Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/571
Title: Bilişim teknolojisi öğretmenlerinin modüler eğitim programına ilişkin görüşleri : Aydın ilinde bir durum çalışması
Other Titles: Information technology reachers' views about modular curriculum : a case study in Aydın
Authors: Arabacıoğlu, Taner
Keywords: Modüler Eğitim Programı
Mesleki ve Teknik Eğitim
Bilişim Teknolojileri
Öğretmen Görüşü
Issue Date: 2013
Publisher: İlköğretim Online
Citation: İlköğretim Online, 12(1), 148‐157, 2013
Abstract: Bu çalışmanın amacı Endüstri Meslek ya da Teknik Lisede görev yapan Bilişim Teknolojisi öğretmenlerinin modüler eğitim programı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmaya, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Aydın ve ilçelerinde görev yapan yedi öğretmen katılmıştır. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmenler, toplam 14 sorunun yer aldığı görüşme formunu yaklaşık 20 dakikada yanıtlamışlardır. Ham veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak kodlanmış ve temalar saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ölçme-değerlendirme süreçleri, modül içerikleri, hizmetiçi eğitim, materyal ihtiyacı ile ilgili sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunların yanında modüler eğitim programının öğretmenlerin uzmanlaşmasına olanak sağlaması ve sınıftaki öğrenci sayısının artışı sonucu gerçekleşen grup uygulaması olumlu olarak değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11607/571
Appears in Collections:Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Makale Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
v12s1m11.pdfYayıncı Sürümü353.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.