Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/898
Title: Küretajlarda larengeal maskenin farklı kaf basınçlarında kullanımının intraoperatif hemodinami ve postoperatif morbidite üzerine etkileri
Other Titles: The effect of the usage of laryngeal mask with different cuff pressures on intraoperative hemodynamy and postoperative morbidity in curettages
Authors: Kurt, İbrahim
Şahin, Ali
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Larengeal Maske
Kan Basıncı
Postoperatif Morbidite
İntraoperatif Hemodinami
Laryngeal Mask
Cuff Pressure
Postoperative Morbidity
Intaoperative Hemodynamy
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmada kısa süreli operasyon olan küretajlarda kullandığımız LMA’nın kafının 40 cmH2O ve 60 cmH2O basınçlarında şişirilmesinin intraoperatif hemodinami ve postoperatif boğaz ağrısı, kulak ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kanama, bulantı, kusma açısından farklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereç: Çalışma prospektif randomize olarak düzenlendi. Genel anestezi altında elektif küretaj operasyon geçirecek ASA I-II olan 14-70 yaş arası 60 kadın olgu 2 gruba ayrıldı. Grup I (n=30) LMA kafı 60 cmH2O, Grup II (n=30) LMA kafı 40 cmH2O basıncına kadar şişirildi. Preoperatif kalp hızı, sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı, SpO2, bazal değerleri intraoperatif kalp hızı, sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı, SpO2 ve End-tidal CO2, Larengeal Maske kaf basıncı değerleri (LMA uygulama sonrası 1, 5, 10, 15 ve 20. dakikalarda) kaydedildi. Postoperatif 20. dakikada kalp hızı, sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı, SpO2 değerleri kaydedildi. Preoperatif ve postoperatif 20’inci dakikada boğaz ağrısı, kulak ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kanama, bulantı ve kusma kaydedildi. Bulgular: Hastaların demografik özelliklerine göre dağılımları, operasyon süreleri ve LMA deneme süresi açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır. İntraoperatif hemodinami ve postoperatif boğaz ağrısı, kulak ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kanama, bulantı, kusma açısından gruplar arasında fark görülmemiştir. Sonuç: Kısa süreli operasyon olan küretajlarda kullandığımız LMA’nın kafının 40 cmH2O ve 60 cmH2O basınçlarında şişirilerek kullanılmasında intraoperatif hemodinami ve postoperatif boğaz ağrısı, kulak ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kanama, bulantı, kusma açısından fark görülmemiştir kaf basınçları devamlı olarak ölçülmüştür, kullandığımız kaf basınçları güvenle kullanılabilir.
Objective: This study was aimed to investigate and compare the effect of the inflation of LMA cuff to pressures of 40 cmH2O and 60 cmH2O on intraoperative hemodynamy and postoperative sore throat, earache, dysphonia, dysphagia, bleeding, nausea, vomitting during curettages that are short-duration operations. Methods: This is a prospective, randomized study. Sixty ASA I-II female patients who would undergo elective curettage under general anesthesia were randomized to two groups. The LMA cuff was inflated to 60 cmH2O in Group I (n=30) patients and 40 cmH2O in Group II (n= 30) patients. Preoperative basal heart rate; systolic, diastolic and mean blood pressures, SpO2 values, intraoperative heart rate, systolic, diastolic and mean blood pressure, SpO2 and end-tidal CO2 values, laryngeal mask cuff pressure (following the LMA application at 1st, 5th, 10th, 15th and 20th minutes) values were all recorded. Also, heart rate, systolic, diastolic and mean blood pressure, SpO2 values at the 20th minute of postoperative period were recorded. Sore throat, earache, dysphonia, dysphagia, bleeding, nausea, vomitting at the 20th minute of preoperative and postoperative periods were recorded. Results: There were no differences between the two groups with respect to demographic characteristics of the patients, duration of operations and LMA trying periods. Also there were no differences between the two groups concerning the intraoperative hemodynamy and postoperative sore throat, earache, dysphonia, dysphagia, bleeding, nausea, vomitting. Conclusion: Inflation of LMA cuff to 40 cmH2O and 60 cmH2O during curettages which are short-duration operations, did not make any differences concerning the intraoperative hemodynamy and postoperative sore throat, earache, dysphonia, dysphagia, bleeding, nausea, vomitting. Cuff pressures were measured continuously. Cuff pressures that we used can be used safely.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49111863&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/898
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali ŞAHİN.pdfUzmanlık Tezi714.83 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfUzmanlık Tezi81.51 kBAdobe PDFView/Open
SUMMARY.pdfUzmanlık Tezi33.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.