Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/864
Title: Okulöncesi öğretmenlerin 6 yaş çocuklarının sorumluluk eğitiminde başvurduğu disiplin yöntemlerine ilişkin görüşleri
Other Titles: Preschool teachers opinions about discipline methods applied in responsibility education of six year old children
Authors: Koruklu, Nermin
Kısa, Damla
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Okul Öncesi Öğretmenliği) Anabilim Dalı
Keywords: Okul Öncesi
Sorumluluk
Sorumluluk Eğitimi
Disiplin
Disiplin Yöntemi
Pre-School (Kindergarten)
Responsibility
Responsibility Education
Discipline
Discipline Method
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın genel amacı; okul öncesi öğretmenlerinin 6 yaş grubu çocukların sorumluluk eğitiminde başvurdukları disiplin yöntemlerine ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin ve altı yaş grubu çocuklarının görüşlerini ortaya koymaktır.Araştırmada, Aydın İl'indeki özel anaokulları ile ilköğretim okullarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin ve anasınıflarına devam eden 6 yaş çocuklarının görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; 2008-2009 eğitim- öğretim yılında Aydın İl merkezinde M.E.B.' na bağlı özel ve ilköğretim okullarındaki anasınıflarında görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni ile gönüllülük esasına dayanarak belirlenen 5 okul öncesi öğretmeninin sınıflarından seçilen 18 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formları ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler; nitel veri analiz yönteminden betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin altı yaş grubu çocuklarından; öz-bakım becerileri ve sosyo-duygusal alan becerileri ile ilgili sorumlulukları yerine getirmesini beklediği, yerine getirilmeyen sorumlulukların da yine bu gelişim alanları ile ilgili olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin sorumluluk kazandırmada ve yerine getirilmeyen sorumluluklara yönelik başvurduğu disiplin yöntemlerinin; eğitsel yöntemler, ödül ve sözel pekiştireçler ve ceza içeren yöntemler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this research is to determine the preschool teachers' and students' opinions about preschool teachers' discipline methods applied in responsibility education of six year old children. In this research, preschool teachers' opinions whom serve in private kindergartens and elementary schools and 6 year old children's opinions who participate in kindergarten education were investigated. Participants were consisted of 20 preschool teachers who work in elementary schools and private schools connected with Ministry of National Education (MEB) in Aydin at 2008-2009 education year ,and 18 students whom were volunteer for the research were selected from 5 preschool teachers' classes. As a data collecting tool for the research, a semi-constructed interview form that was developed by the researcher, an observation technique and personal information form was used. The data collected from the research was analyzed with the descriptive analysis method. As a result of this research, it is indicated that preschool teachers expect from 6 year old children to fulfill the responsibilities regarded with the self-regard and socio-emotional field abilities and also the responsibilities that are not achieved are regarded with that growth fields. It is indicated that teachers use methods regarded with verbal expressions, methods including reward and punishment, locigal and natural results to gain responsibility to the children. Preschool teachers' opinions are supported with observation and students' opinions.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32909388&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/864
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
damla_kısa_TEZ.pdfYüksek Lisans Tezi2.07 MBAdobe PDFView/Open
damla_kısa_ozet.pdfYüksek Lisans Tezi106.83 kBAdobe PDFView/Open
damla_kısa_Abstract.pdfYüksek Lisans Tezi14.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.