Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/696
Title: Uluslararası entegrasyonun sermaye maliyeti ve firma değerleme modelleri üzerindeki etkileri
Other Titles: The effects of international integration on cost of capital and firm valuation models
Authors: Demir, Sezgin
Dokuzfidan, Çağla
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalı
Keywords: Firma Değerlemesi
Firm Voluation
Kaynak Maliyeti
Resource Cost
Sermaye Maliyeti
Cost of Capital
Uluslararası Bütünleşmeler
International Integrations
Varlık Fiyatlandırma
Asset Pricing
Öz Sermaye
Equity Capital
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşme sonucu finansal piyasaların gelişmesi, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkması, farklı ülke bloklarınca ekonomik birlik oluşturma çalışmaları ve uluslar arası ortak muhasebe diline geçilmesi firma değerlemeleri için büyük kolaylık getirmiştir. Günümüzde özellikle global ekonomi düzeninin gerektirdiği regülasyonları doğru uygulayan ülkelere dünyanın dört bir yanından portföy ve doğrudan sermaye yatırımları gelmektedir. Sermaye maliyeti ve varlık değerleme modelleri finans dünyası açısından büyük öneme sahiptir. Hisse senedi getirileri üzerinde firmalara özgü faktörlerin etkisi ve bu faktörlerin açıklayıcı güçlerinin tespit edilmesi, son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin gerçekleştirilmiş ve halen günümüzde gerçekleştirilmekte olan birçok araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, tek faktörlü lokal ve global Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli'nin (SVFM) kur baskısı seviyesi göreceli olarak yüksek (düşük) İMKB firmalarının öz sermeye maliyeti tahmininde yarattığı pratik farklılıkların ne ölçüde yüksek (düşük) olduğu araştırılacaktır. Ülke çapında sermaye maliyeti ve varlık değerleme modellerinin, uluslar arası entegrasyon çerçevesinde firma değerini bulmada yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışma ile eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada temel olarak, İMKB' de işlem gören şirketlere ait hisse senedi verileri ile mali tablolarında yer alan finansal veriler kullanılacaktır. Sonuç olarak lokal ve global SVFM' nin öz sermeye maliyeti tahminleri arasındaki fark firmanın kur riski ile ilgilidir. Bu ilişkinin ortaya konması kur riskinin değişmelerinde işletmelerin sermaye maliyetlerindeki değişim elde edilebileceği için firma değerleri daha gerçekçi bir şekilde bulunacak ve yatırımcılara hisse senedi fiyatları ile ilgili güvenilir değişkenler sunulabilecektir. Çalışmanın bu yapısıyla Türkiye' de ilk olması düşünülmektedir.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=33589273&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/696
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10003347.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
Çağla Dokuzfidan.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.