Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/892
Title: Genel anestezi altındaki hastalarda müziğin intraoperatif ve postoperatif etkileri
Other Titles: The intraoperative and postoperative effects of music on patients under general anesthesia
Authors: Şen, Selda
Yaşar, Erdem
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestejiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Keywords: Müzik Terapisi
Genel Anestezi
Ağrı
Postoperatif Derlenme
Kas Gevşemesi
Music Therapy
General Anesthesia
Pain
Postoperative Recovery
Muscle Relaxation
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Genel anestezi altında abdominal histerektomi veya myomektomi uygulanan hastalarda müzik terapisinin intraoperatif ve erken postoperatif dönemdeki solunumsal ve hemodinamik değişiklikler, kas gevşemesi, postoperatif derlenme ve analjezik tüketimi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem ve Gereç: Bu randomize çalışmada 60 hasta rastgele seçilerek iki gruba ayrıldı: Müzik grubu ve operasyon odası seslerine maruz bırakılan kontrol grubu. Tüm hastalara standart anestezi uygulandı. İntraoperatif ve postoperatif kalp hızı, kan basıncı ve SpO2 monitörizasyonları yapıldı. Postoperatif sedasyon skorları ile eş zamanlı olarak post-anestezi derlenme skorları hesaplandı ve kaydedildi. Derlenme odasından ayrılmadan önce görsel analog skala (VAS) ile postoperatif ağrı şiddeti ölçüldü. Postoperatif ağrı kontrolünde diklofenak sodyum ve gerektiğinde ek olarak 0,5 mg/kg petidin HCL İV uygulandı. Bunlara ek olarak postoperatif analjezi hasta kontrollü analjezi (HKA) ile sağlandı. Ayrıca, postoperatif bulantı-kusma ve intraoperatif farkındalık sorgulandı. Bulgular: Müzik terapisi uygulanan grupta, kontrol grubuna göre intraoperatif kullanılan remifentanil ve rokuronyum miktarları daha düşük bulundu. Benzer şekilde müzik grubundaki hastaların BİS değerlerinin konrol grubuna göre daha düşük olduğu izlendi. Müzik terapisi grubunda postoperatif dönemde derlenme ve sedasyon skorlarının kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca müzik grubundaki hastalarda postoperatif dönemde ağrı düzeyinin daha düşük ve analjezik ihtiyacının daha az olduğu izlendi. Müzik terapisinin derlenme sırasında kan basıncı ve kalp hızını azalttığı ancak her iki grup arasında SpO2 düzeyleri ve postoperatif bulantı ve kusma açısından farklılık olmadığı saptandı. Sonuç: Nonfarmakolojik bir girişim olan müzik terapisi, intraoperatif dönemde kas gevşetici ihtiyacını azaltmasının yanısıra postoperatif dönemde derlenme, hemodinamik veriler ve analjezik ihtiyacında da olumlu etkilere yol açan, yan etkisi olmayan etkili bir yöntemdir.
Objective: We aimed to investigate the effects of music therapy on respiratory and hemodynamic variables, muscle relaxation, postoperative recovery and analgesic consumption during intraoperative and early postoperative period in patients who underwent abdominal hysterectomy or myomectomy under general anesthesia. Methods: This study included 60 patients who were randomized to two groups: the Music group and the control group that was exposed to operating room noise. Intraoperative and postoperative heart rate, blood pressure and SpO2 were monitored. Postoperative sedation scores and post-anesthesia recovery scores were calculated and recorded. Before leaving the postanesthesia care unit, postoperative pain was measured with visual analogue scale (VAS). Diclofenak sodyum and additionally 0,5 mg/kg pethidine HCL IV was administered when necessary for the control of postoperative pain. Besides, postoperative analgesia was provided by a patient-controlled analgesia (PCA). Also, postoperative nausea-vomitting and intraoperative awareness were questioned. Results: Remifentanyl and additional rocuronyum doses administered intraoperatively were found to be lower in the music group with respect to the control group. Likewise, BIS values of patients in the music group were observed to be lower than the patients in the control group. In the music group recovery and sedation scores during postoperative period were determined to be higher with respect to the control group. In addition, postoperative pain level and analgesic requirement were found to be lower in the music group patients. Also, it was reported that music therapy decreased the blood pressure and heart rate levels during the recovery period but there were no differences between the two groups with respect to SpO2 levels and postoperative nausea and vomitting. Conclusion: Music therapy, that is a non-pharmacological intervention, which has positive effects on postoperative recovery, hemodynamic variables and analgesic requirement as well as decrease the need for muscle relaxant during intraoperative period, is an effective treatment modality with no side effects
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49112051&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/892
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erdem YAŞAR.pdfUzmanlık Tezi642.73 kBAdobe PDFView/Open
İngilizce Özet.pdfUzmanlık Tezi30.85 kBAdobe PDFView/Open
Türkçe Özet.pdfUzmanlık Tezi79.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.