Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/904
Title: Deneysel kolit modelinde tnf-alfa blokerlerinin (Infliximab ve Etanercept) inflamasyon sürecine etkisi
Other Titles: The effects of tnf-alpha blockers (Infliximab and Etanercept) on inflamation process in experimental colitis model
Authors: Özgün, Hedef
Sayım, Nazmi Yaşar
TR195604
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: TNBS-E Koliti
İnflamatuar Barsak Hastalığı
İnfliximab
Etanercept
TNBS-E Colitis
Inflammatory Bowel Disease
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, TNBS-E ile kolit oluşturulan sıçanlarda anti TNF ajanların (infliximab ve etanercept) inflamasyon üzerine etkinliğinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu deneysel çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun izniyle, Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuarı'nda yürütüldü. Çalışmada ağırlıkları 190-280 gr arasında değişen 50 adet dişi Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar; Grup I: Kontrol grubu, Grup II: TNBS-E ile kolit oluşturulan grup, Grup III: TNBS-E ile kolit oluşturulup 5 mg/kg infliximab verilen tedavi grubu, Grup IV: TNBS-E ile kolit oluşturulup 5mg/kg etanercept verilen tedavi grubu, Grup V: TNBS-E ile kolit oluşturulup 5 mg/kg infliximab+5 mg/kg etanercept verilen tedavi grubu olarak beş gruba ayrıldı. Kolit oluşturmak için 25 mg TNBS ve %37 etanol karışımı rektal yoldan uygulandı. Tedavi gruplarında ilaçlar ikinci ve altıncı günlerde subkutan uygulandı. Denekler yedinci gün sakrifiye edildi. Plazma biyokimyasal analiz (TNF-alfa, interlökin-6, glutatyon, glutatyon peroksidaz, katalaz, süperosit dismutaz), doku biyokimyasal analiz (TNF-alfa, malondialdehit, myeloperoksidaz, süperosit dismutaz, glutatyon, glutatyon redüktaz, glutatyon peroksidaz, katalaz) ile histopatolojik değerlendirme için kan ve kolonik doku örnekleri alındı. Bulgular: Çalışmamızda doku TNF-alfa ve myeloperoksidaz düzeyleri her üç tedavi grubunda da (infliximab, etanercept, infliximab+etanercept) anlamlı olarak geriledi (p<0,05). Plazma TNF-alfa düzeyleri etanercept ve infliximab+etanercept tedavisi ile anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Etanercept tedavisi plazma interlökin-6 düzeylerini anlamlı olarak azalttı (p<0,05). Plazma glutatyon düzeyleri her üç tedavi grubunda da anlamlı olarak gerilerken, plazma katalaz düzeyleri etanercept ve infliximab+etanercept tedavisi ile anlamlı olarak azaldı (p<0,05). Etanercept ve infliximab+etanercept tedavisi alan grupların histopatolojik skorlarında anlamlı düzelme mevcuttu (p<0,05). Sonuç: Anti TNF ajanların kolit tedavisinde belirgin olumlu etkilerinin bulunduğu, etanercept'in anti TNF tedavide iyi bir alternatif olabileceği görülmüştür. Gelecekte yapılacak çalışmalarla etanercept'in klinik uygulamada kullanımı düşünülebilir
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the effects of anti-TNF agents (infliximab and etanercept) on inflammation in colitis model produced by TNBS-E in rats. Material and Methods: This experimental study was carried out in Experimental Animals Research Laboratory of Medical Faculty by the permission of Adnan Menderes University Animal Experiments Ethics Committee. In this study, 50 female Wistar-albino rats weighing between 190-280 gr were used. Rats were divided into five groups as follows; Group I: control group, Group II: TNBS-E colitis group, Group III: TNBS-E colitis treated with 5 mg/kg infliximab, Group IV: TNBS-E colitis treated with 5mg/kg etanercept, Group V: TNBS-E colitis treated with both 5 mg/kg infliximab and 5 mg/kg etanercept. A mixture of 37% ethanol and 25 mg TNBS was given by rectal route to create colitis. Drugs in the treatment group were administered subcutaneously in the second and sixth days. The subjects were sacrificed on the seventh day. Blood and colonic tissue samples were taken for biochemical analysis (TNF-alpha, interleukin-6, glutathion, glutathion peroxidase, catalase, superoxide dismutase in plasma and TNF-alpha, malondialdehyde, myeloperoxidase, superoxide dismutase, glutathion, glutathion reductase, glutathion peroxidase, catalase in tissue) and histopathologic evaluation. Results: In our study, tissue TNF-alpha and myeloperoxidase levels significantly decreased in all three treatment groups (infliximab, etanercept, infliximab+etanercept) (p<0,05). Plasma TNF-alpha levels significantly decreased in etanercept and infliximab+etanercept treatment groups (p<0,05). Etanercept treatment significantly reduced plasma interleukin-6 levels (p<0,05). While plasma glutathion levels in all three treatment groups decreased significantly, plasma catalase levels also decreased by etanercept and infliximab+etanercept treatments (p<0,05). Histopathological scores of etanercept and infliximab+etanercept treatment groups showed significant improvement (p<0,05). Conclusion: It has been shown that anti-TNF agents have significant effects on experimental colitis and etanercept may be a good alternative in anti-TNF treatment. Further studies may help to demonstrate the effects of etanercept in clinical practice.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52270139&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/904
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deneysel kolit modelinde infliximab ve etanercept.pdfUzmanlık Tezi2.4 MBAdobe PDFView/Open
DENEYSEL KOLİT MODELİNDE TNF.pdfUzmanlık Tezi73.56 kBAdobe PDFView/Open
THE EFFECTS OF TNF.pdfUzmanlık Tezi9.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.