Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/716
Title: Türk tekstil sektöründe veri zarflama ile performans analizi
Other Titles: Performance analysis with data envelopment analysis on turkish textile industry
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Demir, Neslihan
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Türk Tekstil Sektörü
Performans
Veri Zarflama Analizi
Malmquist İndeksi
Turkish Textile Industry
Performance
Data Envelopment Analysis
Malmquist Total Factor Productivity Index
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşme ile birlikte, sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere karşı varlığını sürdürebilmek için, tekstil sektörü değişim ve yeniliklere açık olmalıdır. Bu değişim ve yenilikleri gerçekleştirebilmek için öncelikle sektörü tanımak ve bu yüzden de bir performans analizi yapmak gerekmektedir. Bu bakış açısıyla, bu çalışmanın ana konusunu Türk Tekstil Sektöründe performans analizi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin beraberinde getirdiği ağır rekabet şartları altında Türk Tekstil Sektörünün performans analizini, 2003-2010 yılları arasını kapsayan verilerle Veri Zarflama Analizi yöntemi yardımıyla gerçekleştirmektir. Bu amaçla, Türk Tekstil Sektörüne ilişkin üç girdi ve bir çıktı bileşeni verileri Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde edilerek Veri Zarflama Analizi yöntemi ile analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, elde edilen bulgulardan yola çıkarak Türk Tekstil Sektörünün 2003-2010 yılları arası performans durumu analiz edilerek sektör performansının nasıl artırılabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur.
Due to globalization, Textile Industry, which is a conventional branch of industry, should be open to changes and innovations for maintaining against the rapid improvements at the social and economic life. It is necessary to introduce the industry and also to analyze performance of the industry for carrying out these changes and innovations. With this point of view, performance of the Turkish Textile Industry is the main subject of this study. Under the severe conditions of rivalry brought about by globalization, the purpose of this study is to analyze the performance of Turkish Textile Industry with applying Data Envelopment Analysis between 2003-2010 years. With the data on Turkish Textile Industry about 3 inputs and 1 output is obtained from database of Turkish Statistical Institute. This paper focuses on analyzing the performance by Data Envelopment Analysis method. As a result of the findings about performance analysis, the performance of the Turkish Textile Industry between 2003-2010 years is mentioned and a couple of suggestions about how the performance of textile industry is improved.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51481155&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/716
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NESLİHAN DEMİR.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf164.6 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf97.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.