Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/741
Title: Türk gıda sanayinde performans analizleri
Other Titles: Performance analysis in Turkish food industry
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Özden, Altuğ
TR20719
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Keywords: TFV
Etkinlik
Malmquist
VZA
Gıda
Türkiye
TFP
Efficiency
Malmquist
DEA
Food
Turkey
Issue Date: 1-Jan-2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Abstract: Bu çalışmada, Türk Gıda Sanayinin verimlilik ve etkinlik yapısı incelenmiştir. Malmquist indeksi, veri zarflama analizi (VZA) ve kısmi verimlilik metotları kullanılarak Türk Gıda Sanayinin performans analizlerinin yapıldığı çalışmada, veri olarak sanayi, üretim, istihdam ve sermaye istatistikleri kullanılmıştır. Üretim değeri çıktı, sermaye ve işgücü değerleri girdi olarak alınmıştır. Analizler 1999-2008 yılları arasındaki on yıllık dönemi kapsamaktadır. Analiz sonuçları kısmi verimlilik, etkinlik, toplam faktör verimliliği (TFV) ve bileşenlerindeki değişimler açısından verilmiştir. Gıda sanayinin mevcut durumu irdelendikten sonra, analiz sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunulmuştur. Analiz sonuçları incelendiğinde özel sektör işletmelerinin, devlet işletmelerine göre daha verimli ve etkin çalıştığı, teknolojik değişimin her iki sektör açısından da yeterli olduğu, özellikle devlet işletmelerinde ölçek etkinsizliğinden kaynaklanan etkinlik düşüşü bulunduğu ortaya konulmuştur.
In this study the productivity and efficiency of Turkish food industry is examined. The data related to the industry, production, employment, and capital are used employing the Malmquist index, Data Envelopment Analysis (DEA) and partial productivity methods to investigate the performance of the Turkish food industry. The production value is considered as output, while the capital and labor values are considered as inputs. The analysis covers the ten year period between 1999-2008. The results are presented in terms of partial productivity, efficiency, total factor productivity (TFP), and the changes in the components of these findings. After the discussion of the current state of the food industry, the results are evaluated. The results suggest that private enterprises are more efficient and productive compared with the public enterprises, the technological change is appropriate in both enterprises; however, public enterprises suffer from inefficiency due to the lack of scale economies.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32894908&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/741
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
altug_ozden_tez.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
altug_ozden_ozet.pdf270.27 kBAdobe PDFView/Open
altug_ozden_kapak.pdf371.52 kBAdobe PDFView/Open
altug_ozden_abstract.pdf267.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.