Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/642
Title: Fethiye ilçe merkezindeki peyzaj alanlarının sulanmasında karşılaşılan sorunlar ve alternatif çözüm önerileri
Other Titles: The problems encountered in the irrigation of landscape of fethiye city center and alternative solution proposals
Authors: Sezgin, Fuat
Yazar, Kemal
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Peyzaj
Landscape
Sulama
Irrigation
Yağmurlama Sulama
Sprinkler Irrigation
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Fethiye ilçe merkezindeki peyzaj alanlarının sulanmasında karşılaşılan sorunlar ve alternatif çözüm önerileri belirlenmiştir. Araştırma ilçe merkezindeki dört büyük parkta yürütülmüştür. Dört parktan 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerden alınan toprak örnekleri ile dört ay boyunca aylık olarak alınan su örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; araştırma alanı topraklarının kumlu-tın ve kumlu-killi-tın özellikte oldukları görülmüştür. Toprakların pH değerlerinin 7,30 - 7,91, EC değerlerinin 0,85 ' 1,91 dS/m, tarla kapasitesi % 9,07 - 39,52, solma noktası % 5,28 - 25,60, hacim ağırlıkları 1,23 - 1,81 gr/cm3 arasında değişmektedir. Sulamada kullanılan sularda pH 7,5 - 8,1, EC 0,593 ' 2,929 dS/m arasında değiştiği saptanmıştır. Su örnekleri, ABD Tuzluluk Laboratuvarı Sınıflandırma sistemine göre değerlendirildiğinde Atatürk parkında C2S1, Uğur Mumcu parkında C3S1, Alparslan Türkeş parkında C3S1 ve Haluk Özsoy parkında da C3S1 sulama suyu sınıfında olduğu ve yüksek tuzlu sular kategorisinde yer aldıkları belirlenmiştir. Araştırma alanında kullanılan suların kalite açısından düşük olduğu, bununla birlikte toprakların uygun özelliklere sahip olmasının önemli bir problemle karşılaşılmamasında etken olduğu düşünülmektedir. Araştırmada, Haluk Özsoy parkında infiltrasyon testi ve buna paralel olarak örnek bir yağmurlama sulama projesi tasarlanmış ve mevcut kurulu sistemle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, kurulu sulama sisteminde homojen bir su uygulamasının olmadığını, yağmurlama sulamada homojenitenin sağlanmasında önemli bir parametre olan başlık debisi ve tertip aralığını belirlemek için infiltrasyon hızının ölçülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Thıs research aıms to determine the problems encountered and proposed alternative solutions for the irrigation of the landscape of Fethiye city center. The research took place in four large parks of Fethiye city center. Soil samples were taken from these four parks from 0 ' 30 cm, 30 - 60 cm and 60 ' 90 cm depth, as well as water samples once every month during four months. Some physical and chemical analyses were made of all these soil and water samples and the results were evaluated. According to the results of the research, it has been seen that the characteristics of the soil of the researched area is sandy-loamy and sandy-clayey-loamy. The pH values of the soil vary between 7,30 ' 7,91; EC values between 0,85 ' 1,91 dS/m; the field capacity between 9,07 ' 39,52 % ; wilting point values between 5,28 ' 25,60 % ; bulk density values between 1,23 ' 1,81 gr/cm3. It has been determined that the pH values of the water used in irrigation vary between 7,5 ' 8,1 and EC values of the water vary between 0,593 ' 2,929 dS/m. When the water samples are evaluated according to US Salinity Laboratory Classification, it has been determined that these four parks are in the category of High Salinity Water and Atatürk Park is in C2S1, Uğur Mumcu Park is in C3S1, Alpaslan Türkeş Park is in C3S1 and Haluk Özsoy Park is in C3S1 Irrigation Water Classification. It is thought that the water used in irrigation where the research was done is of low quality; but, on the other hand, because the soil has proper characteristics, no major problem was encountered. In this research, in Haluk Özsoy Park, an infiltration test has been proposed to be taken and at the same time an irrigation system by sprinkling water has to be designed. This proposed irrigation system together with infiltration test has been compared with the existing irrigation system. The results of the research have shown that there is no homogenous irrigation implementation in the exisiting irrigation system and it is necessary to measure the velocity of infiltration in order to determine the hood flow rate and the distance between hoods. These measurements are very important parameters to obtain the homogenity in irrigation by sprinkling water.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49146109&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/642
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zir_kemal yazar_abstract pdf.pdf95.11 kBAdobe PDFView/Open
zir_kemal yazar_ozet pdf.pdf96.85 kBAdobe PDFView/Open
zir_kemal yazar_tez.pdfYüksek Lisans Tezi2.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.