Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/639
Title: Sıvı hayvan gübresinin pamuk tarımında üst gübre olarak kullanılabilirliği ve uygun doz araştırması
Other Titles: The research of usability of liquid animal manure as top-dressing and suitable dosage in cotton cultivation
Authors: Aydın, Mehmet
Akyol, Nebi
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Bölümü, Toprak Bilimi ve Bitki besleme Anabilim Dalı
Keywords: Pamuk
Gübreler
Gübreleme
Sıvı Gübreleme
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, pamuk yetiştiriciliğinde sıvı hayvan gübresinin üst gübre olarak kullanılabilirliği ele alınmıştır. Deneme Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu arazisinde, 2012 yılı Mayıs ayında kurulmuştur. Deneme 2 adet kontrol ve 4 adet sıvı hayvan gübresi olmak üzere toplam altı konudan oluşmuştur. Sıvı hayvan gübresi dozları 4, 8, 12 ve 16 kg N/da, kontrol dozları ise 0 ve 9 kg N/da (kimyasal gübre) şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmada yaprak besin elementi içeriği, bitki boyu, odun dalı sayısı, meyve dalı sayısı, açık koza sayısı, kapalı koza sayısı gibi kantitatif özellikler, çırçır randımanı, 100 tohum ağırlığı, lif mukavemeti, lif uzunluğu, lif inceliği, erkencilik oranı ve toplam kütlü pamuk verimi değerleri belirlenmiştir. Kontrol uygulamasına (0 kg N/da) göre sıvı hayvan gübresi uygulamaları yaprak N ve Ca içeriğini arttırmış, Fe içeriğini düşürmüş, diğer besin elementi içeriklerini ise etkilememiştir. Ayrıca sıvı hayvan gübresi uygulaması ile bitki boyu, meyve dalı sayısı, odun dalı sayısı, kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı ve 100 tohum ağırlığı üzerine olumlu etkiler belirlenmiştir. Kalite özelliklerine olan etkisi ise önemsiz bulunmuştur. En yüksek kütlü pamuk verimi sıvı hayvan gübresi uygulaması (12 kg N/da) ve kontrol (9 kg N/da, amonyum nitrat formunda) uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan bu çalışma ile sıvı hayvan gübresinin pamuk tarımında üst gübre olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.
In this study, usabılıty of liquıd animal manure as top-dressıng in cotton was discussed. The treatment was established in lands of Nazilli Cotton Research Stations in May of 2012. The treatment comprised totally 6 application,,2 control and 4 liquid animal manure. Liquid animal manure doses occured as 4, 8, 12 ve 16 kg N/da, and control parcels occured as 0 and 9 kg N/da(chemical fertilizer). In the study, quantitive characteristics were analyzed such as leaf nutrient content, plant height, number of monopodia, number of sympodia, the number of open boll, the number of closed boll; ginning out turn, 100 seed weight, fiber strength, fiber length, fiber fineness, earliness and total seed cotton yield values. It was determined that liquid animal manure application increased N and Ca content and decreased Fe content of leaf, and no effect was detected on the other nutrient elements content. Besides, positive effects were determined on plant height, number of sympodia, number of monopodia, seed cotton yield, ginning out turn and 100 seed weight. The highest cotton unseed yield was obtained from the liquid manure application ( 12 kg da-1 ) and amonium-nitrate application (control-2), and no change was identified statistically in qualitative specifications. The highest cotton gin yield was obtained from the dose of 12 kg da-1. With this study, the usability of liquid manure was determined as a top-dressing in cotton cultivation.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52631150&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/639
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zir_nebi akyol_abstract.pdf484.81 kBAdobe PDFView/Open
zir_nebi akyol_ozet.pdf495.85 kBAdobe PDFView/Open
zir_nebi akyol_tez.pdf948.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.