Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/486
Title: Ksantan gam ve sepiyolit içeren yeni akrilamid/çinko akrilat kompozit hidrojellerin hazırlanışı, karakterizasyonu ve adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Preparation, characterization and investigation of adsorption properties of new acrylamide/zinc acrylate composite hydrogels containing xanthan gum and sepiolite
Authors: Karadağ, Erdener
Ödemiş, Hatice
Keywords: Akrilamid
Kompozit
Sepiyolit
Kil
Yarı-IPN
Ksantan Gam
Hidrojel
Yüzeye Soğurum
Janus Green B
Acrylamide
Composite
Sepiolite
Clay
Semi-IPN
Xanthan Gum
Hydrogel
Adsorption
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, yardımcı monomer olarak çinko akrilat, kil olarak sepiyolit ve doğal bir polimer olan ksantan gam içeren akrilamid esaslı anyonik yarı-IPN'ler ve kompozit hidrojeller sentezlenmiştir. Çalışmada elde edilen hidrojeller, poli(etilen glikol) diakrilat gibi bir çapraz bağlayıcının kullanılmasıyla çözelti ortamında serbest radikalik polimerleşme tepkimesi ile hazırlanmıştır. Kimyasal çapraz bağlı kopolimerlerin yapısal karakterizasyonu Fourier Transform İnfrared Spektroskopisi (FT-IR) analizi ile yapılmıştır. Yarı-IPN'lerin ve hidrojellerin yüzey gözenekliliği hakkında bilgi edinebilmek için SEM mikrografları çekilmiştir. Çapraz bağlı kopolimerlerin şişme özelliklerini araştırmak amacıyla 25oC'da dinamik şişme testleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler yardımıyla şişme kinetiği ve difüzyon mekanizması ile ilgili parametreler hesaplanmıştır. Çapraz bağlı kopolimerlerin soğurum özelliklerinin araştırılması amacıyla, model molekül olarak janus green B seçilmiştir. Sentezlenen yarı-IPN'lerin ve hidrojellerin janus green B boyarmaddesini sulu çözeltilerden yüksek oranda soğurdukları belirlenmiştir. In this study, acrylamide based anionic semi-IPNs and composite hydrogels containing zinc acrylate as comonomers, sepiolite as a clay and xanthan gum as a natural polymer are synthesized. Hydrogels which synthesized in this study were prepared by free radical polymerization in aqueous solution using poly(ethylene glycol) diacrylate as a crosslinker. Structural characterization of chemically crosslinked polymers was made by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) analysis. Scanning electron microscopy (SEM) micrograps were taken for determination of surface porosity of semi-IPN's and composite hydrogels. Dynamic swelling tests were applied at 25oC for the purpose of investigation of swelling properties of crosslinked copolymers. According to obtained data, parameters concerning swelling kinetics and diffusion mechanism were calculated. For the aim of investigation of adsorption properties of crosslinked copolymers, janus green B was chosen as model molecule. It was determined that semi-IPNs and composite hydrogels adsorbed dye of janus green B from aqueous solutions in high level.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=50425867&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/486
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdf149.22 kBAdobe PDFView/Open
-Özet.pdf203.47 kBAdobe PDFView/Open
PDF.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.