Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/794
Title: Jeoekonomi bağlamında internet ekonomisi : Aydın ili örneği
Other Titles: Internet economy in the context of geo-economics : The case of Aydın
Authors: Çakır, Mesut
Gözgü, Fahriye
TR111640
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Aydın
Ekonomi
Economy
Jeoekonomi
Geoeconomics
Rekabet
Competition
Rekabet gücü
Competitive power
Rekabet stratejileri
Competitive strategies
İnternet
Internet
Issue Date: 1-Jan-2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Jeoekonomi Bağlamında İnternet Ekonomisi: Aydın İli Örneği başlıklı bu çalışmada öncelikle, ekonomi ve sosyoloji, ekonomi ve coğrafya ilişkisi tartışılmış, bu üç bilimin kesişme noktasında çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma inter disipliner bir çalışma olup, küreselleşme bağlamında jeoekonomi, internet ekonomisi ve rekabet kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. Jeoekonominin gelişme sürecinde strateji, jeostrateji ve jeopolitiğin tanımları, kapsamları ve unsurları ele alınarak, jeoekonominin önemi ve temel özellikleri belirtilmiştir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yayılmasıyla ortaya çıkan internet ekonomisinin dinamikleri, temel özellikleri ve geleneksel ekonomi ile farklılıkları irdelenmiştir. Jeoekonomi ve internet ekonomisinin başarı koşulu olarak kabul edilen küresel rekabet gücünün, dünya ölçekli düşünme ve davranışın, yerel potansiyellerle uyumlaştırılarak, kalıcı bir iklimin firma, bölge ve ulus üçgeninde yaratılması ve geliştirilmesi için gerekli politika ve stratejiler ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisi açısından önemli olan Aydın İli'nin ekonomisini güçlendirebilecek jeoekonomik değerleri ortaya koymak ve dünya pazarlarında talep edilebilir ürünler haline getirilebilmesi için izlenmesi gereken politikaları belirlemek amacıyla, Aydın İli sınırlarında ihracat yapan firmaların jeoekonomi ve internet ekonomisi bağlamında analizleri yapılarak ve bu iki kavram arasında öne çıkan rekabet güçleri ve rekabeti artırmaya yönelik stratejileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu doktora tez çalışmasının temel hipotezi; Jeoekonomik yapıyla şekillenen, inovasyon süreci ile desteklenerek ulaşılan bilginin, internet ekonomisi aracılığıyla endüstriye uygulayabilen ve toplumsal faydaya dönüştürebilen ülkeler, küresel rekabet gücüne sahip olurlar ve ekonomilerinde etkinlik, verimlilik elde ederek, büyüme ve kalkınma sağlarlar, düşüncesidir. Çalışma konusu, beş bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde, çalışmanın metodolojisi açıklanmıştır. İkinci bölümde, küreselleşme bağlamında jeoekonomi, internet ekonomisi ve rekabet kavramlarının tanımları ve bu kavramların birbirleriyle olan bağlantıları ve temel özellikleri ele alınmıştır. Bir sonraki bölümde, araştırmaya konu olan Aydın İli'nin jeoekonomik yapısı belirlenerek, Aydın İli'nin internet ekonomisi açısından sayısal dönüşümünün altyapısı ve bu doğrultuda ortaya çıkan yeni oluşumların Aydın İli'ne yansımaları ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde ise, Aydın İli sınırlarında ihracat yapan firmaların jeoekonomi ve internet ekonomisi bağlamında analizleri yapılmıştır. Son bölümde ise, çalışmanın genel değerlendirilmesi ile sonuç ve öneriler yer verilmiştir. Sonuç olarak, jeoekonominin rekabet gücünü belirlemede etkili olduğunu ve internet ekonomisi sayesinde rekabet gücünün geleneksel içeriğinin değiştiği gözlenmiştir. Küresel vizyonun doğru anlaşılması ve bu yönde jeoekonomik kaynakların kullanılması vazgeçilmez nitelikler olmakla beraber, bu niteliklerin hizmet kalitesi, rekabetin özendirilmesi, inovasyon ve marka yönetimi ve de yetenek geliştirmeye yatırım yapma politikalarıyla da desteklenmesi gerekmektedir. Jeoekonomi temelli bir kalkınma stratejisinin sürdürülebilir kılınması için en hayati öncelik, geniş katılımlı bir internet ekonomisi temelinde, doğru ulusal ve bölgesel politika ve stratejilerin oluşturularak uygulanmasıdır. Aydın İli ekonomisi, jeoekonomik avantajlarını ve gücünü kullanarak, giderek daha rekabetçi ve küresel pazarlara daha açık hale gelmektedir. Bu yapısal dönüşümle birlikte, yeni teknolojilere erişim kolaylaşmakta, ürün ve hizmet üretiminde süreç yönelimli bir iyileşme göze çarpmakta, maliyetler rasyonalize olmakta ve verimlilik artmaktadır. Ancak aynı küreselleşme dinamiği, rekabet avantajının ve büyüme ivmesinin sürdürülebilir kılınmasını da zorlaştırmaktadır. Aydın İli henüz küresel ekonomide geniş internet ekonomisinin gücünü ve avantajlarını yeterince kullanmaktan uzaktır.
In this study titled Internet Economy in the Context of Geo-economics: The Case of Aydın, mainly the relationship between economics and sociology and between economics and geography is discussed and the study is materialized at the point where these three disciplines intersect. This is an inter-disciplinary study and the concepts of geo-economics, internet economy and competition are explained. In the development process of geo-economics, the definitions, scopes, and components of strategy, geo-strategy and geo-politics are taken up and the importance and the main characteristics of geo-economics are presented. The dynamics, main characteristics and its differences from traditional economics of internet economy that has emerged through the development and spread of information and communication technologies are analyzed. Policies and strategies that are necessary for the creation and development of a permanent climate in the firm, region and nation triangle through the harmonization of global competitive power, which is accepted as the precondition for the success of geo-economics and internet economy, world-scale thinking and behavior with local potentials, are presented. In this context, in order to bring up the geo-economic values of the province of Aydın, which is very important for Turkey's economy, and determine the policies that should be followed to make them demanded products in world markets, the exporting firms in Aydın are analyzed in terms of geo-economics and internet economy and their competitive powers and strategies aiming at increasing competitiveness are tried to be understood. The main hypothesis of this Ph.D. thesis is the idea that countries that can apply the knowledge shaped by the geo-economical structure and supported by the process of innovation to their industries and that can transform it into societal benefit through internet economy can have global competitive power and realize development and growth by gaining feasibility and productivity. The topic of study is investigated in five chapters. In the first chapter, the methodology of the study is presented. In the second chapter, the definitions of geo-economics, internet economy and competition and the relationship of these concepts with each other and their main characteristics are discussed. In the later chapter, the geo-economical structure of the province of Aydın is determined and Aydın's background of numerical transformation and the reflections of new formations that have emerged in this direction upon Aydın are presented. In the fourth chapter, the exporting firms operating in the province of Aydın are analyzed in terms of geo-economics and internet economy. In the last chapter, a general evaluation of the study, conclusion and some suggestions are presented. As a result, it is observed that geo-economics is effective in determining competitive power and that the traditional scope of competitive power has changed because of internet economy. Although true understanding of global vision and the use of geo-economic resources in this direction are necessary characteristics, these characteristics should be supported by the quality of service, encouragement of competition, innovation and trade-mark management. In order to make a growth strategy based on geo-economics sustainable, priority should be given to the creation and application of right national and regional strategies based on wide-scale participatory internet economy. The economy of the province of Aydın have been becoming more competitive and open to global markets by using its geo-economic advantages. Together with this structural transformation, access to new technologies is being easier, a process-centered betterment is being noticed in the production of goods and services, costs are being rationalized and productivity is increasing. However, the same globalization dynamic is making the sustainability of competitive advantage and growth momentum harder. The province of Aydın is still far from satisfactorily using the power and advantages of internet economy in the global market.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32904893&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/794
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JEOEKONOMİ BAGLAMINDA İNTERNET EKONOMİSİ AYDIN İLİ ÖRNEGİ DOKTORA TEZİ.pdfDoktora Tezi2.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.