Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/684
Title: Psikoeğitimin şizofreni ailelerinin yük algılarına olan etkisi
Other Titles: The effect of psychoeducation to the perception burden on families schizophrenia
Authors: Arslantaş, Hülya
Çabuk, Müge
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelği Anabılım Dalı
Keywords: Şizofreni
Bakım Verici
Yük
Psikoeğitim
Schizophrenia
Burden
Psychoeducation
Caregiver
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmamız psikoeğitimin, şizofreni hastalarının bakım vericilerinin yük algılarına olan etkisini belirlemek amacıyla planlanmış, "öntest-sontest kontrol gruplu desen" etkili bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Eylül 2011- Ekim 2013 tarihleri arasında DSM-IV'e göre şizofreni tanısıyla poliklinikte takip edilmekte olan hastalar ve araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan bakım vericileriyle yürütülmüştür. Toplamda 30 çalışma ve 30 kontrol grubuna ulaşılmıştır. Araştırmaya alınana hastalar ve bakım vericilere soru formu, bakım vericilere Algılanan Aile Yükü Ölçeği başlangıçta ve üç ay sonra uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca hastaların ve bakım vericilerin demografik özellikleri ile bakım vericilerin yük algıları arasındaki ilişkiye bakılmış, gelir durumu ve hastaların cinsiyetlerinin bakım yükünü etkilediği, gelir azaldıkça bakım yükünün arttığı, hastaları erkek olan bakım vericilerinde daha fazla yük algıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma grubunda psikoeğitimden sonra bakım vericilerin objektif yük puanında değişiklik olmamış, subjektif yük ve toplam yük puanlarında anlamlı bir azalma olmuştur. Psikoeğitimin bakım vericilerin yük algısını azaltmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol grubunda objektif yük puanında anlamlı bir artış olurken, subjektif yük ve toplam yük puanlarında anlamlı bir azalma olmuştur.
In this research, the effect of psychoeducation given to the caregivers of schizophrenia patients on caregivers' perception of burden has been examined. In the research, trial model with pre-test & post-test control group was used. The research was carried out at Adnan Menderes University Research and Application Hospital between September 2011 and October 2013. According to DSM-IV patients with the diagnosis of schizophrenia who followed at policlinic has been chosen. It was achieved 30 study group and 30 control group. In the research question form was applied to patients and caregivers; Perceived Family Burden Scale was applied to caregivers before training and three months after training. Besides, in the study relationship between patients and caregivers' demographic characteristics and caregivers' perception of burden has been examined. It was seen that income status and patient'gender affected perception of burden. It is concluded that when income decreases and patient's gender male care burden increases. In the study group at the end of the psychoeducation, caregivers' objective burden points hasn't been changed, a meaningful decrease has been obtained in subjective burden and total burden points. As the findings obtained from the research were examined, it was seen that psychoeducation contributed to the decrease of caregivers' perception of burden. In the control group a meaningful increase has been obtained in caregivers' objective burden points, a meaningful decrease has been obtained in subjective burden and total burden points.
URI: http://hdl.handle.net/11607/684
http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50094228&idt=1
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10028574.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.