Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/506
Title: Dışkıda giardia intestinalis tanısında üç yöntemin (mikroskobik inceleme, direkt floresan antikor testi, immunokromatografik yöntem) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Comparison evaluation of three methods (microscopic examination, direct fluorescent antibody assay, immunochromatographic method) in diagnosis of giardia intestinalis in stool specimens Yazar:SENEM YAMAN KARADAM
Authors: Ertuğ, Sema
Karadam, Senem Yaman
Keywords: DFA
Direkt Mikroskobik İnceleme
Giardia Intestinalis
IK
Direct Microscopic Examination
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Kamçılı bir protozoon olan G. intestinalis'in neden olduğu giardiosis tüm dünyada ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan protozoon hastalığı olarak bildirilmektedir. Endüstriel ülkelerde %2-5 arasında, gelişmekte olan ülkelerde %20-30'a varan oranlarda yayılış gösterdiği belirtilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve çocuklarda salgınlar yapabilmekte ve ciddi sosyoekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Bu kayıpların önlenebilmesi için şüphesiz ilk adım doğru ve hızlı tanı koyarak hasta veya taşıyıcı kişilerin saptanması ve uygun şekilde tedavi edilmesinin sağlanmasıdır. Ülkemizde de son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı bölgelerde %0,8'den %54,8 e kadar değişebilen oranlar bildirilmiştir. Dışkıdaki parazitin tanısında mikroskobik bakı, çeşitli boyama yöntemleri, Direkt Fluoresan Antikor Tekniği (DFA), Enzyme Linked Immunosorbant Assay (ELISA), immunokromatografik (IK) ve Polymerase Chain Reaction (PCR) gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin duyarlılık ve özgüllüğü ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı G.intestinalis tanısında sıklıkla kullanılan direkt mikroskobik inceleme ve konsantrasyon yöntemi sonrası direkt mikroskobik inceleme ile DFA ve IK yöntemlerinin paraziti saptama açısından birbirine olan üstünlüğünü saptamak ve tanı için en uygun olabilecek yöntemi araştırmaktır. Çalışmaya parazit araştırılması amacıyla laboratuvarımıza gönderilen dışkı örneklerinden nativ-lugol ve/yeya formol-etil asetat çöktürme yöntemi ile G.intestinalis saptanan 25 ve kontrol grubu olarak parazit saptanmayan 25 örnek dahil edilmiştir. Dışkıların mikroskobik incelemeleri yapıldıktan sonra, DFA ve IK yöntemleri ile çalışılmak üzere -20 ºC'de saklanmıştır. Saklanan dışkılar DFA (CeLLabs, Crypto/Giardia-Cel IF) ve IK (RIDA QUICK, Cryptosporidium /Giardia Combi Dipstick) testleri ile üretici firmaların önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. Çalışmamızda nativ-lugol ve/yeya formol-etil asetat çöktürme yöntemi ile G.intestinalis saptanan 25 dışkının tamamında DFA ile parazit görülmüştür. IK yöntemi ile 24 dışkıda parazite özgü bant saptanırken, bir dışkıda saptanamamıştır. Kontrol grubundaki G.intestinalis saptanmamış olan 25 dışkının tamamında hem DFA hem de IK yöntemi ile parazit saptanmamıştır. Sonuç olarak, G.intestinalis tanısında mikroskobik bakı referans olarak alındığında DFA'nın özgüllük ve duyarlılığının %100, IK'in duyarlılığının %96, özgüllüğünün ise %100 olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda, IK yönteminin, kolay uygulanabilmesi deneyimli personel ve laboratuvar alt yapısı gerektirmemesi, hızlı sonuç vermesi gibi avantajlı yönleri nedeni ile tanı laboratuvarlarında ve ayrıca kitle taramalarında kullanılacağı düşünülmüştür. Ayrıca IK'nın kit birim fiyatı maliyetinin 12.8 TL ile kit birim fiyatı 25.5 TL olan DFA'ya göre daha uygun maliyetli olduğu düşünülmüştür. DFA yönteminin ise alt yapısı güçlü laboratuvarlarda deneyim gerektirmeyen personel tarafından değerlendirebileceği, ancak maliyetinin geleneksel yöntemlere göre fazla olduğu kanısına varılmıştır. Giardiosis caused by a flagellated protozoon G. intestinalis, is known as the most common protozoon disease all over the world, especially in developing countries. Prevalence rate is stated to be around 2-5% in industrial countries, 20-30% in developing countries. It becomes contagious especially in developing countries and among children, causing serious socio-economic loses. In order to prevent these loses, the first step is to determine the sick and disease carrier people and provide relevant cure by correct and fast diagnosis without doubt. In Turkey when recent studies are examined, different ratios between 0,8% and 54,8% are stated. In diagnosis of the parasite, many different methods are used, such as microscopic examination, various colouring techniques, Direct Florescent Antibody Assay (DFA), Enzyme Linked Immunosorbant Assay (ELISA), Immunochromatographic Method (IK) and Polymerase Chain Reaction (PCR). There is not enough study on these methods senstivity and specificity. The aim of this study is to make a comparison between direct microscopic examination and direct microscopic examination after concentration method and DFA and Immunocromatographic methods in finding out the parasite and the best suitable method for diagnosis. In this study 25 stool samples that G.intestinalis has been diagnosed through native-lugol and/or formol-ethil acetate concentration method and 25 non parasite diagnosed samples as control group has been examined. These samples have all been sent to our laboratory for parasite examination. After microscopic examination of stools, they have been kept at -20 ºC for future DFA and IK methods examination. The preserved stool samples have been studied with DFA (CeLLabs, Crypto/Giardia-Cel IF) and IK (RIDA QUICK, Cryptosporidium /Giardia Combi Dipstick) tests as per the manufacturing companies recommendations. In our study, by DFA method, parasites have been detected in all 25 stool samples that G.intestinalis has been diagnosed through native-lugol and/or formol-etil asetat concentration method. By IK method, particular bant for the parasite have been detected in 24 samples, whereas one has not been observed. No parasites have been determined in all 25 samples in the control group where G.intestinalis have not been diagnosed. As a result, in diagnosis of G.intestinalis, when microscopic examination is taken as reference, DFA's senstivity and specificity is noted as 100%, IK's senstivity is noted as 96% and specificity as 100%. In our study, it's been thought that IK method can be used in diagnosis laboratories and mass scanning due to its advantages in easy application, no experienced staff and laboratory infrastructure necessity and giving fast results. Besides, it's been observed that IK kit unit price of 12,80 TL is much cheaper than DFA kit unite price of 25,50 TL. It's been judged that DFA method can be evaluated in the laboratories with strong infrastructure with no experienced staff, but its cost is higher than the traditional methods.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50427870&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/506
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
senem yaman karadam_doktora tezi.pdf894.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.