Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/4780
Title: Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Uygulamaları ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişki
Authors: Bulut, Süreyya
Kızılırmak, Hüseyin
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları
Keywords: Bakım Davranışı, Fiziksel Tespit, Hemşirelik, Yoğun Bakım
Issue Date: 2022
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Citation: Kızılırmak Hüseyin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Uygulamaları ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişki
Abstract: Bu araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel tespit uygulamaları ile bakım davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç yöntem: Araştırmanın evrenini 01.04.2021–01.07.2021 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çalışan 123 hemşire oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmemiş ve çalışma 115 hemşire ile tamamlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan Soru Formu, Bakım Davranışları Ölçeği-24 ve Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeği ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı istatistikler, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 22.01.2021 tarihli onay ile araştırmanın yapılacağı kurumdan yazılı izinler alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin % 87,9’unun 20-29 yaş grubunda, % 81,7’sinin kadın ve %85,2’sinin üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin % 60’ının 6 ay-1 yıl arası yoğun bakım deneyimi olduğu ve %78,3’ünün yoğun bakımda çalışmayı sevdikleri bulunmuştur. Hemşirelerin sadece % 25,2’si fiziksel tespit eğitimi aldığı ve eğitimi alan hemşirelerin %62’sinin ise bu eğitimi çalıştığı kurumda aldığı saptanmıştır. Hemşirelerin Bakım Davranışları Ölçeği-24’ten aldıkları puan ile Fiziksel Tespit Uygulama ve Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları puan arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05, r=0,460). Sonuç: Hemşirelerin fiziksel tespit uygulama ve değerlendirmeleri ile bakım davranışlarının pek çok açıdan olumlu ve kabul edilebilir düzeyde olduğu aynı zamanda literatür ile benzerlik göstermeyen durumların da olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11607/4780
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(Yüksek Lisans Tez)PDF.pdfYÜKSEK LİSANS DOSYASI1.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.