Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/746
Title: Matematik öğretiminde işlem sırasının kavratılmasında yeni bir yaklaşım: Mnemoni
Other Titles: A new approach when comprehending the order of operations in mathematics instruction: Mnemoni
Authors: Öksüz, Cumali
Uça, Sanem
TR232734
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Bellek Destekleyiciler
Memory Supporters
Bilişsel Öğrenme
Cognitive Learning
Kavram Öğretimi
Concept Teaching
Matematik Eğitimi
Mathematics Education
Matematiksel Kavramlar
Mathematical Concepts
Mnemonik Eğitim
Mnemonik Education
Süreç Temelli Öğretim
Process Based İnstruction
Öğrenci Başarısı
Student Success
Öğrenme
Öğretim Yöntemleri
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Araştırmanın amacı, İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin 'Matematik Öğretiminde İşlem Sırası' konusunda Öksüz (2009) tarafından geliştirilen bellek destekleyici ipucunun (Parayı Bulan Çabucak Tatile Çıkar) öğrencilerin başarılarına etkisi ve öğrencilerin bu kuralı gerektiren problemlerdeki çözüm stratejilerinin belirlenmesidir. Araştırmanın modeli nitel ve nicel karma araştırma modeli olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerin işlem sırası kuralına yönelik başarılarının yarı deneysel araştırma modeli kullanılarak araştırıldığı nicel araştırma metodu ile öğrencilerin işlem sırası kuralı gerektiren problemlerdeki çözüm stratejilerinin detaylı olarak ele alındığı klinik görüşmelerin kullanıldığı nitel araştırma metodu birlikte kullanılmıştır. Araştırmada ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin işlem sırası konusuna yönelik başarılarını belirleyebilmek amacıyla gerekli nicel verilerin toplanmasında veri aracı olarak araştırmacı tarafından yine bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan bir başarı testi kullanılmış, verilerin analizi ve yorumlanması nicel araştırma metoduna uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı amaçlı olarak nitel verilerin toplanmasında araştırmacı notları, öğrenci notları ve video kayıtları birlikte incelenmiş ve bu doğrultuda veri çeşitlemesi-triangulation yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizi ve yorumlanması nitel araştırma metoda uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin işlem sırası konusuna yönelik başarılarını belirleyebilmek amacıyla 'İşlem Sırası Başarı Testi' geliştirilmiş ve başarı testinin madde analizleri, geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Geliştirilen başarı testinin Cronabach Alfa güvenirlik katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Yapılan madde analizleri, geçerlik- güvenirlik analizleri sonucunda 25 maddeden ve altı soru türünden (sembolik ifadeler, doğrulayıcı ifadeler, doğru-yanlış soruları, açık uçlu sorular, sembolik ifadeyi sözel ifadeye çevirme, sözel ifadeler) oluşan 'İşlem Sırası Başarı Testi'ne son hali verilmiştir. Araştırmanın nicel boyutu kapsamında 'İşlem Sırası Başarı Testi' 2009-2010 öğretim yılında Aydın ili merkez ilçede öğrenim görmekte olan 156 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Aydın ili merkez ilçede yer alan ilköğretim 6.sınıf öğrencileri oluşturmakta, örneklemi ise; seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş üç okulun 6.sınıflarında okuyan 156 öğrenci oluşturmaktadır. Her üç okulda başarı düzeyleri birbirine yakın deney (n= 78) ve (ve kontrol (n= 78) grupları belirlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda geliştirilen 'İşlem Sırası Başarı Testi' uygulama sonrası sontest ve uygulamadan 8 hafta sonra kalıcılık testi olarak öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizi SPSS 11.5 programında deney ve kontrol grupların karşılaştırılmasında bağımsız gruplar ve deney ve kontrol gruplarının kendi içerisindeki karşılaştırılmasında bağımlı gruplar t-testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda, deney (n=3) ve kontrol (n= 3) gruplarından belirlenen toplam 6 öğrenci ile öğretim süreci öncesinde ön klinik ve uygulama sonrasında son klinik görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere klinik görüşmelerde 'İşlem Sırası Başarı Testi' uygulanmıştır. Uygulamada bu test geliştirilirken göz önünde bulundurulan esaslar doğrultusunda işlemlerin önceliğinin etkili olduğu problem durumları oluşturulmuş ve çocuklara bu problem durumları ile nasıl baş ettikleri gözlemlenmiştir. Çocukların işlem sırası kuralı gerektiren problem durumları ile karşılaştıklarında verdikleri tepkiler, probleme yönelik geliştirdikleri çözüm stratejileri tamamıyla video kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın sonucunda; başarı testi göz önüne alındığında; matematik öğretiminde aritmetik işlemlerde işlem sırası konusunda bellek destekleyici ipucunun kullanıldığı bir ortamın, ipucunun kullanılmadığı bir öğrenme ortamına göre başarıyı önemli ölçüde yükselttiği tespit edilmiştir. Ayrıca konunun hatırda kalma ve kalıcılık düzeyi, bellek destekleyici ipucunun kullanıldığı öğrencilerde anlamlı bir seviyede farklılık göstermiştir. Araştırmanın nitel sonuçları göz önüne alındığında; öğrencilerin işlem sırası gerektiren problemlerdeki çözüm stratejilerin uygulama sonrasında farklılık gösterdiği görülmüştür. Bellek destekleyici ipucunun kullanıldığı deney grubunda yer alan öğrencilerin işlem sırası gerektiren problemlerdeki çözüm stratejilerinde bellek destekleyici ipucundan yararlandıkları, bunun yanı sıra kontrol grubunda ise sadece işlem sırası kuralından yararlandıkları belirlenmiştir. Araştırmanın nicel ve nitel verileri ile karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde, araştırmanın nicel boyutundan elde edilen bulgular ile nitel verilerden elde edilen bulguların birbirini destekler doğrultuda olduğu belirlenmiştir.
The aim of this research is to investigate the effect of the mnemonic device (When You Get Money You Can Quickly Go On a Vacation), which was developed by Oksuz (2009) over students' success and to find out students' solution strategies when solving problems requiring the use of order of operations rule. This research has been structured as a mixed research model including both qualitative and quantitative research methods. This model mixes the results from both quantitative study, which was modeled as a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group and qualitative study, which was carried out through using clinical interviews to find out students` solution strategies when solving problems requiring the use of order of operation rules. To find out students` success on problems consisting of order of operationions, a success test was used as data collection instrument, which was developed by the author of this research, and data collection and data analysing procedures have been done congruent to the quantitative model. For the same purpose, while collecting qualitative data, researcher`s notes, students` notes and video recording transcripts have been examined thoroughly and triangulation method has been utilized in this way. The analysis and interpretation of qualitative data have been done following qualitative research analysis method. To figure out 6th grade students` success on the order of operations topic 'Success test for the order of operations' was developed and item analysis was used to build validity and reliability of the test. Cronbach alpha values of the success test was found as .82. After completing item, validity and reliability analyses, a 25 item test, which was categorized under 6 problem types (Symbolic expressions, confirmatory expressions, true-false questions, open-ended questions, symbolic to verbal translational questions, and verbal expressions) was finalized. For the quantitative dimension of this research, data was collected with156 sixth grade students in the downtown area of the city of Aydin during 2009-2010 academic year. Three schools were randomly chosen to conduct this study. Two groups were randomly assigned to an experimental and control group among these 3 schools. Thus 3 experşmental and 3 control groups were formed. Both groups were identified as equivalent in respect to pretest results about their success on the order of operations. While in the experimental group, mnemonic device assissted instruction was utilized through using 'Parayı Bulan Çabucak Tatile Çıkar' expression, in the control group lesson plans that were designed by the teacher based on 6th grade teacher book have been utilized during the 3 hours of the study. While teaching activity in the experimental groups were carried out by researcher, classrooms` own teachers were in charge in the control group. Experimental and control groups were subjected to; pretest simultaneously a week before the study begins, posttest right after the study completes and a retention test 8 weeks after the study completes regarding the students` success. Quantative analysis of this research was obtained from calculating independent t-test and paired T-test using SPSS 11.5 statistics program. For the qualitative dimension of this research 3 students were assigned to experimental and 3 students were assigned to control group. Clinical interviews were conducted with these students before and after the experiment to gather their problem solving strategies on the order of operations. While conducting clinical interviews 'Success Test for Order of Operations' was utilized. In these interviews, students were faced with some question types regarding with the order of operations and observed how did they deal with these problems when solving them. Their reactions to the problems and their solution strategies were fully videorecorded. Results from the quantitative dimension of this study illustrated that using Mnemonic Device in instruction is more effective on students' success on the order of operations subject comparing to the regular classrooom activities in which Mnemonic Device use is not present. Moreover the level of retention is found more significant when using the Mnemonic Device in instruction. Examining the qualitative results of this study, students` solution strategies on the order of operation problems were found different and varied at the end of the study. While experimental group mostly used Mnemonic Device when solving order of operation problems, control group mostly used order of operation rules. Moreover, their success on their solutions were found in favor of the experimental group. Comprehensive analysis was carried out by comparing qualitative and quantitative results. At the end of the analysis, it was found that both dimension of the study support each other.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32908999&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/746
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sanem_uca_ingilizce_ozet.pdf22.76 kBAdobe PDFView/Open
sanem_uca_turkce_ozet.pdf32.97 kBAdobe PDFView/Open
sanem_uca_tez.pdfYüksek Lisans Tezi1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.