Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/796
Title: 1980 sonrası Türkiye'de uygulanan para politikalarının yoksulluk sürecine yansıması
Other Titles: Reflection to poverty of monetary policies applied in Turkey after 1980
Authors: Çondur, Funda
Atasever, Pelin
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: 1980 Sonrası
After 1980
Para Politikaları
Monetary Policies
Yoksulluk
Poverty
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada yapılmak istenen Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan para politikalarının yoksulluk süreci üzerindeki etkisinin olup olmadığı incelemektir. 1980 sonrasından itibaren dönemsel olarak krizler yaşayan ve ekonomik olarak sürekli uyguladığı politikaları değiştiren Türkiye'de yoksulluk hangi boyutlara ulaşmıştır' Gelişmekte olan ülkelerin içerisinde yer alan Türkiye son dönemlerde Avrupa Birliği'ne uyum programları uygulamış ve ekonomik yapısını bu programa paralel uygulamaya çalışmıştır. Toplumdan topluma farklılık gösteren para politikaları hane halklarının geçim ve kalkınma seviyeleri üzerinde etkiler yaratmıştır. Toplumsal nüfusun bir kimi daha zenginleşirken bir kısmı da yoksullaşmıştır. Araştırmada 1980-2008 yılları arası uygulanmış olan para politikası uygulamalarının yoksullaşan kesim ve aynı zamanda pastadan büyük dilimi alan zengin kesimin hayat standartlarında yaratmış olduğu değişiklik açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle de para politikası göstergelerinden ve yoksulluk değişkenlerinden faydalanılarak konu incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde yoksulluk literatürü ele alınmıştır. Öncelikli olarak dar ve geniş anlamda kullanılan yoksulluk tanımlarına değinilmiştir. Dar ve geniş anlamda değinilen yoksulluk kavramı daha sonra sınıflara ayrıştırılan yoksulluk tanımları olarak da ele alınmıştır. Bölüme ilişkin bir sonraki aşama da yoksulluğa ilişkin yaklaşımlardan bahsedilmiş olup, yaklaşımlarla yoksulluk çeşitleri arasındaki anlamsal yakınlığa dikkat çekilmek istenmiştir. Daha sonra yoksulluk hesaplama teknikleri açıklanarak dünyada uygulanan yoksulluk hesaplama teknikleri ve bu tekniklerin birbirlerinden farklılıkları aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Türkiye'de uygulanan para politikası araçları ve amaçları üzerinde durulmuştur. 1980 yılından itibaren başlayarak yıllar itibariyle Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik krizler ve bu krizlerin makroekonomik değişkenler ve parasal göstergeler üzerindeki yarattığı değişiklikler sırasıyla anlatılmıştır. Konuyu desteklemek amaçlı bahsedilen yıllar arasında değişim gösteren makroekonomik değişkenlere ilişkin tablolarla konu desteklenmiştir. Son bölümde ise çalışmanın dönemini oluşturan 1980-2008 yılları arasındaki makro ekonomik göstergeler ve yoksulluğa ilişkin veriler durum analizi çerçevesinde aktarılmaya çalışılmıştır. Sonuç ve değerlendirmeler yapılmıştır.
The aim of the study is to explore whether the monetary policies applied in Turkiye after 1980 have any effects on poverty. What is the dimension of the poverty in Turkiye, where, since 1980, economic policies have been continuously modified and economic crisis have occurred periodically' Regarded as one of the developing countries, Turkiye applied various EU adjustment programs and attempted to develop its economic structure parallel to these programs. Varying from society to society, monetary policies registered influences on the subsistence and economic development levels of family members. As a result, the rich get richer and the poor get poorer. In the study, the effects of monetary policies between 1980 and 2008 on the living standards of both the high SES, who get the biggest economic share and low SES, who get poorer, is explained. Thus, the topic is evaluated via monetary policy charts and poverty variables. Chapter one contains the literature review about poverty. First, the narrow and broad definitions of poverty are explained. Then, the semantic values of sub-categories of poverty in relation to social dynamics and family structures are defined. The statement that the general meaning of poverty is to struggle to live in such a condition which is below the subsistence level implies deeper deductions when considering with sub meanings. In the next part of the chapter one, the different approaches to the poverty are explained and the relationship between these approaches and poverty types is emphasized. Finally in this chapter, poverty calculation methods are defined, the poverty calculation methods in the world and the differences in each method are explained. In the second chapter, the purposes and instruments of monetary policies are defined and the roles of these purposes and instruments in the policies are explained in detail. After this, beginning form 1980, the economic crises that Turkiye faced up to and the changes and the effects of these crises on macroeconomic values and monetary indicators are listed in annual basis. This is supported with tables and charts representing the annual changes in macroeconomic values.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32904811&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/796
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelin_Atasever_ingilizce özet.pdf.pdf19.65 kBAdobe PDFView/Open
Pelin_Atasever_özet.pdf.pdf30.74 kBAdobe PDFView/Open
Pelin_Atasever_tez.pdf.pdfYüksek Lisans Tezi653.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.