Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/815
Title: Oral ve transdermal östrojen replasman tedavisinin kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etkisini belirlemek ve kıyaslamak üzere serum homosistein, interlökin 6 ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 seviyelerinin ölçülmesi
Other Titles: Evaluation and comperation of effects of the oral and transdermal estrogen replacement therapies on serum homocysteine, interleukin 6 and plasminogen activator inhibitor-1 levels which are predictors of risk for cardiovascular disease
Authors: Yüksel, Hasan
Çobanoğlu, Minegül
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Keywords: Östrojen Replasman Tedavisi
Homosistein
İnterlökin 6
Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1
Hormone Replacement Therapy
Homocysteine
Interleukin 6
Plasminogen Activator Inhibitor-1
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamızdaki amaç, postmenopozal dönemde uterusu olmayan kadınlara verilen farklı östrojen replasman tedavi (ERT) protokollerinin, kardiyovasküler hastalık (KVH) risk belirteci olarak kabul edilen homosistein (Hcy), İnterlökin 6 (IL 6), Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) gibi faktörler üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı menopoz polikliniğine başvuran ve cerrahi menopozda olan, toplam 45 kadın araştırmaya alındı. Araştırmaya katılan 15 kişi oral (östradiol hemihydrate 2 mg/gün, Estrofem®), 15 kişi transdermal (östradiol hemihydrate %0.1 jel 1.5 mg/gün, Estreva®) yoldan ERT alırken, 15 kişi hormon tedavisi kullanmamaktaydı. Bu kişilerden alınan kan örneklerinden Hcy, IL 6 ve PAI-1 düzeyleri ölçülerek gruplar arasında karşılaştırıldı. Hasta grupları arasında yaş, boy, ağırlık, vücut kitle indeksi, bel çevresi ve menopoz süresi açısından anlamlı fark yoktu. Oral ve transdermal yoldan tedavi alanlarda, uygulama yolundan bağımsız olarak IL 6 ve PAI-1 düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Hcy seviyeleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Hcy'nin KVH riski açısından prediktif değeri göz önüne alındığında, bu sonuçlar ERT'nin KVH açısından koruyucu veya kötüleştirici etki göstermediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak ERT'nin bu parametreler üzerine etkisini değerlendirebilmek için bazal değerlerin bilindiği ve farklılıkların ortadan kaldırıldığı uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.
The aim of this study was to investigate and to compare effects of oral and transdermal estrogen replacement therapies given to postmenopausal women without a uterus on serum, homocysteine (Hcy), interleukin 6 (IL-6) and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), which are predictors of risk for cardiovascular disease. The study included 45 women with surgical menopause presenting to the outpatient clinic of menopause of Gynecology and Obstetrics Clinic of Adnan Menderes University Hospital. Out of 45 women, 15 received oral hormone replacement therapy (estradiol hemihydrate 2 mg/day, Estrofem®), 15 received transdermal hormone replacement therapy (estradiol hemihydrate 0.1% gel 1.5 mg/day, Estreva®) and 15 received no hormone replacement therapy. Blood samples were collected from all women to measure Hcy, IL-6 and PAI-1 levels. Obtained results were compared between the groups. There was no significant difference in age, height, weight, body mass index, waist circumflex and duration of menopause between the groups. Independent of the mode of administration, IL 6 and PAI-1 levels were higher in the women receiving oral and transdermal therapy than the patients receiving no therapy. There was no difference in Hcy levels between the groups. Considering that Hcy is a predictor of the risk for cardiovascular disease, the results of this study show that hormone replacement therapy neither protects against nor deteriorates cardiovascular disease. However, further longitudinal studies on patient series with adjusted basal values of the parameters tested are needed.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50426924&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/815
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İngilizce Özet.pdfUzmanlık Tezi738.71 kBAdobe PDFView/Open
Minegül Çobanoğlu tezin tamamı.pdfUzmanlık Tezi741.28 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdfUzmanlık Tezi80.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.