Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/717
Title: Leishmaniasisli köpeklerde kemik metabolizmasının araştırılması
Other Titles: İnvesti̇gati̇on of bone metaboli̇sm i̇n dogs wi̇th lei̇shmani̇asi̇s
Authors: Bildik, Ayşegül
Ertuğ, Sema
Arı, Murat
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Veteriner) Anabilim Dalı
Keywords: Alkalen Fosfataz
Alkaline Phosphatase
Fosfatlar
Phosphates
Kalsiyum
Calcium
Kemikler
Bone and Bones
Köpekler
Dogs
Leishmania
Vitamin D
Vitamin D Eksikliği
Vitamin D Deficiency
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmada leishmaniasisli köpeklerde kemik metabolizmasının ve buna bağlı olarak vitamin D, kalsiyum, fosfat ve ALP değerlerinin sağlıklı köpeklere göre nasıl bir değişim gösterdiğinin belirlemesi amaçlandı. Çalışmada IFA testi ile seropozitifliği saptanan 20 adet leishmaniasisli ve kontrol grubu olarak seronegatifliği belirlenen 20 adet 4 ile 6 yaşları arasındaki erkek köpek serumları değerlendirilmiştir. Serum kalsiyum, fosfor miktarları kolorimetrik metotlarla, ALP düzeyi hazır ticari kit kullanarak spektrofotometrede, 25-OH-D3 analizi ise ELISA?da ticari kit ile ölçüldü. Leishmaniasisli ve kontrol grubu köpeklerin serum Ca seviyeleri (ortalama) sırasıyla 3,38 mg/100 ml ve 8 mg/100 ml olarak bulundu. İstatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu görüldü (p:0,000). Fosfor seviyeleri (ortalama) 3,01 mg/100 ml ve 2,19 mg/100 ml olarak tespit edildi. İki grup arasında (p:0,000) düzeyinde bir fark bulundu. Serum 25-OH-D3 düzeyleri enfekte köpeklerde 51,89 nmol/L, kontrol grubunda ise 70,01 nmol/L olarak saptandı. İstatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p:0,252). Leishmaniasisli ve kontrol grubu köpeklerin serum ALP seviyeleri (ortalama) sırasıyla 137,1 U/L ve 104,5 U/L olarak bulundu. İstatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu (p:0,026) görüldü. Alkalen fosfataz düzeyindeki yükseliş, hipokalsemi ve hiperfosfatemi sonuçları, leishmaniasisin kemik metabolizması üzerine olumsuz etkileri olabileceğini düşündürmektedir.
Investigation of Bone Metabolism in Dogs with Leishmaniasis In the present study, it was aimed to determine bone metabolism related changes in dogs with leishmaniasis such as vitamin D, calcium, phosphate and ALP levels then compared to healthy ones. Sera of 20 male dogs with leishmaniasis and 20 healthy male dogs were used; the seropositivity of all cases was previously tested by IFAT. Serum phosphorus and calcium levels were measured by colorimetric methods, ALP levels were measured at spectrophotometer with using a commercial kit and 25-OHD3 levels was measured with an ELISA kit. The mean serum calcium levels in dogs with and without Leishmania infection were found as 3,38 mg/100 ml and 8 mg/100 ml, respectively. The difference between two groups was statistically significant (p:0,000). Additionally, Phosphorus levels (average) were 3,01 mg/100 ml and 2,19 mg/100 ml, respectively. This difference was also statistically significant (p:0,000). Among dogs with leishmaniasis the average serum 25- OH-D3 level was measured as 51,89 nmol/L and was measured as 70,01 nmol/L among healthy dogs. Statistically, there was no significant difference between two groups in serum 25-OH-D3 levels (0,252). The ALP levels among infected and non-infected dogs serum were measured as137,1 U/L and 104,5 U/L, respectively. Statistically, there was a significant difference between two groups (p:0,026). It can be concluded that leishmaniasis may have negative effects on bone metabolism among dogs according to our findings: the increase in serum ALP levels, hypocalcaemia and hypophosphatemia.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49268961&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/717
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ.pdf948.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.