Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/689
Title: Yabancı doğrudan yatırımların makroekonomik ve verimlilik etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan örneği
Other Titles: Productivity and macroeconomic effects of foreign direct investment: The case of Turkey, China and India
Authors: Peker, Osman
Göçer, İsmet
TR15484
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
Keywords: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Foreign Direct İnvestments
Ekonomik Etki
Economic Effect
Hindistan
India
Makroekonomi
Macroeconomy
Makroekonomik Etki
Macroeconomic Effects
Türkiye
Turkey
Verimlilik
Productivity
Yabancı Sermaye Yatırımları
Foreign Capital İnvestments
Yatırımlar
Investments
Çin
China
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yabancı Doğrudan Yatırımların (YDY), ev sahibi ülkeye; bilgi, teknoloji ve sermaye getireceği, ülkede verimliliği arttıracağı, ekonomik büyümeyi hızlandıracağı, cari işlemler açığının kapatmasına katkı sağlayacağı, yatırımları ve istihdamı arttıracağı kabul edilmektedir. Bu çalışmada; YDY'nin ev sahibi ülkede verimliliğe olan katkıları ve makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri Türkiye, Çin ve Hindistan örnekleminde, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaçla; YDY'nin verimlilik, ekonomik büyüme, cari işlemler açığı, yurtiçi yatırımlar ve istihdam üzerindeki etkileri, 1980-2011 dönemi yıllık verileri kullanılarak, yapısal kırılmaları göz önünde bulunduran zaman serisi analiz yöntemleriyle, ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan ampirik analizler sonucunda YDY'deki %1'lik artışın Türkiye'de; toplam faktör verimliliğini %0.10, ekonomik büyümeyi %0.49 ve yurtiçi yatırımları %0.12 oranında arttırdığı, cari açığı %2.79, istihdamı ise %0.01 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Çin'de; toplam faktör verimliliğini %0.35, ekonomik büyümeyi %0.74, cari işlemler fazlasını %1.50, yurtiçi yatırımları %0.08 ve istihdamı %0.042 oranında arttırdığı görülmüştür. Hindistan'da ise; toplam faktör verimliliğini %0.08, ekonomik büyümeyi %0.17 ve istihdamı %0.015 oranında arttırdığı, yurtiçi yatırımları %0.05, cari açığı da %0.21 oranında azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.
It is accepted that Foreign Direct Investment (FDI) will bring knowledge, technology and capital to host country and will increase efficiency, accelerate economic growth, contribute to cover the current account deficit, increase investment and employment in the host country. In this study; FDI's contributions to host country's productivity and effects on macroeconomic indicators has been analyzed as comparative in Turkey, China and India case. For this purpose, effects of FDI on productivity, economic growth, current account deficit, domestic investments and employment were separately investigated by means of time series analysis methods which consider structural breaks by using 1981-2011 period annual data. As a result of the empirical analysis 1% increases of FDI in Turkey, increases total factor productivity by 0.10%, economic growth by 0.49% and domestic investments by 0.12%, decreases current account deficit by 2.79% and employment by 0.01%. It was observed that it increases the total factor productivity by 0.35%, economic growth by 0.74%, current account surplus by 1.50%, domestic investments by 0.08% and employment by 0.042% in China. On the other hand in India it increases the total factor productivity by 0.08%, economic growth by 0.17% and employment by 0.015% and decreases domestic investments by 0.05% and current account deficit by 0.21%.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=33588968&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/689
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ref no 465280-İsmet Göçer.pdfDoktora Tezi2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.