Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4959
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDereceli, Çağatay-
dc.contributor.authorKulcu, Kadir-
dc.date.accessioned2023-02-10T06:59:30Z-
dc.date.available2023-02-10T06:59:30Z-
dc.date.issued2023-
dc.date.submitted2023-01-23-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/4959-
dc.description.abstractAmaç: Yapılan araştırmanın amacı, sporcu tatmini ve tutkunluğu arasında seçili olan değişkenler çerçevesinde 14-19 yaş gruplarında incelenme olarak belirlenmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 Aydın İli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ ne bağlı, Koçarlı Kapalı Spor Salonu ve Efeler Atatürk Kapalı Spor Salonunu müsabaka dönemleri içerisinde aktif olarak kullanan 175 lise sporcularını kapsamaktadır. Veri toplama aracı olarak Tutkunluk Ölçeği, Kişisel Bilgi Formu ve Sporcu Tatmin Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda sporcu tatmini ve tutkunluk ölçeği puanında cinsiyet değişkeni değerlendirmesinde bireysel performans tatmini boyutunda; spor yapma süreleri değişkeninde; anne tutumu değişkeninde bireysel performans tatmini ve kişisel tedavi tatmini; baba tutumu değişkeninde birseysel performans tatmini; Antrenör tutumu değişkeninde kişisel tedavi tatmini; Sporcu psikoloğundan destek alma değişkeninde kişisel tedavi tatmini; Müsabakadan ötürü içsel konuşma değişkeninde ise eğitim öğretim tatmini arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. (P<0,05) Sonuç: Yapılan araştırmalar işlerinden tatmin olan kişilerin duygusal olarak daha istikrarlı olduklarını göstermiştir. Duygusal istikrarsızlık yaşamın her safhasında tatminsizlik algılanmasına neden olabileceği söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sporcu, tatmin, tutkunluk.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL ONAY i TEŞEKKÜR ii İÇİNDEKİLER iii TABLOLAR DİZİNİ v ÖZET vi ABSTRACT vii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Sporcu Tatmini 3 2.1.1. Tatmin Kavramı 4 2.1.2. İş Tatmini İle İlgili Başlıca Kavramlar 4 2.1.3. Sporcu Tatmininin İlişkili Olduğu Konular 6 2.1.3.1. Rol Kabulü 11 2.1.3.2. Rol Tatmini 12 2.1.3.3. Rol Belirsizliği 13 2.1.3.4. Takım Bütünlüğü 15 2.1.4. İş Tatmini İle İlgili Yapılan Çalışmalar 16 2.2. Tutkunluk 20 2.2.1. Tutkunluk Ve İlişkili Kavramlar 21 2.2.2. İki Boyutlu Tutkunluk Modeli 22 2.2.3. İşe Tutkunluk 24 2.2.4. Tutkunluğu Etkileyen Faktörler 26 2.2.5. Tutkunluğu Sağlama Stratejileri 27 2.2.6.Tutkunluk Sonuçları 30 2.2.7. Tutkunluk ile İlgili Yapılan Çalışmalar 32 3. GEREÇ VE YÖNTEM 35 3.1 Araştırmanın Modeli 35 3.2. Evren ve Örneklem 35 3.3.Araştırmanın Sınırlılıkları 36 3.4. Veri Toplama Araçları 36 3.4.1. Tutkunluk Ölçeği 36 3.4.2. Sporcu Tatmin Ölçeği 37 3.5. Verilerin Analizi 37 4. BULGULAR 38 5. TARTIŞMA 50 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 52 KAYNAKLAR 55 EKLER 65 Ek 1Tutkunluk Ölçeği 65 Ek 2 Sporcu Tatmin Ölçeği 66 Ek 3Demografik Bilgiler 68 BİLİMSEL ETİK BEYANI ……………………………………………………………..69 ÖZ GEÇMİŞ 70tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.title14- 19 yaş gruplarında sporcu tatmini ve tutkunluğu arasındaki ı̇lişkinin çeşitli değişkenler açısından ı̇ncelenmesi Aydın ı̇li örneğitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between the sports taste and passion in the 14-19 age groups by various variables example of aydin provincetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimitr_TR
Appears in Collections:Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.