Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/812
Title: Ratlarda deneysel kolit modelinde alfa lipoik asit kullanımının oksidatif stres üzerine etkisi
Other Titles: The effect of alpha lipoic acid on oxidative stress in experimental colitis model of rats
Authors: Gürsoy, Mustafa Harun
Öztan, Mustafa Onur
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Keywords: Alfa Lipoik Asit
Antioksidan
Kolit
Rat
Alpha Lipoic Acid
Antioxidant
Colitis
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç ve Hipotez: Çalışmamızda amacımız ALA'yı gavaj ve lavman yolu ile vererek deneysel kolit modelinde ALA'nın antioksidan etkisini araştırmak idi. Beklentimiz gavaj yolu ile verilen ALA'nın kan yoluyla enflamasyon alanına ulaşarak sistemik etkiyle enflamasyonu geriletmesi, rektal olarak verdiğimiz ALA'nın ise direkt mukozaya uygulaması nedeniyle hem lokal hem de yüksek oranda emilerek sistemik etkiyle kolit ve kan MDA, katalaz ve NO değerleri üzerinde etkin iyileştirme göstermesiydi. Yöntem: Çalışmada toplam 42 adet Wistar albino rat 5 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki (Kontrol grubu) ratlara 7 gün boyunca günde 1 kez 1 cc intrakolonik mısırözü yağı verildi. Diğer 4 gruptaki ratlarda intrakolonik 25 mg TNBS + etanol uygulaması ile kolit oluşturuldu. Kolit oluşturulmasından 1 gün sonra başlanarak 7 gün boyunca ve günde 1 kez olmak üzere; ikinci gruba (Sham grubu) oral yoldan mısırözü, üçüncü gruba (ALA Gavaj grubu) oral yoldan 200 mg/kg/gün Alfa Lipoik Asit, dördüncü gruba (ALA Lavman grubu) intrakolonik 200 mg/kg/gün Alfa Lipoik Asit ve beşinci gruba (MÖ Lavman grubu) ise inrakolonik 1 cc mısırözü yağı verildi. Ratlar uygulamanın başlamasından 8 gün sonra sakrifiye edildiler ve anüsün 10 cm proksimalindeki kolon bölgeleri alındı. Bu örnekler patolog tarafından mikroskopik ve makroskopik lezyonlar açısından değerlendirilip skor verildi. Alınan kan örneklerinde MDA, katalaz ve NO değerleri çalışıldı. Bulgular: Toplam mikroskopik değerlendirme skorlarında Sham ve MÖ Lavman grubundaki değerler Kontrol grubuna oranla yüksek saptandı (p<0.05). ALA Gavaj grubundaki değerlerin tümü Kontrol grubuna oranla yüksek saptanmadı (p>0.05). ALA Gavaj grubunda hiçbir mukozal patolojiye rastlanmazken, Sham grubu ile karşılaştırıldığında makroskopi ve MDA değerlerinde anlamlı düşüklük saptandı (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda deneysel kolit modelinde oral ALA kullanımı sonrası histopatolojik ve biyokimyasal değerler üzerinde olumlu etkiler sağladık. Fakat ALA'yı lavman olarak uyguladığımızda aynı olumlu etkileri göremedik. Bu nedenle oral olarak verilecek ALA'nın EBH hastalarında remisyonun devamına yardımcı olabileceğine, Hirschsprung hastalarında postop HİEK sıklığını azaltabileceğine ve NEK kolitini önlemede profilaktik olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Fakat bu hastalarda kullanılmadan önce insan ve hayvan deney çalışmaları yapılması gerekmektedir.
Aim and hypothesis: The aim of our study was to investigate the antioxidant effect of ALA administered via gavage or colonic enema. Our expectation was regression of the inflammation by hematogenous 'systemic effect of ALA on inflammation in gavage administration and both positive local and systemic effects on colitis and blood MDA, catalase and NO levels by a transmucosal high absorbance ratio through colon when administered rectally. Method: Fortytwo Wistar Albino rats were divided into five groups. Intracolonic corn oil one cc once a day was administered in the first group ( Control group). Colitis was created in the other four groups by intracolonic TNBS 25 mg+ ethanol administration. The following day following formation of colitis, corn oil by gavage administration (Sham group), ALA 200 mg/kg/day via gavage administration (ALA gavage group), ALA 200 mg/kg/day intracolonic administration (ALA enema group) and intracolonic corn oil administration (Corn oil enema group) were given once a day for seven days. On the eighth day of the experiment, the rats were sacrificed and colonic specimens obtained from location 10 cm proximal to the anus were evaluated and scored by a pathologist for macroscopic and microscopic lesions. Results: In total microscopic evaluation, scores of Sham and corn oil enema groups were higher than score of control group ( p<0.05). Score of ALA Gavage group was not different from control group ( p>0.05 ). No significant mucosal pathological changes were detected in ALA Gavage group and significantly lower macroscopic score and blood MDA level were found when compared to Sham Group ( p<0.05). Conclusion: We detected positive effects of ALA when administered via gavage on histopathological and biochemical parameters in experimental colitis model. However, we have not found out similar effect when we administered ALA intrarectally. As a conclusion we can suggest that ALA when administered orally may be helpful for prolonged remission in patients with inflammatory bowel disease, for decreasing the frequency of enterocolitis in patients with Hirschsprung disease and for prevention of necrotising enterocolitis following more detailed experimental studies.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32906113&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/812
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Onur Öztan Tezin Tamamı.pdfUzmanlık Tezi1.2 MBAdobe PDFView/Open
İngilice Özet.pdfUzmanlık Tezi38.17 kBAdobe PDFView/Open
Türkçe Özet.pdfUzmanlık Tezi72.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.