Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/777
Title: Aydın'da farklı yüksekliklerde yaşayan Laudakia stellio'nun (Linneaeus 1758) (Reptilia:Agamidae) dil yapısının histolojik olarak incelenmesi
Other Titles: Histological observation of the tongue structure of Laudakia stellio (Linneaeus 1758) (Reptilia:Agamidae) which lives at different altitudes in Aydın
Authors: Olgun, Kurtuluş
Yapıcı, Birsel
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Laudakia Stellio
Dil
Histoloji
Papilla
Işık Mikroskobu
Tongue
Histology
Light Microscope
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Laudakia stellio türüne ait ergin kertenkelelerin dillerinin histolojik özelliklerinin ortaya konulması, farklı yüksekliklerde yaşayan türler arasındaki histolojik yapı farklılıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan L. stellio bireyleri 2004 yılının Haziran ayında Kepez/AYDIN (64 m) ve Paşayaylası/AYDIN (1287 m) lokalitelerinden toplanmıştır. Örnekler parafine gömülmüş ve 5 μm. kalınlığında kesitler alınmıştır. Histolojik kesitler PAS, H-E, Gomori Trikrom, PAS-H ve Thionin boyaları kullanılarak boyanmıştır. L. stellio kalın, etli ve kısa bir dil ile çatalsız bir dil ucuna sahiptir. Oval ve papillasız olan dil ucu keratinize çok katlı yassı epitel ile kaplıdır. Işık mikroskobu gözlemleri, dilin dorsal ve ventral yüzeyleri arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Salgı bezi ve hücreleri bakımından zengin olan dorsal kısım, farklı tipte papillalara sahiptir. Bunlar mantarsı ve silindirik papillalardır. Ventral kısmın papillasız yüzeyi keratinize çok katlı yassı epitel ile kaplıdır. Işık mikroskobu altında, seröz ve müköz bez olmak üzeri iki tip salgı bezi gözlenmiştir. Son olarak, dilin sadece arka kısmı birkaç tat tomurcuğuna sahiptir. Sonuç olarak, histolojik gözlemler farklı yüksekliklerde yaşayan L. stelio türleri arasında dil yapısı bakımından herhangi bir fark olmadığını ortaya koymuştur.
In the present study , it’s aimed to reveal histological characteristics of tongue of the adult lizard Laudakia stellio and to examine structural changes in tongue histologically, among individuals which live at different altitudes. The L. stellio used in this study were collected from Kepez/AYDIN (64 m.) and Paşayaylası/AYDIN (1287 m.) in June of 2004. Samples were embedded in paraffin and sectioned at 5 μm. Histological sections were stained using H-E, PAS, Gomori’s Trichrome, PAS-H, thionin stains. L. stellio has thick, fleshy and short tongue with non bifurcation tip of tongue. Oval-shaped and papilla free tongue tip is covered by keratinized stratified squamous epithelium. Light microscopy observations revealed differences between dorsal and ventral parts of tongue. Dorsal part has different type of papillae and is rich in secretory glands and cells. These are fungiform and cylindirical papillae. Papilla free surface of ventral part is covered by keratinized stratified squamous epithelium. Under light microscopy, two types of secretory glands were observed: Serous and mucous. Finally, the hind part of the dorsal surface of tongue has a few taste buds. As a result of the study, histological observations revealed that no variations exist in terms of tongue structure among individuals of L. stellio which live at different altitudes.
URI: http://hdl.handle.net/11607/777
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biy_birsel_yapici_tez.pdfYüksek Lisans Tezi181.42 MBAdobe PDFView/Open
biy_birsel_yapici_özet.pdfYüksek Lisans Tezi242.24 kBAdobe PDFView/Open
biy_birsel_yapici_abstract.pdfYüksek Lisans Tezi243.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.