Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/799
Title: Tam zamanında üretim ortamında tedarikçi ilişkileri: Aydın ilinde bir uygulama
Other Titles: Supplier relationship in just-in-time production environment: A study in Aydın
Authors: Öztürk, Mustafa
Çamlıca, Zekiye
TR21136
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Aydın
Tam Zamanında Üretim
Tedarik Sistemleri
Supply Systems
Tedarikçi İlişkiler
Supplier Evaluation
Tedarikçi Yönetim
Supplier Management
Tedarikçiler
Suppliers
Üretim
Produce
Just in Time Production
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde işletmeler küresel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürürken artan rekabet ve gelişen teknoloji karşısında değişime uğramaktadırlar. Bu değişim süreci mal ve hizmetlerin yüksek kalite ve düşük maliyetle üretilmesini zorunlu kılmakta, müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktadır. Giderek artan rekabet ortamında işletmelerin etkin olabilmeleri değer yaratan çağdaş yaklaşımların uygulanmasını gerektirmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) ve Tam Zamanında Üretim (TZÜ) Sisteminin işletmeler açısından önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Tam Zamanında Üretim Sistemi gerekli mamullerin, gerekli miktarlarda ve gerekli zamanlarda üretimi olarak tanımlanmaktadır. Birçok üretici işletme, günümüzün küresel pazarlarında rekabet edebilmek için tam zamanında üretim felsefesini uygulamaktadır. Tam Zamanında Üretim Sisteminin üretim alanındaki başarısı işletmeleri bu felsefeyi tüm tedarik zinciri boyunca uygulamaya sevk etmektedir. Başarılı ve etkin Tam Zamanında Üretim uygulamalarında malzeme ve hizmet sağlama çok önemli bir konudur. Bu durumda Tam Zamanında Üretim ortamında tedarikçi ilişkileri daha kritik bir öneme sahip olmaktadır. Bu çalışma, Aydın'da faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin mamul üretim sürecindeki mevcut uygulamalarının, çağdaş yaklaşımlardan Tam Zamanında Üretim Sistemi açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, kırk üç işletmede yöneticilere anket yöntemi uygulanmıştır. Tam Zamanında Üretim Sisteminin uygulanması ile maliyetlerin önemli düzeyde azaltıldığı ve kalitenin en üst düzeyde gerçekleştiği bu çalışmanın bir sonucu olarak gösterilebilir.
Today, while firms are operating in a global competitive environment, they are subjected to changes because of the increased competitiveness and developed technologies. This transformation process forces to produce with high quality and low cost products and services and leads to customer satisfaction. It requires implementing the modern approaches which add value that enterprises can be efficient in the gradually rising competition circumstances. Supply Chain Management (SCM) and Just in Time (JIT) Production Systems are important for the firms in that point. JIT is defined as necessary goods are produced at required amount, and at a required times. Many manufacturers are dealing with the Just-in-Time (JIT) philosophy in order to be more competitive in today's global markets. The success of JIT on the production has led many firms to consider JIT philosophy to the whole supply chain. The procurement of materials and services is a very important issue in the successful and effective implementation of JIT. In this case, supplier relationship has become more critical in JIT production environment. This study is aimed at analyzing the existent practices of production process in the enterprises which have middle and large scale in Aydın from the point of view of the Just in Time Production System which is the one from the modern approaches. The questionnaire method has been carried to the managers in the forty-three enterprises. As a result, this study may improves that, by using JIT, cost of production can decreased and in front of this quality can increased.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52653237&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/799
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zekiye_camlica_abstract.pdf385.2 kBAdobe PDFView/Open
zekiye_camlica_ozet.pdf437.3 kBAdobe PDFView/Open
zekiye_camlica_tez.pdf77.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.