Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/482
Title: Cryptosporidium parvum ile deneysel enfekte buzağılarda serum demir, bakır ve çinko konsantrasyonlarının incelenmesi
Other Titles: Interpretation of serum iron, copper and zinc concentrations in experimentally induced cryptosporidium parvum infection among calves
Authors: Ulutaş, Bülent
Babaç, Doruk
Keywords: Cryptosporidium Parvum
Neonatal Buzağı
İshal
Demir
Bakır
Çinko
Neonatal Calf
Diarrhea
Iron
Copper
Zinc
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada, Cryptosporidium parvum ile deneysel enfekte buzağılarda serum demir, bakır ve çinko konsantrasyonlarının incelenmesi amaçlandı. Araştırmanın hayvan materyalini 1-3 günlük yaşta, kolostrum almış, 16 adet sağlıklı erkek holştayn buzağı oluşturdu. Buzağılar 2 gruba (n=8) ayrıldı ve 1. gruptaki her buzağıya 1x107 adet C. parvum ookisti oral yolla verilerek deneysel olarak enfekte edildi. Kontrol grubu olarak tanımlanan 2. gruba ise plasebo uygulandı. Buzağılar klinik, hematolojik, biyokimyasal ve parazitolojik muayene bulguları dikkate alınarak değerlendirildi ve bir ay boyunca gözlemlendi. Serum Fe, Zn ve Cu konsantrasyonlarının ölçümü için kan örnekleri inokulasyondan bir gün önce, inokulasyon günü ve inokulasyondan sonra 1., 2., 4., 7., 14. ve 28. günlerde alındı. Yapılan analizlerde sağlıklı buzağılara göre C. parvum ile enfekte buzağılarda Fe, Zn ve Cu konsantrasyonlarının zaman ile gösterdiği değişimin sırasıyla p˂0,01; p˂0,05 p˂0,05 düzeyinde önemli olduğu belirlendi. Serum Cu ve Fe konsantrasyonları gruplar arasında sırasıyla p˂0,05 ve p˂0,01 düzeyinde farklılık gösterirken, Zn konsantrasyonun da anlamlı bir farklılık belirlenmedi. Sonuç olarak; C. parvum ile enfekte buzağılarda serum Fe, Cu ve Zn konsantrasyonlarının C. parvum'un neden olduğu fizyopatolojik değişikliklere bağlı etkilenebileceği sonucuna varıldı. In the present study, the aim was to analyze serum iron, copper and zinc concentrations among experimentally induced C. parvum infection of calves. The animal material of the research consisted 1-3 days old, colostrum treated, 16 healthy male Holstein calves. Calves were enrolled into 2 groups (n=8) and calves among group I were administered 1x107 C.parvum oocyts orally, in an attempt to experimental infection. Group II identified as control group, recived placebo. Calves were evaluated taking into account relevant clinical, haematological, biochemical and parasitological sings and monitorized for 1 mounth duration. For interpretation of Fe, Zn and Cu concentrations, blood samples were withdrawn 1 day prior to inoculation, at the time of inoculation and following days 1., 2., 4., 7., 14., 28., after inoculation. Analysis performed revealed that C. parvum infected calves presented alterations among Fe, Zn and Cu concentrations with time respectively at the levels of p˂0,01, p˂0,05, and p˂0,05. Cu and Fe concentrations among groups showed alterations at the level of p˂0,05 and p˂0,01 besides there was no statistical difference among groups for zinc concentration. In conclusion it was suggested that among calves infected with C.parvum serum iron, copper and zinc concentrations might have alterations due physiopathological changes induced by C. parvum.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49629382&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/482
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doruk BABAÇ.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.