Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/862
Title: Okulöncesi öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanlarının benlik saygıları, iş doyum ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: The analysis from the aspect of some variables towardsthe relationship between selfrespect, work satisfaction and burnout levels of preschool academic staff department instructor
Authors: Koruklu, Nermin
Balkar, Hava
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
Keywords: Benlik Saygısı
Tükenmişlik
İş Doyumu
Öğretim Elemanı
Self Respect
Job Satisfaction
Occupational Burnout
Academic Staff
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Okulöncesi öğretim elemanları 0-6 yaş aralığındaki çocukların eğitimini üstlenecek öğretmenlerin eğitiminden sorumludur. Bu kapsamda kendi tükenmişlikleri, iş doyumlarının ve benlik saygılarının yetiştireceği öğretmen adaylarına ve dolayısıyla çocuklara etkisi olacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, okulöncesi öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanlarının benlik saygıları, tükenmişlik düzeyleri ve iş doyumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Bu araştırmanın genel amacı “Okulöncesi öğretmenliği anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarının benlik saygıları, iş doyum ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi bazı değişkenlere göre incelemektir.” Araştırmanın evrenini Türkiye’de devlet üniversitelerinin okulöncesi öğretmenliği anabilim dalında görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Tüm üniversitelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak 57 öğretim elemanından dönüt alınabilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler SPSS- 15.0 paket programında değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 esas alınmıştır. Yapılan araştırmanın sonucuna göre okulöncesi eğitim öğretim elemanlarının benlik saygısı düzeyi ile kıdem, medeni durum ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir (p<.05). Maslach Tükenmişlik ölçeği, duygusal tükemişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarısızlık alt boyutlarıyla kıdem, yaş, unvan, cinsiyet, medeni durum, sosyal etkinliklere katılım değişkenleri arasında anlamlı bir fark elde edilememiştir (p>.05). Ayrıca iş doyum düzeyi ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark elde edilmiştir (p<.05).
Pre-school academic staff are responsible for training of the theachers who undertake training children between 0-6 age range. In this context of their own burnout, job satisfaction and self-esteem will grow, and affect candidate teachers therefore children and will be affected. For that reason in this study, job satisfaction and selfesteem and burnout levels of pre-school academic staff were investigated in terms of the relationship between some variables in burnout levels and job satisfaction. This study is conducted to determine whether self esteem, job satisfaction and occupational burnout levels of preschool academic staff vary according to some variables and to ascertain the relationship between self esteem, job satisfaction and occupational burnout levels. This study is conducted to determine whether self esteem, job satisfaction and occupational burnout levels of preschool academic staff, vary according to some variables and to ascertain the relationship between self esteem, job satisfaction and occupational burnout levels. The universe of of the study pre-school academic staff who worked in the department of pre-school academic staff faculty consists of all state universities in Turkey. All universities had been tried to reach but only 57 academic staff could be taken from the donut. Results of the survey data obtained was evaluated by SPSS-15.0 package program and significance level .05 is based. According to the results of research, there are significant differences between introducing to priority, marital status, sex and self-esteem level of pre-school academic staffs (p<.05). There is no significant differences between priority, age, title, sex, marital status, introducing to social activities and Maslach burnout inventory which include exhaustion, personal accomplishmentand depersonalization subdimensions (p>.05). Also there is a significant differences between sex and job satisfaction levels (p<.05).
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32914467&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/862
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hava BALKAR-Tez-pdf.pdfYüksek Lisans Tezi710.41 kBAdobe PDFView/Open
Hava BALKAR-İngilizce Özet-pdf.pdfYüksek Lisans Tezi48.87 kBAdobe PDFView/Open
Hava BALKAR- Türkçe-Özet-pdf.pdfYüksek Lisans Tezi49.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.