Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/802
Title: II. Dünya Savaşı yıllarında uygulanan eğitim ve kültür politikalarının taşradaki yansımaları : Aydın ili örneği
Other Titles: The second world war period applied educational and cultural politics in turkey in the reflection of the provincial : Aydın province sample
Authors: Güneş, Müslime
Karabacak, Özlem
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Tarih Eğitimi) Anabilim Dalı
Keywords: İkinci Dünya Savaşı
Eğitim
Pasif Korunma
Beden Terbiyesi
Halkevleri
Aydın'da Eğitim
Köy Enstitüleri
Second World War
Education
Passive Protection
Physical Training
The People's Houses
Education in Aydın
Village Institutions
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 1939-1945 yılları arasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye, fiilen girmemiş ancak savaşın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi koşullarını tüm ağırlığıyla hissetmiştir. Ülke savunması ön planda tutulmasına rağmen kültür ve eğitim, cumhuriyet hükümetlerinin programlarında ekonomik, sosyal ve hatta siyasal konularla eşit önemde yer almıştır. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan çalışmada eğitim alanında yaşanan gelişmeler, savaş öncesi ve sonrasıyla karşılaştırılarak, hükümetin eğitim anlayışını yansıtan politikaları ile dönemin sosyo-ekonomik problemleri bağlamında açıklanmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında hem öğretim kurumlarındaki öğrencilerin çağdaşlaştırılmasına önem verilmiş, hem de sivil halk her türlü savaş olasılığına karşı bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetlerinin yanında halkın eğitimine yönelik çalışmalarda Halkevlerinin ve Halkodalarının rolüne değinilmiştir. Resmi eğitim ve kültür politikaları ile savaş ekonomisinin yarattığı sıkıntıların yurttaşlar ve okullaşan nüfus üzerindeki etkileri öncelikle genel anlamda ele alınmıştır. Taşrada yaşayan halk üzerinde savaşın bıraktığı izlerin, Aydın ili örneğinden yola çıkılarak savaş ekonomisi ve eğitim öğretim politikalarının bileşiminde daha net gözler önüne serileceği düşünülmüştür. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Aydın ilinde eğitim, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeleri tespit etmek çalışmanın başlıca hedefi olmuştur. Belirtilen hususların değerlendirildiği bu çalışmada basın taraması, arşiv çalışması(belgesel tarama) yöntemleriyle döneme ilişkin öncelikle I.elden kaynaklara ulaşılmış, konu ve amaca uygun olarak ilgili literatür incelemesi yapılmıştır.
Occurred between the years 1939-1945 the Second World War, Turkey, but the war did not actually enter the economic, social, cultural and political conditions, with all the weight was felt. Despite being kept in the forefront of national defense culture and education program of republican government in the economic, social and even political issues were included in equal importance. Master's thesis prepared as Developments in the field of study, education, comparing the before and after the war, reflecting the government's education policies and socio-economic problems in the context of the period are described. The Second World War in the years of students in educational institutions and given the contemporary importance of overhaul, as well as the possibility of war against any civilian population, has been trying to raise awareness. Ministry of National Education as well as activities for public education in studies of the role of public houses and public rooms have been mentioned. Legal education and culture policies and the war economy has created difficulties for citizens and the impact on school population became primarily in general have been addressed. People living in the provinces of the trace left on the war, the war set off by an example of Aydin province's economy and education policies in the composition is intended to be more clearly reveal the eyes. The Second World War years in the province of Aydin in education, social and cultural developments in the field experience to determine which was the main goal of the study. This study was the evaluation of those facts mentioned press screening, library work (documentary screening) method for the period were primarily first-hand access to resources, issues and objectives in accordance with the relevant literature review was conducted.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32896888&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/802
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ingilizce.pdf371.15 kBAdobe PDFView/Open
türkçe.pdf358.29 kBAdobe PDFView/Open
tez tamamı.pdfYüksek Lisans Tezi122.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.