Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/752
Title: Resveratrolün streptozotosin tarafından oluşturulan genotoksik hasarı önleyici etkisi
Other Titles: The protective effect of resveratrol on genotoxic damage in streptozotocin induced diabetic rats
Authors: Sekkin, Selim
Meriçli Çankır, Burcu
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Keywords: Resveratrol
Streptozotosin
DNA Hasarı
Diabetes Mellitus
Comet Yöntemi
RSV
Streptozotocin
DNA Damage
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Resveratrolün (RSV) sağlığa yararlı pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Bu tezin amacı streptozotosin STZ kullanılarak oluşturulan deneysel diyabet sonucu meydana gelen oksidadif stres kaynaklı DNA hasarına RSV'nin etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada yetişkin Wistar- Albino erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar beş gruba ayrıldı, kontrol negatif (diyabetik olmayan sıçanlar n=9), kontrol pozitif (diyabetik sıçanlar n=6) ile RSV grupları 5mg/kg (n=6), 25mg/kg (n=6) ve 50 mg/kg (n=6) oluşturuldu. RSV sıçanlara 45 gün boyunca intragastrik sonda ile verildi. Şeker hastalığını tetiklemek için tek doz intraperitoneal yolla 50mg/kg STZ verildi. Kan şeker düzeyi 200mg/dl üzerinde olan sıçanlar diyabetli kabul edildi. Çalışmanın sonucunda şeker hastası olan sıçanlarda, sağlıklı sıçanlara göre vücut ağırlığında azalma görüldü (P=0,001). Total antioksidan durumunun RSV 5mg/kg grubunda diğer gruplara göre daha yüksek olduğu görüldü (P=0,003). Fakat 25 ve 50 mg/kg gruplarında ( sırasıyla P=0,662 ve P=0.969) kontrol negatif grubuna göre anlamlı bir fark gözlenmedi. Uygulanan RSV' nin kan glukoz düzeyini etkilemediği görüldü. Gruplar arasında total oksidan miktarı anlamlı farklılıklar göstermedi. Genetik hasar indeksi (GHI), kontrol pozitif ve kontrol negatif grupları arasında farklılık gösterdi (P<0,001). Kontrol pozitif grubuna göre, RSV gruplarında GHI daha düşük bulundu (P<0,001). RSV 25 ve 50 mg/kg grupları arasında GHI farklı bulunmadı. Fakat RSV 5 ve 50 mg/kg grupları arasında RSV 50mg/kg grubunun GHI daha düşük bulundu. Bu sonuçlar RSV' nin şeker hastası farelerde DNA hasarını azaltabileceğini ileri sürmektedir.
Resveratrol (RSV) is assumed to possess many health beneficial effects. Diabetic oxidative stress induce DNA damage. The aim of this thesis was to analyze the preventive effect of RSV in experimentally induced DNA damage in diabetic rats compared to non diabetic rats. Adult Wistar-Albino male rats were used. Five group established as follows, control negative group (non-diabetic rats, n=9), control positive group (diabetic rats, n=6), RSV 5mg/kg (n=6), 25mg/kg (n=6) and 50 mg/kg (n=6) groups (diabetic rats with RSV applied by oral gavage during 45 days). In order to induce diabetes mellitus single dose of 50 mg/kg streptozotocin was intraperitoneally injected. Rats having blood glucose levels higher than 200 mg/dL were considered as diabetic. Body weight was decreased in diabetic rats compared to non-diabetic rats (P<0,001). Total antioxidant status was higher in RSV 5 mg/kg group (P=0,003) but not significant in 25 and 50 mg/kg RSV groups (P=0,662 and P=0.969, respectively) according to control negative group. RSV did not affected blood glucose level. Total oxidant status was not significant among groups. Genetic damage index (GDI) was different among RSV, control positive and control negative groups (P<0,001). RSV groups were able to diminish GDI according to control positive group (P<0,001). Although, there was also significant difference with control negative group (P<0,001) but RSV was not able to diminish GDI levels to control positive group. Among RSV groups, GDI was not significant between 25 and 50 mg/kg RSV groups but it was different between 5 and 50 mg/kg RSV groups and GDI values were better for 50 mg/kg RSV group. These results suggest that RSV may diminish DNA damage in diabetic rats.
URI: http://hdl.handle.net/11607/752
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mericli tam tez.pdfYüksek Lisans Tezi22.04 MBAdobe PDFView/Open
mericli t ozet.pdfYüksek Lisans Tezi309.09 kBAdobe PDFView/Open
mericli i ozet.pdfYüksek Lisans Tezi312.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.