Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/489
Title: Sağlıklı ve otitis eksternalı köpeklerden izole edilen Staphylococcus İntermedius 'un eksfoliatif toksininin belirlenmesi
Other Titles: Determination of Staphylococcus İntermedius's exfoliative toxin isolated from healthy dogs and dogs with otitis externa
Authors: Savaşan, Serap
Yılmaz, Özgenur
Keywords: Köpek
Staphylococcus Intermedius
Eksfoliatif Toksin
Otitis Eksterna
Dog
Exfoliative Toxin
Otitis Externa
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: S. intermedius'un köpeklerde otitis eksternaya neden olan türler arasında yer aldığı ve sık izole edildiği bilinmektedir. Ayrıca sağlıklı köpeklerin mukoz membranlarında kommensal olarak bulundukları için ağız, kulak, burun, farenks ve anüslerinden de izole edilebilirler. S. intermedius'un toksin üretimi ve süperantijen olma özelliği ile zoonotik öneme sahip bir bakteri türü olduğu bilinmektedir. S. intermedius'un ürettiği toksinlerden en önemlisi, epidermolitik bir toksin olan eksfoliatif toksindir. Bu çalışmada, S. intermedius'un eksfoliatif toksinini kodlayan siet geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniğiyle belirlenmesi ve sağlıklı köpeklerle otitis eksternalı köpekler arasındaki oranının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamız için farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki 52 otitis eksternalı ve 48 sağlıklı köpeğin kulaklarına ait toplam 100 örnek alınmıştır. Otitis eksternalı köpeğe ait izole edilen suşlardan 46 tanesinde bakteriyolojik üreme gözlenirken, yapılan fenotipik ve biyokimyasal testler sonucunda 22 örneğin koagulaz pozitif stafilokok olduğu belirlenmiştir. 22 suşun: 16 tanesinin otitis eksternalı köpeklerin kulaklarına, altı tanesinin ise sağlıklı olanlara ait olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 22 koagulaz pozitif stafilokok suşun, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniğiyle nuc genleri belirlenmiş ve suşların beş tanesinin S. intermedius olduğu genotipik olarak doğrulanmıştır. Sonrasında, bu suşlarda eksfoliatif toksinini kodlayan siet geni PZR tekniğiyle beş örnekte belirlenmiştir. siet geni: 16 otitis eksternalı köpekten izole edilen suşların dört tanesinde bulunurken, altı sağlıklı köpekten izole edilen suşlarda ise bir tanesinde saptanmıştır. Sonuç olarak; köpeklerden izole edilen suşlarda eksfoliatif toksini kodlayan siet geninin saptanması, S. intermedius'un eksfoliatif toksininin köpeklerde otitis eksternaya yol açtığını kanıtlamaktadır. Çalışmada sağlıklı köpeklere ait bir suştada siet geni saptanmış olması ise hastalığın asemptomatik seyrinden ileri geldiği düşünülmektedir. Köpeklerde otitis eksternaya sebep olan stafilokokların ve bu stafilokokların virulens özelliklerinden siet geninin hızlı ve güvenilir olarak belirlenmesi, tedavi ve korunma anlamında hastalıkla daha etkili mücadele için klinik olarak önemli bilgiler sunacaktır. S. intermedius causing otitis externa include species which are known and frequently isolated. In addition S. intermedius can be found commensals as in mucous membrane of mouth, ear, nose, pharynx and anus of healthy dogs and can be isolated from there. Because of producing toxin and being superantigen, S. intermedius is an important zoonotic feature bacteria. The most important producing toxin which by S. intermedius is exfoliative toxin (siet). Aim of this study was to develop a Polymerase Chain Reaction (PCR) technique for determinate of siet gene encoding exfoliative toxin in S. intermedius and to compare its presence ratio between S. intermedius isolates from healthy and dogs with otitis externa. We used 100 isolates (52 isolates from dogs with otitis externa, 48 isolates from healthy dogs) in this study. This isolates collected from ears of dogs which different breed, age and sex. Although 22 isolates (16 isolates dogs with otitis externa, six isolates healthy dogs) were coagulase positive staphylococci result from phenotypic and biochemical tests, bacterial growth was observed in 46 isolates of isolated from dogs with otitis externa. nuc genes of this 22 isolates were determinated with PCR technique and five isolates (four isolates from dogs with otitis externa, one isolates from healthy dogs) of this 22 isolates were genotypically verified which they are S. intermedius. After that siet gene encoding exfoliative toxin was determinated with PCR technique in this five isolates. Consequently, exfoliative toxin of S. intermedius causes otitis externa in dogs has proven based from determinating siet gene encoding exfoliative toxin in collected isolates from dogs. The reason for determinating siet gene from one heatlhy dog isolates believed to be caused by the course of the disease asymptomatic. Rapid and secure detection of staphylococci causing otitis externa in dogs and their virulence markers like siet gene will provide important data for clinical practice to manage the disease more effectively by means of treatment and preventation.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50427802&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/489
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozet.pdf97.86 kBAdobe PDFView/Open
Özgenur YILMAZ_tez.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
SUMMARY.pdf8.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.