Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/677
Title: Konaklama işletmelerinde dış kaynak kullanımı olarak özel güvenlik; Kuşadası bölgesindeki oteller üzerine bir araştırma
Other Titles: Private security in accomodation management as an outsourch; an investigation on hotels in Kuşadası area
Authors: Şenkayas, Hüseyin
Atan, Hamza
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı
Keywords: Dış Kaynak Kullanımı
Özel Güvenlik
Konaklama İşletmeleri
Outsourcing
Private Security
Accommodation Managements
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Outsourcing, which is contracting out of an internal business process to a third-party organization, has increased in last 20 years. Outsourcing is used in labor-intensive tourism sector during the supplementary operations as it is used in almost every sector nowadays. As security service can be considered as a supplementary activity for hotels it is one of the services in which hotels may apply outsourcing. In our research we aim to determine if the hospitality establishments are using outsourcing for security operations or not. In this sense, firstly, private security concept, the law no 5188 which determines the procedures and basics of private security and outsourcing concept are defined. Then, research focused on usage of outsourcing implementations for private security operations in hospitality establishments. In stage of gathering data, a questionnaire method is applied to hotel managers in Kuşadası. After looking at the data gathered in our research, we determined that outsourcing for private security implementations are not very common in hotels in Kuşadası region.
İşletmelerin uzman olmadıkları kimi faaliyetlerini uzman şirketlere bir sözleşme dahilinde yaptırması olarak tanımlanan dış kaynak kullanımı, özellikle son 20 yılda artış göstermiştir. Günümüzde hemen hemen her sektörde başvurulan dış kaynak kullanımı hizmet odaklı turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin tamamlayıcı faaliyetlerinde başvurulmaktadır. Güvenlik hizmeti de otellerin tamamlayıcı bir faaliyeti olarak düşünüldüğünde otel işletmelerinde dış kaynak kullanımına gidilebilecek hizmetlerdendir. Araştırmamızda konaklama işletmelerinin güvenlik konusunda dış kaynak kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda ilk başta özel güvenlik, ülkemizde özel güvenliğin usul ve esaslarını belirleyen 5188 sayılı yasa ve dış kaynak kullanımının tanımlamaları yapılmış daha sonra konaklama işletmelerinde özel güvenliğin dış kaynak olarak kullanılması uygulamalarına yoğunlaşılmıştır. Verilerin elde edilmesi aşamasında anket yöntemine başvurulmuş ve Kuşadası bölgesindeki otel yöneticilerine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler dikkate alındığında Kuşadası bölgesindeki otellerde dış kaynak kullanımı olarak özel güvenlik uygulamalarının pek yaygın olmadığı tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/677
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HAMZA ATAN .pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf193.5 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRAC.pdf181.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.