Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/903
Title: Metabolik sendromlu hastalarda serum bakır, çinko ve magnezyum düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Serum levels of copper, zinc and magnesium levels in the patients with metabolic syndrome
Authors: Karul, Aslıhan
Genç Şimşek, Nilüfer
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Metabolik Sendrom
Bakır
Çinko
Magnezyum
Metabolic Syndrome
Copper
Zinc
Magnesium
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Metabolik sendrom (MS) insülin direnci, bozulmuş glukoz intoleransı, abdominal obezite, hipertansiyon ve dislipidemi ile karakterize, kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı bir durumdur. Çinko (Zn), bakır (Cu) ve magnezyum (Mg) seviyelerinin özellikle koroner kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların gelişimiyle ilgili olduğu bildirilmiştir. Metabolik sendrom da serum Mg, Cu ve Zn seviyelerindeki değişimle ilgili de olabilir. Bununla birlikte Türkiye'deki metabolik sendromlu kişilerin serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleriyle ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. Çalışma 34'ü kontrol 26'sı metabolik sendromlu 60 kişiyi kapsamaktadır. Bunların 37'si kadın 23'ü erkekti. MS tanısı ATP-III kriterlerine göre aşağıdaki kriterlerden 3 veya daha fazlasının varlığında konuldu: Erkeklerde bel çevresi >102, kadınlarda bel çevresi >88, yükselmiş kan basıncı (tedavi edilen hipertansiyon veya ortalama 2 ölçümün ortalamasında sistolik kan basıncı >130 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı > 85 mmHg), yükselmiş trigliserid (>150 mg/dL), azalmış HDL (<40mg/dL erkekler, <50 mg/dL kadınlar),artmış açlık kan glukozu (110 mg/dL) veya diyabet. Serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri atomik abzorbsiyon spektrofotometre ile ölçüldü. İstatistiksel analizler SPSS v.13.0 kullanılarak Independent Samples t testi ve Pearson linear korelasyon analizi ile değerlendirildi. MS'lu grubun serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Kontrol grubu ve MS'lu grubun serum çinko, bakır ve magnezyum seviyelerinde görülen fark anlamlı bulunmadı. Serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri MS'un hiçbir komponentiyle korelasyon göstermedi. Aydın ilinde yaptığımız bu çalışma, hasta ve kontrol grubumuzun yöresel beslenme alışkanlıklarının büyük olasılıkla Cu, Zn ve Mg düzeylerini etkilediğini düşündürmektedir. Hasta ve kontrol grubumuzun sayısı yapılan power analizde yeterli görünmesine rağmen, beslenme alışkanlıklarının da sorgulandığı daha geniş çalışmalara gerek olduğunu düşünüyoruz.
Metabolic syndrome (MS) is a comorbidity of insulin resistance, impaired glucose tolerans, abdominal obesity, hypertension and dyslipidemia and associated with increased risk of cardiovascular disease (CVD). Zinc (Zn), copper (Cu), and magnesium (Mg) levels were reported to be linked to the development of chronic diseases, especially coronary heart disease (CHD). Metabolic syndrome might be linked to alterations in serum levels of the mineral elements magnesium, copper and zinc. However, not too many data are available on the serum levels of zinc, copper, and magnesium of the people with metabolic syndrome in Turkey. Sixty subjects were included in the study. Twentysix of the subjects were with metabolic syndrome and 34 were healty controls. Of the total, 37 were women and 23 were man. MS diagnosis was made according to ATP?III criteria when three or more of the following factors were present: Waist circumference >102cm for men, or >88cm for women, elevated blood pressure (threated hypertension or systolic blood pressure >130 mmHg and/ or diastolic blod pressure >85mm Hg as mean of two measures), elevated triglycerides (>150 mg/dL ), decreased HDL (< 40 mg/dL for men or < 50 mg/dL for women), elevated fasting glucose (110 mg/dL) or diabetes. Serum zinc, copper, and magnesium levels were determined by atomic absorption spectrophotometer. Statistical analyses were performed by Independent Samples t test and Pearson linear correlation using SPSS program version 13. 0. Serum zinc, magnesium and copper levels were compared between subjects with MS and control group. The differences in serum levels of copper, zinc and magnesium were not significant between MS and control groups. Serum levels of copper, zinc and magnesium did not correlate with any of the metabolic syndrome components. Our study performed in Aydın, showed that Cu, Zn and Mg levels were probably affected by the regional dietary habits. Although the power analysis suggested that the number of subjects in the two study groups in our study were sufficient enough to have statistical analysis, we believe it is required to perform studies with higher number of subjects in which the dietary habits are also questioned.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49111430&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/903
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfUzmanlık Tezi72.83 kBAdobe PDFView/Open
8.pdfUzmanlık Tezi52.47 kBAdobe PDFView/Open
dr nilufer genc simsek .pdfUzmanlık Tezi38.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.