 36'sını çiftlik, 55'ini ise sokak, 29'nu ise ev ortamında bakılan köpekler oluşturmuştur. Her bir hayvana ait serum örnekleri anti-N. caninum antikorlarının belirlenmesi için ticari bir kit kullanılarak indirekt floresan antikor testi (IFAT) uygulanmıştır. N. caninum enfeksiyonun araştırılması için kullanılan 120 köpeğin 54 (%45)'ünün seropozitif olduğu belirlendi. Seropozitif bulunan köpeklerin 22 (22/36, %61,1)'sini sığır çiftliğinde yaşayan, 29 (29/55, %52,7)'unu sokakta yaşayan, 3 (3/29, %10,3)'ünü ise ev ortamında yaşayan köpekler oluşturmuştur. Çiftlik ve sokak köpeklerinde elde edilen N. caninum seroprevalansının ev ortamında yaşayan köpeklere göre istatistiksel açıdan önemli (p<0,001) olduğu belirlenmiştir. Çiftlik köpeklerinde N. caninum'un seropozitivitesi 1 yaşından küçüklerde önemli (p<0,01) düzeyde düşük, 5 yaşından büyüklerde ise önemli (p<0,01) düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Evde yaşayan 29 köpeğin 3 (%10,3)'ünde tespit edilen N. caninum enfeksiyonun seroprevalansının istatistiksel açıdan önemli (p<0,001) düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, IFA ile test edilen 120 köpeğin 17 (%14,2)'sinde hem N. caninum hem de T. gondii paraziti tespit edilmesine rağmen her iki parazit arasında istatiksel bir önem bulunmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, elde edilen verilere göre Aydın ilinde çiftlik ve sokakta yaşayan N. caninum ile enfekte köpeklerin, sığırlarda abort ile ilişkili N. caninum enfeksiyonu için risk oluşturabileceği kanısındayız.
In the present study the aim was to investigate Neospora caninum infection in farm, stray and household dogs residing in Aydın. In the study in general a total of 120 dogs were enrolled. Among those animals 36 of them were farm dogs, 55 stray and 29 household dogs, repectively. For the detection of anti- N. caninum antibodies belonging to each invidual sera samples of each animals, commercially available test kits were used within indirect fleurosance antibody test (IFAT). Among 120 dogs enrolled for investigating N. caninum.54 (45%) were detected as seropositive. Among seropozitive dogs 22 (22/36, 61,1%) were reciding in cattle farm, 29 (29/55, 52,7%) in street and 3 (3/29, 10,3%) in house conditions. N. caninum seroprevalance evaluated in farm and stray dogs were detected to have statistical significance (p<0,001) in contrast to household dogs. In farm dogs N. caninum seropositivity was significantly lowered in dogs under 1 year of age whereas significantly increased (p<0,01) in dogs older than 5 years of age. Among 29 household dogs, the seroprevalance of N. caninum infection detected in 3 (10,3%) of them was statisticaly significant (p<0,001). In the present study although both N. caninum and Toxoplasma gondii were detected by use of IFA test in 17 out of 120 dogs (14,2%), there was no corelation among those two parasites. In conclusion according to the data evaluated we sought that N. caninum infected dogs residing on farm and street in Aydın city should be a risk factor for cattle abortions related to N. caninum infection.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49269007&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/915
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aydın ilindeki köpeklerde neospora caninumun araştırılması.pdfYüksek Lisans Tezi840.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.